чл.376 ал.3,Определение №19/25.07.2005г.по ЧНД №27/2005г.със съдия-докладчик полк.Петьо Сл. Петков

             В производството по чл. 414а и сл. НПК /отм./ /чл. 376 ал. 3 НПК нов/ граждански иск е недопустим.

            Жалбата на Д. Ж. е неоснователна.

            Независимо, че същият е бил конституиран като граждански ищец и частен обвинител по н о х д №  на С. военен съд, то съдебното производство по това дело е било прекратено и делото върнато на прокурора за допълнително разследване. При това на обвиняемия П. е било повдигнато ново обвинение по чл. 132 ал. 1 т. 2, вр. с чл.129 ал. 2 от НК, с което обвинение делото е било внесено в С. военен съд. Съдията-докладчик е установил, че са налице условията на чл. 78а от НК и е насрочил, разгледал и решил делото по реда на раздел ІV на глава двадесета от НПК /отм./. Той е бил длъжен да стори това с оглед разпоредбата на чл. 247б ал. 3 от НПК /отм.//чл. 348 ал. 2 т. 4 НПК/. В това производство граждански иск е недопустим, предвид разпоредбата на чл. 414б ал. 3 от НПК /отм./ /чл. 376 ал. 3 НПК нов/, следователно Д. Ж. няма качеството на страна и не може да обжалва решението на С. военен съд. Същият има възможност да претендира обезщетение за причинени му неимуществени вреди от Н. П. по общия исков ред. В едно бъдещо исково производство той може да се ползва от постановеното по делото на С. военен съд решение, което е в него интерес.

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg