чл.378 ал.3,Решение № 21/22.11.2006 г. по НАХД № 21/2006 г. със съдия-докладчик полк.В.Димитров

              При разглеждане на делото по реда на чл. 378 НПК е невъзможно прилагането на института на изменение на обвинението. Ако съдът установи основания за това, то той е длъжен незабавно да прекрати съдебното производство и да върне делото на прокурора. Нарушаването на разпоредбата на чл. 378 ал. 3 НПК винаги ще представлява съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като нарушаването на реда на производството несъмнено ще ограничи правото на защита на обвиняемия.

              Делото е разглеждано по реда на чл. 378 НПК. Съобразно разпоредбата на чл. 378 ал. 3 НПК съдът е длъжен да разгледа делото само в рамките на фактическите положения, посочени в постановлението, а ако установи нови е длъжен да прекрати съдебното производство и да върне делото на прокурора. След като е направено точно това възражение от защитата съдът е приел, че не са налице нови фактически положения поради противоречие между обстоятелствената част и диспозитива на постановлението на прокурора. Този извод на съда има два основни недостатъка.

              Твърдението, че има такова противоречие в постановлението на прокурора,  а то е налице, е предполагало още в стадия на подготвителните действия за разглеждане на делото в съдебно заседание съдията докладчик да върне делото на прокурора за допълнително разследване. При наличието на твърдението в постановлението, че неустановено лице е подписало документите, а извършител на престъплението по чл. 309 ал. 1 НК е обвиняемият, е налице пълна неяснота на обвинението и обективна невъзможност както обвиняемият да организира защитата си, така и съдът да има годен въпрос за решаване. Вторият недостатък на определението на съда представлява  вътрешна логическа противоречивост. От една страна, за да приложи разпоредбата на чл. 287 НПК съдът установява, че са налице нови обстоятелства и допуска промяна на обвинението, а от друга страна за да избегне прилагането на разпоредбата на чл. 378 ал. 3 НПК съдът приема, че не са налице нови фактически положения. Това противоречие съвместява две взаимноизключващи се твърдения и демонстрира отказът на съда да се съобрази с разпоредбите на НПК.

             При анализ на разпоредбите на чл.   287 ал. 1 и чл. 378 ал. 3 НПК се вижда, че при разглеждане на делото по реда на чл. 378 НПК е невъзможно прилагането на института на изменение на обвинението. Ако съдът установи основания за това, то той е длъжен незабавно да прекрати съдебното производство и да върне делото на прокурора. Нарушаването на разпоредбата на чл. 378 ал. 3 НПК винаги ще представлява съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като нарушаването на реда на производството несъмнено ще ограничи правото на защита на обвиняемия.

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg