Вътрешни правила за командироване на съдия

В О Е Н Н О – А П Е Л А Т И В Е Н   С Ъ Д

  

УТВЪРЖДАВАМ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(полк. Димитър Фикиин) 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА СЪДИЯ ВЪВ

ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ СЪД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр. София

 

І. ПРЕДМЕТ

 

1. С правилата за командироване на съдии се определят специфичните условия, ред и критерии за командироване на съдии от военно-окръжните съдилища в страната във Военно-апелативния съд, като се съобразяват установените правила за командироване на съдии, регламентирани в ЗСВ и в одобрените такива от ВСС.

2. Командироването по смисъла на тези правила представлява временно и по изключение изпълнение на служебните задължения от съдия от военно-окръжен съд във Военно-апелативния съд.

 

ІІ. УСЛОВИЯ, РЕД И КРИТЕРИИ ЗА КОМАНДИРОВАНЕ

 

3.1. Съдия може да бъде командирован при условията на чл. 227 ЗСВ:

а/ на незаета длъжност до провеждането на конкурс и встъпването в длъжност на спечелилия кандидат;

б/ на длъжност, чийто титуляр е в продължителен отпуск – до завръщане на титуляря, или титулярят е командирован за продължителен период в/чрез международна институция.

3.2. Административни ръководители от съдилищата в апелативния район не могат да бъдат командировани за изпълнение на служебните задължения във Военно-апелативния съд.

4.1. Съдия се командирова във Военно-апелативния съд за срок от една година.

4.2. Продължаването на този срок се съгласува със съдиите от Военно-апелативния съд, в което не участва командирования съдия.

5.1. Въпросът дали да бъде командирован съдия на незаетата длъжност се решава на Общото събрание на съдиите от Военно-апелативния съд. На същото се взема и решение за командироването на конкретен съдия.

5.2. След гласуване, решението се взема с обикновено мнозинство.

6. За командироване на съдия се изисква становище от административния ръководител на съответния военно-окръжен съд, в който работи. Становището се придружава със справка, която отразява общата натовареност на органа и на работещите в него магистрати и данни как командироването ще се отрази на организацията му на работа.

7. Председателят на Военно-апелативния съд, въз основа на взетото решение на Общото събрание на съдиите, издава заповед за командироване, която съдържа:

а/ наименование на органа на съдебна власт, длъжността и имената на лицето, което издава заповедта;

б/ трите имена и длъжността на командированото лице;

в/ длъжност и орган на съдебната власт, където се командирова лицето;

г/ фактически и правни основания за командироване;

д/ срок на командироването;

е/ подпис на издателя на заповедта и печат на органа на съдебна власт.

8. В мотивите на заповедта за командироване, председателят на Военно-апелативния съд следва да посочи необходимостта на органа на съдебна власт, в който се командирова съдията и фактически основания за командироване на конкретния съдия, като при избора му съобразява следните критерии:

-продължителност на професионалния стаж за определения съдия;

-висок професионализъм при изпълнение на служебните задължения;

-срочност на изготвяне на съдебните актове.

9. Заповедта за командироване може да се изменя или отменя само с нова писмена заповед.

10. Командироването се прекратява:

а/ при отпадане на основанието;

б/ при изтичане срока на командироването;

в/ по писмено искане на командирования съдия, след като изготви всички актове по делата, които са му разпределени, а нови дела не му се разпределят.

11. След прекратяване на командироването, съдията се връща на заеманата от него длъжност преди командироването. Той е длъжен да изготви всички актове по делата, които са му разпределени в законоустановения срок.

12. Производствата по делата, които изискват неизменност на състава, продължават да се разглеждат от същия съдия до тяхното приключване.

13. Незабавно след издаването на заповедта за командироването, председателят на Военно-апелативния съд изпраща копие от нея до Висшия съдебен съвет за отбелязването й в Част І от Регистъра за командироване на съдии, прокурори и следователи.

 

 

Изготвил:

 

Съдебен администратор

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg