чл.285 ал.1,Решение №197/21.12.2006 г.по НОХД №163/2006 г.със съдия-докладчик полк.Хр.Странджански

              Нарушаването на принципа за неизменност на състава на съда при разглеждането на делото от започването до завършването на съдебното заседание, с прочитането на съдебния акт, така както е съгласно императивната разпоредба на чл. 258 ал.1 от НПК, е от категорията на абсолютните процесуални нарушения, тъй като е довело до разглеждане на делото и постановяване на съдебен акт от незаконен състав.

           

            Видно от протоколите на проведените съдебни заседания, съставът на първоинстанционния съд е разгледал делото и постановил своя съдебен акт с участието на различни членове на състава на съда, с което е нарушил принципа за неизменност на състава на съда при разглеждането на делото от започването до завършването на съдебното заседание с прочитане на съдебния акт, така както го задължава императивната разпоредба на чл. 258 ал.1 от НПК. Така видно от протоколите на съдебните заседания по делото от 11 януари 2006 година и от 21 февруари 2006 година при разглеждането на делото и даването на ход на същото по втория протокол със снемане самоличността на свидетелите и експертите, произнасяне по предявения граждански иск, разпит на подсъдимия и на свидетелите с констатиране на противоречия и прочитане на показанията им на предварителното производство, изслушване на експертите, допускане на поправка в обвинителния акт, приемането на множество писмени доказателства по делото, в състава на съда са участвали съдебните заседатели Г. Н. С. и С. Д. Д. Видно от протоколите от съдебните заседание от 14 юни 2006 година и 19 септември 2006 година, в които заседания са разпитани свидетелите ….. допълнително е разпитан свидетеля Т., извършвани са очни ставки, четени са показания от предварителното производство, приети са писмени доказателства, изслушан е експерта  К. – по първия протокол и са разпитани свидетеля Д., като са четени показанията му на предварителното производство, изслушани са обясненията на подсъдимия К. и са констатирани противоречия в показанията му, извършени са очни ставки между подсъдимия и свидетеля Т., огласени са всички писмени доказателства по обвинителния акт и са предявени веществените доказателства по обвинителния акт, изслушани са съдебните прения и е обявен и постановения съдебен акт, в състава на съда са участвали съдебните заседатели Г. Н. С. и С. И. Д. – т.е. съдебния заседател С. И. Д. не е участвал в състава на съда при проведените съдебни заседания от 11 януари 2006 година и от 21 февруари 2006 година, когато е даден ход на делото и е започнало разглеждането на същото с проверка на събраните на предварителното производство доказателства и събиране на нови доказателства посочени от страните по делото, но видно и от съдебния акт е участвал в последващите съдебни заседания и в постановяването на присъдата. С това е допуснато нарушение на императивните разпоредби на чл. 258 ал.1 от НПК, което нарушение на процесуалните правила е от категорията на абсолютните процесуални нарушения, тъй като е довело до разглеждане на делото и постановяване на съдебен акт от незаконен състав.

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg