чл.81,83,Определение № 37/01.12.2005 г.по ЧНД №47/2005 г.със съдия-докладчик полк.Петър Г.Петков

           В чл. 57 ал. 1 НПК /отм. чл. 81 НПК нов/ се изисква изрично посочването на данни за лицето, срещу което  се подава тъжбата. Не е от компетентността на съда да извършва дейностите на службите на МВР, ако последните са отказали да изпълнят законовите си задължения.           

           Жалбоподателят е подал частна тъжба в П. военен съд с искане да се образува производство срещу неизвестно лице, което според възприятието на подалия тъжбата е полицай. Представил е писмо от началника на РПУ П., с което му е отказано да се предоставят данни на служител от МВР. С разпореждане председателят на П. военен съд е отказал образуването на производство, тъй като в тъжбата не се съдържат данни за лицето, срещу което се иска завеждането на делото.

            Разпореждането е законосъобразно, а жалбата неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. В чл. 57 ал. 1 НПК /отм. чл. 81 НПК нов/ се изисква изрично посочването на данни за лицето, срещу което  се подава тъжбата. По отношение на военните съдилища е налице и обстоятелството, произтичащо от чл. 388 ал. 1 НПК /отм. чл.396 НПК нов/, лицето да съответства на посочените там длъжностни или други изисквания. След като жалбоподателят не е в състояние да посочи данни за личността на лицето, срещу което иска да заведе дело, то той има право да изисква съгласно чл. 59 НПК /отм. чл. 83 НПК нов/ съдействие от органите на МВР за събиране на сведения, които той не може сам да събере. По делото липсват доказателства, че той е направил това, тъй като от съдържанието на писмото на РПУ гр. П. не може да се разбере дали е отправено такова искане. Независимо от това, не е от компетентността на съда да извършва дейностите на службите на МВР, ако последните са отказали да изпълнят законовите си задължения. Поради това е невъзможно съдът да  се използва за събирането на сведения по реда на чл. 59 НПК /отм. чл. 83 НПК нов/. Също така по делото липсват данни, от които да се направи извод, че някое длъжностно лице от РПУ гр. П. е извършило престъпление от общ характер и да се изисква от председателя на П. военен съд да уведомява военната прокуратура за това, още повече, че няма пречка жалбоподателят сам да стори това. 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg