Правила за командироване на съдия

В О Е Н Н О – А П Е Л А Т И В Е Н   С Ъ Д

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ -

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ СЪД: (п)

(полк. Димитър Фикиин)

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА СЪДИЯ ВЪВ

ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ СЪД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр. София

І. ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. С правилата за командироване на съдии се определят специфичните условия, ред и критерии за командироване на съдии от военно-окръжните съдилища в страната във Военно-апелативния съд, като се съобразяват установените правила за командироване на съдии, регламентирани в ЗСВ и в одобрените такива от ВСС.

Чл. 2. Командироването по смисъла на тези правила представлява временно и по изключение изпълнение на служебните задължения от съдия от военно-окръжен съд във Военно-апелативния съд.

 

ІІ. УСЛОВИЯ, РЕД И КРИТЕРИИ ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА СЪДИИ

 

ІІ.1. ПО ЧЛ. 227 ОТ ЗСВ.

 

Чл. 3.1. Съдия може да бъде командирован при условията на чл. 227 ЗСВ:

а/ на незаета длъжност до провеждането на конкурс и встъпването в длъжност на спечелилия кандидат;

б/ на длъжност, чийто титуляр е в продължителен отпуск – до завръщане на титуляря, или титулярят е командирован за продължителен период в/чрез международна институция.

Чл. 3.2. Административни ръководители от съдилищата в апелативния район не могат да бъдат командировани за изпълнение на служебните задължения във Военно-апелативния съд.

Чл. 4.1. Съдия се командирова във Военно-апелативния съд за срок от една година.

Чл. 4.2. Продължаването на този срок се съгласува със съдиите от Военно-апелативния съд, в което не участва командирования съдия.

Чл. 5.1. Въпросът дали да бъде командирован съдия на незаетата длъжност се решава на Общото събрание на съдиите от Военно-апелативния съд. На същото се взема и решение за командироването на конкретен съдия.

Чл. 5.2. След гласуване, решението се взема с обикновено мнозинство.

Чл. 6. За командироване на съдия се изисква становище от административния ръководител на съответния военно-окръжен съд, в който работи. Становището се придружава със справка, която отразява общата натовареност на органа и на работещите в него магистрати и данни как командироването ще се отрази на организацията му на работа.

Чл. 7. Председателят на Военно-апелативния съд, въз основа на взетото решение на Общото събрание на съдиите, издава заповед за командироване, която съдържа:

а/ наименование на органа на съдебна власт, длъжността и имената на лицето, което издава заповедта;

б/ трите имена и длъжността на командированото лице;

в/ длъжност и орган на съдебната власт, където се командирова лицето;

г/ фактически и правни основания за командироване;

д/ срок на командироването;

е/ подпис на издателя на заповедта и печат на органа на съдебна власт.

Чл. 8. В мотивите на заповедта за командироване, председателят на Военно-апелативния съд следва да посочи необходимостта на органа на съдебна власт, в който се командирова съдията и фактически основания за командироване на конкретния съдия, като при избора му съобразява следните критерии:

-продължителност на професионалния стаж за определения съдия;

-висок професионализъм при изпълнение на служебните задължения;

-срочност на изготвяне на съдебните актове.

Чл. 9. Заповедта за командироване може да се изменя или отменя само с нова писмена заповед.

Чл. 10. Командироването се прекратява:

а/ при отпадане на основанието;

б/ при изтичане срока на командироването;

в/ по писмено искане на командирования съдия, след като изготви всички актове по делата, които са му разпределени, а нови дела не му се разпределят.

Чл. 11. След прекратяване на командироването, съдията се връща на заеманата от него длъжност преди командироването. Той е длъжен да изготви всички актове по делата, които са му разпределени в законоустановения срок.

Чл. 12. Производствата по делата, които изискват неизменност на състава, продължават да се разглеждат от същия съдия до тяхното приключване.

Чл. 13. Незабавно след издаването на заповедта за командироването, председателят на Военно-апелативния съд изпраща копие от нея до Висшия съдебен съвет за отбелязването й в Част І от Регистъра за командироване на съдии, прокурори и следователи.

 

ІІ.2. ПО ЧЛ. 107, АЛ. 2 ОТ ЗСВ.

 

Чл. 14. Когато Военно-апелативният съд не може да сформира състав, административният ръководител-председател на Военно-апелативния съд командирова съдии от военните съдилища по реда на чл. 107, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

Чл. 15. (1) Командироването по чл. 14 от настоящите правила се осъществява като председателят на Военно-апелативния съд издава заповед за командироване.

(2) Заповедта по ал. 1 се изпраща на председателите на съответните съдилища за определяне на съдия на принципа на случайния подбор, който да вземе участие в закритото съдебно заседание за произнасяне по реда на чл. 327 от НПК и в съдебното заседание на датата, за която делото бъде насрочено за разглеждане във Военно-апелативния съд.

Чл. 16. (1) След проучване на делото, съдията-докладчик уведомява председателят на Военно-апелативния съд, съгласувано с членовете на съдебния състав, за датата на провеждане на закритото заседание по чл. 327 НПК, а след това и за датата на насрочване на делото за разглеждането му по същество.

(2) Уведомяването следва да стане не по-късно от седем дни преди определените дати за произнасяне и разглеждане на делото с оглед командироването на членовете на съдебния състав по реда на Наредбата за командировките.

(3) Определените по реда на чл. 15, ал. 2 от настоящите правила членове на съдебния състав подават рапорт (приложение № 1) до председателя на Военно-апелативния съд за командироването им в деня на заседанията, който рапорт се съгласува и с председателя на съответния съд.

Чл. 17. (1) За деня на командироването председателят на Военно-апелативния съд издава заповед, която се изготвя от съдебния администратор и се съгласува с главния счетоводител, с която определените съдии се командироват по реда на Наредбата за командировките.

(2) Приложението за отчет на командировката към заповедта по ал. 1 се издава от председателя на Военно-апелативния съд, като същото се попълва след приключване разглеждането на делото и преди отпътуване на магистратите.

Чл. 18. (1) Пътуването до мястото за разглеждане на делото, по което са командировани съдии по реда на чл. 107, ал. 2 от ЗСВ, се извършва със служебен автомобил, обществен транспорт или лично моторно превозно средство.

(2) Видът транспорт, който следва да бъде в съответствие с Наредбата за командировките в страната и настоящите Вътрешни правила, се определя в заповедта за командироване въз основа на изрично посоченото в рапорта, подаден от съдията по чл. 16, ал. 3 от Правилата, а в случай на служебен транспорт и след съгласуване с председателя на съответния съд.

(3) Когато в заповедта за командировка е посочено командированият да пътува с лично моторно превозно средство, рапорта, заповедта и изчисляването на пътните пари да са в съответствие с чл. 13 от Наредбата за командировките в страната.

(4) При наличие на хипотеза за превоз на повече от един съдия от един и същи Военен съд, пътуването се осъществява с не повече от един автомобил за съответния съд, включително и служебен такъв.

(5) Когато по обективни причини превозът не може да се осигури със служебен транспорт, видът транспорт, се определя в заповедта за командироване, като се вземе предвид и посоченото в рапорта, подаден от всеки един от съдиите. Когато някой от командированите магистрати е посочил, че ще пътува с личен автомобил, следва да има изрично заявено писмено съгласуване между командированите магистрати, за извършване на превоз със съответния личен автомобил, но неповече от един. При липса на такова писмено съгласуване между командированите магистрати, пътуването ще се извършва с обществен транспорт, като разходите ще се заплащат срещу представени разходооправдателни документи. Когато има съгласуване между командированите магистрати да се пътува с личния автомобил на един от тях, същия следва да изрази съгласие с него да пътуват и другите командировани съдии, които от своя страна също следва дадат съгласие за това в своя рапорт. В този случай се изплащат пътни пари само на командирования магистрат, пътуващ с личното си моторно превозно средство.

(6) При наличие на хипотеза за превоз на повече от един военен съдия със служебен автомобил до едно и също населено място, на пътуващите с лично моторно превозно средство или обществен транспорт магистрати, не се изплащат пътни пари.

 (7) Когато пътуването се извършва със служебен автомобил, средствата за разходваното гориво се възстановяват по транзитната сметка на съответния съд. В случай, че служебният автомобил бъде управляван от служител, изпълняващ функцията „шофьор“, разходите за командировката на водача са за сметка на съответния съд.

 Чл. 19. Допълнителните разходи във връзка с командироването (превозни разноски за градски транспорти и др.) се дължат само когато пътуването се извършва с обществен транспорт.

 

ІІІ. ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Вътрешните правила се издават на основание чл. 106, ал. 1 и чл. 107, ал. 2 от Закона за съдебната власт и Наредба за командировките в страната.

§2. Вътрешните правила отменят Вътрешните правила, утвърдени със заповед № 235/21.06.2016 г. и изменени със заповед № 289/06.10.2017 г. на административния ръководител-председател на Военно-апелативния съд и влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване.

§3. Настоящите правила са част от Системата за финансово управление и контрол във Военно-апелативния съд.

§4. Неразделна част от правила са приложенията и списъкът на съдиите и съдебните служители, които са запознати с тях.

§5. Настоящите вътрешни правила се изменят, допълват и актуализират със заповед на административния ръководител-председател на Военно-апелативния съд.

§6. След утвърждаване на Правилата, същите да  се публикуват на интернет-страницата на съда, като копие от тях се изпрати на председателите на военните съдилища, за сведение и изпълнение.

 

 

 

Изготвил: (п)                                                         Съгласувал: (п)

Съдебен администратор                      Главен счетоводител

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg