чл.396 ал.1 т.5,Решение №180/18.12.2006 г.по НОХД №174/2006г.със съдия-докладчик полк.Петър Г.Петков

     Съгласно разпоредбата на чл. 396 ал. 1 т. 5 НПК на военните съдилища са подсъдни дела за престъпления извършени от гражданските лица на служба в МВР само при или по повод на службата им. Наличието на това обстоятелство следва да бъде посочено в обстоятелствената част на обвинителния акт не като  куха фраза, а подкрепено с конкретни обстоятелства и факти – каква служебна дейност при или по повод на службата е извършвал обвиняемият. Разглеждането на наказателни дела от военни съдилища, когато те са подсъдни на общите, всякога представлява съществено нарушение на процесуалните правила.

 

             Първостепенен въпрос, който следва да бъде обсъден непосредствено след образуването на наказателното дело, съгласно разпоредбата на чл. 248 ал. 2 т. 1 НПК, е дали то е подсъдно на съда, в който е внесено. Разглеждането на наказателни дела от военни съдилища, когато те са подсъдни на общите, всякога представлява съществено нарушение на процесуалните правила. Видно от чл. 42 ал. 1 НПК съдът се произнася по въпроса за подсъдността, като изхожда от обстоятелствената част на обвинението. Поради това, твърдяното в жалбата какво е приел съдът в мотивите към присъдата, е без значение за определянето на подсъдността. Независимо от това, при служебната проверка въззивният съд установи, че в обвинителния акт е налице фразата, че подсъдимият „по време на службата си извършили следното”. Освен граматическата грешка относно броя на лицата, които са обвинени – в случая е само едно, при съставянето на обвинителния акт е допуснато нарушение, състоящо се във вътрешно противоречие между това твърдение и обстоятелствената му част. Никъде в обстоятелствената част не е посочено каква „служба” е имал предвид прокурорът. От съдържанието на обвинителния акт се вижда, че подсъдимият по време на твърдяното в акта деяние, не е осъществявал действия при или по повод на службата му в МВР. Съгласно разпоредбата на чл. 396 ал. 1 т. 5 НПК на военните съдилища са подсъдни дела за престъпления извършени от гражданските лица на служба в МВР само при или по повод на службата им. Наличието на това обстоятелство следва да бъде посочено в обстоятелствената част на обвинителния акт не като  куха фраза, а подкрепено с конкретни обстоятелства и факти – каква служебна дейност при или по повод на службата е извършвал обвиняемият. В случая такова твърдение в обстоятелствената част на обвинителния акт липсва. По делото освен това липсват каквито и да е факти, че подсъдимият обективно е имал нещо общо със службата си по време на извършване на твърдяното от прокуратурата деяние. Затова, видно от обстоятелствената част на обвинителния акт, делото не е подсъдно на военен съд, а е следвало да се разгледа от общите съдилища.

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg