Вътрешни правила НД чл.107, ал.2 ЗСВ

ВОЕННО-АПЕЛАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА   БЪЛГАРИЯ

  

 

УТВЪРДИЛ:

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ -

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ВОЕННО АПЕЛАТИВНИЯ СЪД

ПОЛК. ДИМИТЪР ФИКИИН

  

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за

работа по наказателни дела, разпределени с Централизираната система за случайно разпределение на делата на командирован съдия-докладчик по реда на чл. 107, ал. 2 от Закона за съдебната власт

 

 

 

 

 

 

 

 

Гр. София

2017 г.

 

 

 1. След разпределяне на делото с ЦССРД на командирован съдия-докладчик по реда на чл. 107, ал. 2 ЗСВ при невъзможност да бъде определен такъв измежду съдиите от Военно-апелативния съд, същото се докладва на председателя на съда най-късно на следващия ден за предприемане на действия по сформиране на съдебния състав по новообразуваното дело.

 

2. След произнасяне на председателя на съда с разпореждане, с което се разпорежда от кой първоинстанционен съд колко съдии да бъдат определени за членове на съдебния състав на принципа на случайния подбор, делото се описва в описната книга от съдебния деловодител в деловодството или от служителя в регистратура „Класифицирана информация“ /РКИ/ най-късно на следващия ден след предаването му в канцеларията.

 

3. (1) В тридневен срок от сформирането на съдебния състав със съответното разпореждане на председателя на съда, делото се изпраща на определения съдия-докладчик за проучване, насрочване и произнасяне със съдебен акт по реда на чл. 327 НПК, съобразявайки изискванията на чл. 252 НПК, освен ако същият е в разрешен отпуск. В тези случаи делото остава на разположение на страните в деловодството на Военно-апелативния съд до завръщането на съдията-докладчик от отпуск.

(2) Когато е налице необходимост закритото заседание по чл. 327 НПК да бъде проведено извън съдебната сграда по седалището на съда, съдията-докладчик следва незабавно да поиска разрешение за това от председателя на Военно-апелативния съд.

 

4. След произнасяне с определение по реда на чл. 327 НПК, съдебният акт се подписва от членовете на съдебния състав и същият се предава в деловодството на Военно-апелативния съд или се изпраща по пощата, когато произнасянето е станало извън съдебната сграда по седалището на съда. В тези случаи текстовият файл на съдебния акт се записва на външен носител CD/DVD, и заедно със самото дело се изпраща във Военно-апелативния съд.

 

5. След като делото, заедно с подписаното определение по чл. 327 НПК, бъде върнато в деловодството на Военно-апелативния съд, същото се докладва от съдебния деловодител на определения от съдебния администратор съдебен секретар, който обявява съдебния акт в съответната срочна книга и въвежда същия в деловодната информационна система.

6. (1) Съдебният деловодител вписва делото в съответната графа на разпределение на делата на Военно-апелативния съд и изпраща призовките и съобщенията по новообразуваното дело най-късно в тридневен срок от обявяване на съдебния акт. Призовките и съобщенията се подписват от съответния служител.

(2) Датата и начинът на изпращане на призовките и съобщенията се отбелязват върху списъка на лицата за призоваване.

 

7. (1) Съдебният деловодител незабавно преглежда върнатите призовки, а неправилно връчените и невръчените такива се докладват от същия или най-късно на следващия ден на съдията-докладчик по телефона, а при необходимост и с оглед поставяне на резолюция, същите му се изпращат по факс. След поставяне на съответната резолюция, съдията-докладчик връща съответните документи отново по факс, които се прилагат към техните оригинали по делото.

(2) По преценка на съдията-докладчик и по негово искане могат да му бъдат изпратени по пощата и самите оригинали.

 

8. (1) Делото се съхранява в деловодството на Военно-апелативния съд, освен в случаите, когато по искане от съдията-докладчик или член от съдебния състав, същото му бъде върнато за допълнително проучване.

(2) В тези случаи в деловодството на Военно-апелативния съд се създава папка-заместител на делото, в която се съхраняват всички постъпили по делото съдебни книжа, когато не се налага същите да се изпращат на съдията-докладчик. Когато по преценка и искане на съдията-докладчик същите следва да му бъдат изпратени, се изготвя придружително писмо, в което се описват приложените документи.

(3) Когато делото се намира в деловодството на Военно-апелативния съд, постъпилите съдебни книжа се прилагат по същото, а когато делото е изпратено на съответния съдия-докладчик и с придружително писмо са изпратени постъпили документи по делото, същите се прилагат от съдията-докладчик.

(4) Вторият екземпляр на придружителното писмо се съхранява в папката-заместител и когато делото бъде върнато в деловодството на съда от съдията-докладчик, по него се проверяват приложените документи.

 

9. Изходящата кореспонденция по дела, разпределени с ЦССРД на командирован съдия-докладчик по реда на чл. 107 ЗСВ, се администрира изцяло от деловодството на Военно-апелативния съд.

 

10. При постъпване на входящ документ по този вид дела в деловодството на друг съд, на първия лист от документа съдебният деловодител, който го е приел, отбелязва датата и часът, когато е постъпил документът, докладва го на съдията-докладчик за разпореждане, след което книжата се изпращат по факс и с придружително писмо по пощата за входиране от деловодството на Военно-апелативния съд, въвеждането им в деловодната програма и изпълнение разпореждането на съдията.

 

11. Всяка размяна на съдебни книжа, изпращани по пощата на съдията-докладчик по този вид производства, се извършва с придружителни писма.

 

12. (1) Най-малко 10 (десет) дни преди заседанието, определеният по делото съдебен секретар проверява връщането на призовките и другите книжа по делото и докладва резултата на съдията-докладчик. По негово разпореждане и при необходимост, книжата се изпращат по факс и/или по пощата за вземане на отношение по същите. След поставяне на резолюция върху получения документ, същият се връща по факс и/или по пощата за изпълнение разпореждането на съдията и се прилага към самото дело. По преценка на съдията-докладчик и по негово искане могат да му бъдат изпратени по пощата и самите оригинали.  

(2) В случай на получени книжа в голям обем, по факс се изпраща само пилотният документ за поставяне на резолюция от съдията-докладчик, а по негово разпореждане и при необходимост, целият набор от документи се изпраща на съдията-докладчик по пощата с придружително писмо.

(3) В случай, че по делото е командирован съдебен секретар от друг съд, задълженията му по горните две алинеи се извършват от съдебния деловодител.

 

13. В случаите, когато делото се намира на разположение при съответния съдия-докладчик, входящата и изходящата кореспонденция по същото, постъпила в деловодството на Военно-апелативния съд, по реда на нейното постъпване се прилага в създадената папка – заместител за всяко конкретно дело, която се съхранява непосредствено до картон-заместителя на делото.

 

14.  В изключителни случаи и когато обстоятелствата по делото налагат да се изготвят и да се изпращат писма, подписани от самия съдия-докладчик, същите се изпращат с придружително писмо в деловодството на Военно-апелативния съд за извеждането им, регистрирането им чрез сканиране в деловодната информационна система и по-нататъшното им придвижване. След обработването на документите, същите се прилагат по съответното дело, а в случай, че същото не се намира на разположение в деловодството на Военно-апелативния съд, книжата се прилагат по папката-заместител към делото в хронологичен ред. По искане на съдията-докладчик книжата се изпращат за прилагането им по делото.

 

15. При получаване на делото в деловодството на Военно-апелативния съд, всички книжа от папката-заместител се прилагат по делото по реда на постъпването/извеждането им и се номерират. Извършва се проверка за приложени книжа, ако има такива, върху които липсва щемпел на Военно-апелативния съд или по които съдията-докладчик не е поставил резолюция.

 

16. При постъпване на голям обем от допълнителни материали по делото непосредствено преди разглеждането на делото в открито съдебно заседание и по искане във връзка с възникнала необходимост от извършване на допълнителни процесуални действия и/или проучване на делото, съдебният състав се командирова в деня, предхождащ заседанието, с оглед тяхното запознаване.

 

17. (1) След приключване на съдебното заседание по делото, съдебният секретар отразява всички необходими реквизити в срочната книга за открити заседания на Военно-апелативния съд. Когато делото се разглежда извън сградата на съда, съответният съдебен секретар по същото извършва гореописаните действия. По изключение, когато съдебният секретар е командирован от друг съд, същият съобщава резултата от съдебното заседание по делото на служител от служба „Съдебни секретари“ с оглед вписването му в срочната книга.

(2) При отлагане на делото, съдебният секретар изготвя доклад за причините, довели до отлагането му.

(3) Съдебният секретар по делото изготвя протокола от съдебно заседание, след което го изпраща по и-мейл на съдията-докладчик, който след проверка, препраща протокола на председателя на съдебния състав за подпис. След подписването на протокола от председателя на съдебния състав, същият го изпраща на служебния и-мейл на Военно-апелативния съд, а веднага след това изпраща по пощата и самият хартиен носител с неговия подпис. С оглед бързина и оперативност, след подписване на протокола от председателя, изпратеният му електронен вариант може да бъде предоставен за запознаване от страните по делото и за въвеждането му в електронната деловодна система на съда.

 

18. След изготвяне и подписване на решението/присъдата заедно с мотивите (определението, когато се касае за частни наказателни дела), текстовият файл на съдебния акт се записва на външен носител CD/DVD, който се изпраща заедно с делото във Военно-апелативния съд. При получаване на делото в деловодството на Военно-апелативния съд и след проверка и прилагане на входящата/изходящата кореспонденция, същото се докладва на съдебен секретар за обявяването му, въвеждането му в деловодната програма и съставяне на съобщения за изготвения съдебен акт за връчване на страните по делото.

 

19. Работната карта по делото се попълва от съдията-докладчик след изготвяне и подписване на съдебния акт и същата се връща заедно с делото в деловодството на Военно-апелативния съд.

 

20. Служба „Съдебно деловодство“ отразява в описната книга номера на решението, датата на обявяването му и резултата. Със забележка се отразява датата на изготвяне на съдебния акт, което става въз основа на справка, изготвена от съдията-докладчик по делото.

 

21. Постъпилите в служба „Съдебно деловодство“ жалби и протести се докладват по телефона на съдията-докладчик не по-късно на следващия работен ден от получаването им в съда. Същите се сканират и изпращат по електронна поща на съдията – докладчик, който след като администрира същите ги сканира с постановеното разпореждане и ги изпраща обратно на електронната поща на съда. По негово разпореждане книжата, а при необходимост ведно с цялото дело, се изпращат с придружително писмо по пощата и/или по факс за поставяне на резолюция, след което същите незабавно се връщат във Военно-апелативния съд за изпълнение.

 

22. (1) След приключване на процедурата по размяна на постъпилите жалби и протести, по разпореждане на съдията-докладчик, същите заедно с делото се изпращат по компетентност на Върховния касационен съд. След изтичане на срока за обжалване, ако няма постъпили жалби и протести, делото се връща на съответния първоинстанционен съд.

(2) Служителите от служба „Съдебно деловодство“ при Военно-апелативния съд изготвят и отразяват в описната книга, писмата с които делата се изпращат на по-горния съд или се връщат на първоинстанционния такъв.

 

 

Изготвил:

Теодора Спасова - и. д. съд. администратор и съд. секретар

 

 

 

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg