ЗАПОВЕД ОТСРОЧВАНЕ НА ДЕЛА!
свали

З А П О В Е Д

 

№ ____

 

София, ____.____.2020 г.

 

 

На основание чл. 106, ал. 3, вр. ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 8/10.03.2020 г., относно създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляването на риска от възникване на нови случаи на грип, респираторни заболявания и на коронавирусна инфекция (COVID-19),

 

З А П О В Я Д В А М:

 

1. В срок до 10 април 2020 г., включително във Военно-апелативния съд да не се разглеждат дела, насрочени в открити съдебни заседания, с изключение на случаите изрично предвидени в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ, като своевременно се уведомят страните по делата за това. В зависимост от динамично променящата се обстановка и при необходимост, срокът може да бъде удължен.

……………………………………………………………………………..

Със съдържанието на заповедта да се запознаят всички съдии и съдебни служители от съда.

Копие от заповедта да се залепи пред съдебното деловодство и да бъде публикувано  на сайта на Военно-апелативния съд.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на съдебния администратор.

 

ПОЛК. ДИМИТЪР ФИКИИН

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ СЪД (п)

 

Изготвил:                                                                     

Съдебен администратор:  (п)                          

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg