Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2016 година

УТВЪРДИЛ:                                                                                                    

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА   

ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ СЪД

ПОЛК. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

 

Приложение № 6

към Вътрешните правила за достъп

до обществена информация

         

 

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп
до обществена информация

във Военно-апелативния съд

Брой заявления за достъп до обществена информация:

Постъпили заявления за достъп до обществена информация

2016 година

Разрешен достъп

Отказ на достъп

Основание

Брой

Брой

Брой

нормативна разпоредба

От граждани на Република България

2

1

 0

ЗДОИ

·        На основание чл. 32, ал. 1 едно от заявленията е препратено по компетентност на друг орган на съдебната власт

От журналисти

1

 1

 

От фирми

0

 0

 

 

От чужденци и лица без гражданство

0

 0

 0

 

От неправителствени организации

0

0

0 

 

ОБЩО

3

2

0

 

    

 

                                                                                                                                                  

 

 

Изготвил:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg