чл. 396 ал.1 т.5,Определение № 30/21.06.2007 г.по ЧНД №52/2007 г. със съдия-докладчик полк.Д.Фикиин

               При осъществяване правомощията си по чл. 345, ал. 2 НПК, разглеждайки частната жалба по същество, настоящият състав установи, че делото не е подсъдно на военните съдилища. Неправилно органите на досъдебното производство са приели, че подсъдимият е извършил престъплението по повод изпълнение на службата му. Основателни в тази насока са възраженията на поверениците на пострадалите, изложени в жалбата им пред основния съд, че този извод е бил направен от разследващите органи напълно произволно. От данните по делото е видно, че преди извършване на деянието В. се е връщал от друг град, различен от адреса на местоработата му, пътувал е с личния автомобил на майка си, гостувал е със семейството си на свои близки и с него е пътувало друго гражданско лице. Всички тези обстоятелства изключват служебния характер на действията му и не дават основание да се приеме, че деянието е извършено по повод изпълнение на службата му. В конкретния случай не са налице изискванията на чл. 396, ал. 1, т. 5 НПК и действията на В. се явява извън обхвата на подсъдността на делата, разглеждани от военните съдилища.

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg