Годишен отчет за 2015 г., за постъпили и обработени заявления за достъп

Приложение № 6
към Вътрешните правила за достъп до обществена информация

УТВЪРДИЛ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВОЕННО-АПЕЛАТИВЕН СЪД
ПОЛК. ДИМИТЪР ФИКИИН

Годишен отчет за 2015 г.

за постъпили и обработени заявления
за достъп до обществена информация
във Военно-апелативния съд

Брой заявления за достъп до обществена информация: 
Постъпили заявления за достъп до обществена информация 2015 Разрешен достъп Отказ на достъп Основание
бр. бр. бр. нормативна разпоредба
от граждани на Република България 1 1 0 ЗДОИ
от журналисти 0 0 0  
от чужденци и лица без гражданство 0 0 0  
от неправителствени организации 0 0 0  
ОБЩО 1 1 0  

Изготвил:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg