Бланка на заявление за достъп

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ВОЕННО-АПЕЛАТИВЕН СЪД

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за достъп до обществена информация

от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(трите имена или наименованието на юридическото лице и ЕИК, от името на което се подава)

адрес за контакти: гр./село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . общ. . . . . . . . . . . . . . . . . . обл. . . . . . . . . . . . . . . . . ., п.к. . . . . ., ул./ж.к. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ., ет. . . . ., ап. . . . ., телефон . . . . . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 24 от Закона за достъп до обществена информация, моля, да ми бъде предоставена наличната информация в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

относно: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Исканата информация желая да получа в следната форма:
(моля, подчертайте предпочитаната от Вас форма)

  • Преглед на информацията – оригинал или копие;
  • Устна справка;
  • Копия на хартиен носител (разпечатване, ксерокопие)
  • Копия на технически носител (дискета, CD, видеокасета, аудиокасета, факс, електронна поща)
  • друго: . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Дата: . . . . . . . . . . . . .

 

Подпис: . . . . . . . . . . . . . . . . .

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg