чл.287 ал.1,Решение № 21/22.11.2006 г. по НАХД № 21/2006 г. със съдия-докладчик полк.В.Димитров

           Несъбирането на доказателства не се явява ново обстоятелство, което да не е било известно на органите на досъдебното производство и поради това прокурорът няма право да иска промяна на обвинението по реда на чл. 287 ал. 1 НПК на това основание.

           Съгласно разпоредбата на чл. 287 ал. 1 НПК прокурорът може да повдига ново обвинение по време на съдебното следствие само, ако по време на това следствие са установят обстоятелства, които не са били известни на органите на досъдебното производство. Това означава да е налице такава съществена промяна на фактическата обстановка, че тя да налага и промяна на правната квалификация на деянието или отежняването й в рамките на същата. В случая промяната на вида на участието на обвиняемия в изпълнителното деяние на престъплението – от извършител става помагач и подбудител и появата на нов участник в престъплението  - някакво неустановено лице в качеството на извършител, несъмнено се явява такава съществена промяна на обстоятелствата по делото както от фактическа, така и от правна страна.  Същевременно по делото не е налице предпоставката тези обстоятелства да са установени по време на съдебното следствие. Видно от искането на прокурора на стр. 4 и 5 от протокола от съдебното заседание от 11. 10. 2006 г. в него той е посочил, че основанието за промяна на обвинението се дължи само на това, че в хода на съдебно дирене не са се събрали категорични доказателства в подкрепа на обвинителната теза, застъпена в постановлението, с което делото е внесено в съда. Несъбирането на доказателства не се явява ново обстоятелство, което да не е било известно на органите на досъдебното производство и поради това прокурорът не е имал право да иска промяна на обвинението по реда на чл. 287 ал. 1 НПК. Съдът в мотивите на своето определение за приемане на новото обвинение въобще не е посочил кое е това ново обстоятелство, установено пред него и неизвестно на органите на досъдебното производство и практически неговото определение е немотивирано. Като е решил да продължи разглеждането на делото по новото обвинение, съдът е нарушил императивната разпоредба на чл. 287 ал. 1 НПК и е фаворизирал една от страните в процеса - прокурора, като същевременно е нарушил по този начин правата на другата страна - обвиняемия. Само на това основание решението следва да бъде отменено, а делото върнато за ново разглеждане.

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg