Заповед за командироване на съдии
свали

З А П О В Е Д

 

 

№ 145

 

София, 05.04.2018 г.

 

 

 

На основание чл. 106, ал. 1, вр. чл. 107, ал. 2 от Закона за съдебната власт,  решения на Висшия съдебен съвет по Протокол № 4 от 28.01.2009 г. т. 22.2 и по Протокол № 40 от 01.12.2011 г. и съгласно утвърдените Вътрешни правила за командироване на съдия във Военно-апелативния съд,

 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Определям размер на една нощувка в гр. София - 80 (осемдесет) лв.

 

При отчитане на командировъчните разходи на командирования ще се заплащат квартирни пари за нощуване в размер на действително платеното, установено по представен документ на името на командирования, но не повече от утвърдения в заповедта размер за една нощувка.

 

Настоящата заповед е неразделна част от Вътрешни правила за командироване на съдия във Военно-апелативния съд.

 

Екземпляр от заповедта да се изпрати на председателите на военните съдилища, за сведение и изпълнение.

 

 Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на съдебния администратор.

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –

             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

             ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ СЪД: (п)

             ПОЛК. ДИМИТЪР ФИКИИН

 

  Изготвил:                                                                              

  Съдебен администратор                               

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg