Заповед във връзка с епидемиологичната обстановка в страната
свали

З А П О В Е Д

 

№ ____

 

София, ____.____.2020 г.

 

На основание чл. 106, ал. 3, вр. ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 8/10.03.2020 г., относно създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляването на риска от възникване на нови случаи на грип, респираторни заболявания и на коронавирусна инфекция (COVID-19),

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната, като превенция срещу разпространението на грипа и острите респираторни заболявания, чрез публикуване на сайта на съда и поставяне на видно място на съобщение, да се уведомят гражданите и адвокатите, за следното:

ü Справки по дела образувани и разглеждани във Военно-апелативния съд, могат да направят на посочените в интернет страницата на Военно-апелативния съд телефони, а именно: 02 92 19 617, 02 92 19 613 или 02 92 19 607, като по  пощата или по електронен път могат да подават молби и жалби.

ü За пренасрочените заседанията по делата, в съответствие с наложените срочни ограничения, същите ще бъдат  уведомявани своевременно за датите на следващите заседания.

Със съдържанието на заповедта да се запознаят всички съдии и съдебни служители от съда.

Копие от заповедта да се залепи пред съдебното деловодство на Военно-апелативния съд.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на съдебния администратор.

ПОЛК. ДИМИТЪР ФИКИИН

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ СЪД

 

Изготвил:                                                                     

Съдебен администратор:    

 

 

 

 

 

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg