Определение
21-02-2013

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

2

 

гр. София, 21 февруари  2013 година.

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи февруари две хиляди и тринадесета годино, в състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

ЧЛЕНОВЕ:  полк. ДИМИТЪР ФИКИИН      

                                                    полк.РУМЕН ПЕТКОВ

                                                            

при секретар Катя Симова

разгледа  наказателно дело 6 по описа за 2013 година,

докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по протест на Варненската окръжна военна  и жалби на подсъдимите П. С. П. и Ю. С. Е. срещу присъда № 131 от 16.11.2012 г. по НОХД 131/ 2012 г. на Варненския военен съд.

 

 

          По протест на прокуратурата и по жалба на подсъдимите П. С. П. и Ю. С. Е. срещу присъда № 131 от 16.11.2012 г.по НОХД 131/ 2012 г. на Варненския военен съд е образувано въззивно наказателно общ характер дело № 6 по описа на Военно-апелативен съд. След отлагане на делото във въззивната инстанция, то е насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 25 февруари 2012 г.

          На посочения съдебен адрес в гр.Д., ул. ”К. Ал. Б.”, № 53 подсъдимият Ю. С. Е. не е открит за да бъде призован. По сведения на бащата от м.септември 2012 г. Ю. Е. живее в с. М. С., област Д.. Кметският наместник в селото е върнал призовката в цялост с отметката, че такова лице не е регистрирано и не е познато.

          С определение от 28.06.2012 г. по ЧНД 111/ 2012 г. Варненският военен съд е изменил мярката за неотклонение на подсъдимия Е. от „задържане под стража” в „домашен арест”, която той изпълнява и в момента. Домашният арест, съгласно разпоредбата на чл.62, ал.1 НПК,се състои в забраната обвиняемият да напуска жилището си без разрешение на съответния орган.

          От изложеното по- горе е видно, че подсъдимият Е. е променил местоживеенето си, без да е уведомил по надлежния начин съда. Същият се укрива с цел да осуети наказателното преследване. Освен това той е нарушил и взетата му мярка за неотклонение, като не е спазил забраната да напуска жилището си без разрешението на компетентния орган. Това налага мярката за неотклонение на подсъдимия  Ю. С.Е. да бъде изменена от „домашен арест” в „задържане под стража”.

          Тъй като подсъдимият Е. не може да бъде намерен на съдебния адрес, за да бъде призован в съдебно заседание пред Военно-апелативния съд,  не са налице основания за даване ход на делото във въззиваната инстанция. Делото следва да бъде отсрочено за друга дата с ново призоваване на страните. За отсрочване на делото следва да бъдат уведомени, включително и по телефон, всички призовани страни по делото.

          Предвид гореизложеното Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

          ОТЛАГА съдебното заседание по ВНОХД  № 6/2013 г. на Военно-апелативния съд за друга дата с ново призоваване на страните. За отлагане на делото да се уведомят страните, включително и по телофон.

          ИЗМЕНЯВА мярката за неотклонение на подсъдимия Ю. С. Е., ЕГН ХХХ от „домашен арест” в „задържане под стража” в затвора В., за което да бъде уведомен Военно-апелативния съд.

          Препис от определението да се изпрати на ОД „Охрана” към Министерство на правосъдието Д. за изпълнение.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                    ЧЛЕНОВЕ:        

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg