Правила за достъп до обществена информация

ВОЕННО-АПЕЛАТИВЕН СЪД

УТВЪРЖДАВАМ
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(полк. Димитър Фикиин)

 

 

ПРАВИЛА

за достъп до обществена информация
във Военно-апелативния съд

 

Раздел І

Общи положения

1. Настоящите правила уреждат реда за искане и предоставяне на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор, както и реда, сроковете, документирането, докладването и отговорните длъжностни лица във връзка с достъпа до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

2. Тези правила не се прилагат за информация, за която в Закона за съдебната власт или друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване.

3. „Обществена информация” по смисъла на ЗДОИ е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на Военно-апелативния съд.

4. „Информация от обществения сектор” по смисъла на ЗДОИ е всяка информация, обективирана върху хартиен, електронен или друг носител, включително съхранена като звукозапис или видеозапис и събрана или създадена от Военно-апелативния съд.

5.1. Административният ръководител със заповед определя служител от администрацията на съда, наричан за кратко „служител по ЗДОИ”, който да отговаря пряко за предоставянето на достъп до обществена информация.

5.2. Служителят по ЗДОИ:
- отговаря пряко за предоставянето на достъп до обществена информация;
- подпомага заявителя в търсенето на информация, предоставя формуляри на заявления за достъп; подписва протоколите за постъпилите устни запитвания;
- подготвя кореспонденцията във връзка с постъпили искания и по образувани производства по ЗДОИ;
- изготвя ежегодна справка за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно ползване на информация от обществения сектор, която включва и данни за направените откази и причините за това;
- отговаря за интернет страницата на Военно-апелативния съд, в която се публикуват данни и информация по чл. 15а, ал. 2 от ЗДОИ, както и формуляр за заявление за достъп до обществената информация в интерактивен формат;
- осигурява и следи за изпълнението на постановените решения по ЗДОИ;
- води досие по всяко постъпило искане по ЗДОИ;
- други задължения, произтичащи от настоящите правила или възложени му от административния ръководител във връзка с достъпа да обществена информация.

Раздел ІІ

Ред и начин на приемане на искания за достъп до обществена информация

6. Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в ЗДОИ и съгласно настоящите правила, след подаване на писмено заявление или устно запитване.

7.1. Писменото заявление се подава:
- на място, в канцеларията на Военно-апелативния съд, ст. 67, партерен етаж в Съдебната палата – всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа;
- по електронен път - на e-mail адрес: vasbg@dir.bg
- по пощата - на адрес: София 1000, бул. Витоша, 2, Съдебна палата, партерен етаж, Военно-апелативен съд.

7.2. За заявления, изпратени по електронен път, не се изисква електронен подпис.

7.3. Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа:
- трите имена, съответно наименованието и седалището, на заявителя;
- описание на исканата информация;
- предпочитана форма за предоставяне на достъп;
- адрес за кореспонденция със заявителя.

7.4. Заявлението се адресира до административния ръководител на Военно-апелативния съд в свободен текст, като следва да съдържа данните по т. 7.3 от правилата, или по образец, който може да се получи в канцеларията на съда - ст. 67, партерен етаж в Съдебната палата, или от интернет страницата на Военно-апелативния съд.

7.5. Заявлението се регистрира в Регистър на заявленията за достъп до обществена информация, съгласно чл. 33 от Правилника за администрацията в съдилищата.

7.6. Получените по пощата или по електронната такава заявления се регистрират по реда на т. 7.4.

8.1. Устното запитване се прави лично от заявителя в канцеларията на съда - ст. 67, партерен етаж в Съдебната палата.

8.2. Не се приема и не се регистрира устно запитване, направено по телефона.

8.3. При приемане на устно запитване за достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от служителя по ЗДОИ.

8.4. При отправяне на устно запитване заявителят съобщава данните по т. 7.3 от настоящите правила на длъжностното лице, които се отразяват и протокола по т. 8.3.

8.5. Устното запитване се регистрира по реда на т. 7.5 от настоящите правила.

9. Заявления и устни запитвания, които не съдържат данни по чл. 25, ал. 1, т. 1, 2 и 4 от ЗДОИ се оставят без разглеждане.

Раздел ІІІ

Регистър на заявленията

10.1. Съдебният администратор води регистър за заявленията за достъп до обществена информация.

10.2. В регистъра се отбелязва:
- пореден номер на заявлението или устното запитване;
- заявител;
- входящ номер и дата на заявлението или устното запитване;
- кратко описание на поисканата информация;
- номер, дата и съдържание на решението – предоставен достъп (пълен или частичен) или отказ;
- дата на връчване на решението на заявителя;
- номер на обратната разписка – при връчване по пощата; дата и час на изпращане на „SENDING REPORT”– при изпращане на електронен адрес.

Раздел ІV

Производство по издаване на решение. Дължими разходи от заявителя

11.1. Получените заявления и устни запитвания се вписват незабавно в Регистъра за заявленията за достъп до обществена информация и се докладват на административния ръководител най-късно на следващия работен ден.

11.2. Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат от административния ръководител на Военно-апелативния съд или изрично определен от него съдия, съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ, по реда и в сроковете на Раздел ІІ от Глава ІІІ на ЗДОИ.

11.3. В случаите, когато административният ръководител определи по реда на чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ съдия от Военно-апелативния съд да вземе решение по постъпилото искане, то се докладва от служителя по ЗДОИ на съдията най-късно на следващия работен ден, след резолюция на административния ръководител.

12.1. Административният ръководител или изрично определен от него съдия от съда вземат решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата информация в 14-дневен срок от датата на регистриране на заявлението.

12.2. Срокът за произнасяне на решението може да бъде удължаван по реда и на основанията на чл. 29, чл. 30 и чл. 31 от ЗДОИ.

12.3. Главният счетоводител на Военно-апелативния съд изготвя справка за разходите по предоставяне на обществената информация, по посочени нормативи, и е длъжен да ги предостави на лицата по т. 11.2.

12.4. В решението, с което се предоставя достъп до исканата обществена информация, задължително се посочват:
- степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;
- срокът, в който е осигурен достъпът;
- мястото, където ще бъде предоставен достъпът;
- формата, под която ще бъде предоставен достъп;
- разходите по предоставянето на достъпа.

12.5. Решението и резултатът от искането се вписват в Регистъра за достъп до обществена информация от служителя по ЗДОИ.

12.6. За решението за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата информация заявителят се уведомява писмено от служителя по ЗДОИ.

13.1. При предоставяне на обществена информация, дължимите разходи се определят, считано от 01.01.2012 г., съгласно Заповед № 1479/29.11.2011 г. на министъра на финансите, са както следва:
- Дискета - 1 брой - 0.50 лв. без включен ДДС
- СD - 1 брой - 0.50 лв. без включен ДДС
- DVD - 1 брой - 0.60 лв. без включен ДДС
- Разпечатване - 1 стр. (А4) - 0.12 лв. без включен ДДС
- Ксерокопие - 1 стр. (А4) - 0.09 лв. без включен ДДС
- Факс - 1 стр. (А4) - 0.60 лв. без включен ДДС
- Видеокасета - 1 брой - 3.25 лв. без включен ДДС
- Аудиокасета - 1 брой - 1.15 лв. без включен ДДС
- Писмена справка - 1 стр. (А4)- 1.59 лв. без включен ДДС

13.2. Прегледът на оригинали или копия от документи е безплатен.

13.3. Дължимите разходи подлежат на актуализация при настъпили изменения на определените от министъра на финансите нормативи.

14. Главният счетоводител на Военно-апелативния съд изготвя справка за разходите по предоставяне на обществената информация, по посочените нормативи, и е длъжен при поискване от страна на заявителя да предостави сведения за определяне на разходите.

15. Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи по банкова сметка на съда и представяне на платежен документ.

16. Решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка, или се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща.

17. За предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и служителя по ЗДОИ.

18. Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването, служителят по ЗДОИ изпраща на посочения адрес на електронна поща решението за предоставянето на достъп заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните. В тези случаи не се съставя протоколът по т. 17 и не се заплащат разходи по предоставянето.

19. Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:
- преглед на информацията – оригинал или копие, или чрез публичен общодостъпен регистър;
- устна справка;
- копия на хартиен носител;
- копия на материален носител;
- копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

20. В канцеларията на Военно-апелативния съд - ст. 67, партерен етаж в Съдебната палата се определя специално място за безплатен преглед на предоставената обществена информация.

Раздел V

Основания за отказ на предоставяне на достъп до обществена информация

21. Основанията за отказ на предоставяне на достъп са:

- исканата информация е класифицирана информация или друга защитена информация в случаите, предвидени със закон;
- достъпът засяга трето лице и то изрично е отказало предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;

исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

22. Отказът за предоставяне на достъп до обществена информация се реализира по реда и на основания, регламентирани в ЗДОИ.

Раздел VІ

Процедура за повторно използване на информация от обществения сектор

23. Повторно използване на информация от обществения сектор е използването й за търговски или нетърговски цели, различни от първоначалната цел, за която е била създадена в рамките на правомощията или функциите на организация от обществения сектор.

24. Военно-апелативния съд предоставя създадената и съхраняваната от него информация от обществения сектор за повторно използване при условията на Раздел І на Глава ІV от ЗДОИ.

25. Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване след отправяне на писмено искане до административния ръководител на съда или по електронен път на адреса на електронната поща: vasbg@dir.bg по реда на Раздел ІІ на Глава ІV от ЗДОИ.

26. Постъпилите искания за повторно използване на информация от обществения сектор се регистрира в регистъра по т. 10 от настоящите правила.

Допълнителни и заключителни разпоредби

1. По всяко постъпило заявление служителят по ЗДОИ води досие, което съдържа: заявление или протокол за приемане на устно запитване; водената в хода на процедурата кореспонденция; решението за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата информация; справка за разходите по предоставяне на обществената информация; документ, удостоверяващ платени разходи; протокол; книжа, удостоверяващи надлежно връчване на решението и др. Досието се номерира с регистрационния номер на заявлението, вписано в Регистъра на заявленията за достъп до обществена информация и се съхранява в архива на съдебния администратор.

2. Дейността по приемането, регистрирането, разглеждането и изготвянето на решения по ЗДОИ се организира, координира и контролира от административния ръководител-председател на Военно-апелативния съд.

3. За неуредените в тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на ЗДОИ.

4. Правилата влизат в сила от датата на утвърждаването им от административния ръководител – председател на Военно-апелативния съд и отменят Правила за искане и предоставяне на достъп до обществена информация във Военно-апелативния съд, утвърдени със заповед № 50/16.02.2015 г.

5. Започналите, но неприключили процедури по заявления за достъп до обществена информация към датата на влизане в сила на тези правила, се довършват по досегашния ред.

 

Изготвил: съдебен администратор Камелия Лазарова

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg