Решение (1 част)
25-06-2013

                             Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

19

 

гр. София, 25.06.2013 година

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

                    Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание на трети април две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                 ЧЛЕНОВЕ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                                       полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

при секретар Теодора Спасова

и с участието на прокурора полк. Веселин Стоев

Разгледа наказателно от общ характер дело № 6 по описа за 2013 година, докладвано от съдията полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ, образувано по протест на Варненската окръжна военна прокуратура и жалби от подсъдимите П. С. П. и Ю. С. Е. срещу присъда № 131 от 16.11.2012 г. по нохд № 131/2012 г. на Варненския военен съд

 

С протестираната и обжалвана присъда Варненският военен съд  e признал подсъдимите: бивш редник І клас от резерва П. С. П. от военно формирование– В., гражданско лице Ю. С. Е. от гр. Д., гражданско лице Т. М. Т. от гр. Д., гражданско лице Е. В. И.от гр. Д. и гражданско лице И. Н. Т. от гр. Д., за виновни в това, че:

За времето от месец януари 2010 год. до 6.12.2010 г. в гр.Д., с.К., община А. и в с. М. С., област Д., при условията на продължавано престъпление, след предварително сговаряне между подсъдимите П. С. Петков, Ю. С. Е., Т. М. Т., Е. В. И. и в съучастие с подсъдимия И. Н. Т. като помагач, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на моторно превозно средство и технически средства, откраднали чужди движими вещи на обща стойност 22 261,76 лв. за П., 19 443,34 лв. за Е., 5 313,74 лв. за Т., 5313, 74 лв. за И., 2495,32 лв. за Т., собственост на Д. Р. Г., А. Е. И., Д. С. Д., Т. К. Ф., К. С. и Д. В. К., като откраднатото имущество е в големи размери за подсъдимите П. и Е.,  като кражбата е извършена от подсъдимия Т. повторно и има за предмет огнестрелни оръжия за подсъдимите П., Е., Т., И. и Т., поради което са осъдени:

1.Редник І клас от резерва П. С. П.- на три години и два месеца лишаване от свобода за извършено престъпление по чл.195, ал.2, вр. с ал.1, т.т. 3, 4, алт.1 и алт.2, т.5 и 10, вр.с чл.26, ал.1 НК и във вр.с чл.54 НК;

2.Гр.л. Ю. С. Е.- на три години и четири месеца лишаване от свобода за извършено престъпление по чл.195, ал.2, вр. с ал.1, т. т.3, 4 алт.1 и алт.2, т.5 и 10, вр.с чл.26, ал.1 НК и във вр.с чл.54 НК;

3. Гр.л. Т. М. Т.- на две години лишаване от свобода за извършено престъпление по чл.195, ал.1, ал.1, т.т.3,4, алт.1 и 2, т. 5, т.7  и т.10, вр.с чл.26, ал.1 НК;

4. Гр.л.Е. В. И.- на една година и осем месеца лишаване от свобода за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4,алт.1 и алт.2, т.5,  и т.10, вр.с чл.26, ал.1 НК, условно с три години изпитателен срок;

5. Гр.л.И. Н. Т.- на една година и четири месеца лишаване от свобода за извършено престъпление по чл.195, ал.1 т.3, т.4, алт.1 и алт.2, т.5 и т.10, вр.с чл.20, ал.4 и чл.26, ал.1 НК, условно с три години изпитателен срок.

С присъдата всички подсъдими са признати за невинни и оправдани по обвиненията им да са откраднали имущество на стойност 174 лева, собственост на Д. В. К.

На основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 НК съдът е групирал наказанията три години и четири месеца лишаване от свобода, наложено на подсъдимия гражданско лице Ю. С. Е. по настоящата присъда, с наказаниято осем месеца лишаване от свобода, наложено му със Споразумение № 93/30.09.2011 г. по НОХД № 1978/2011 г. на Районен съд – Д. и три месеца лишаване от свобода, наложено му със Споразумение № 73/14.09.2011 г. по НОХД № 735/2011 г. на Районен съд – Д., като му е наложено да изтърпи най-тежкото от тях – три години и четири месеца лишаване от свобода.

Съдът на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 24 НК е увеличил така определеното общо наказание с четири месеца лишаване от свобода, като на подсъдимия гражданско лице Ю. С. Е. е определено да изтърпи наказание от три години и осем месеца лишаване от свобода, като е приспаднал изтърпяната част от наказанията лишаване от свобода по Споразумение № 93/30.09.2011 г. по НОХД 1978/2011 г. на Районен съд – Д. и по Споразумение № 73/14.09.2011 г. по НОХД № 735/2011 г. на Районен съд – Д. за подсъдимия гражданско лице Ю. С. Е.

Варненският военен съд е постановил подсъдимият гражданско лице Ю. С. Е. да изтърпи отделно от определеното общо наказание, наказанието, наложено му със Споразумение № 21/30.03.2011 г. на Районен съд – Д, пробация в следната съвкупност от пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.

На основание чл. 61, т. 3, вр. чл. 59, ал. 1 ЗИНЗС на подсъдимите редник І клас от резерва П. С. П., гражданско лице Ю. С. Е. и гражданско лице Т. М. Т. е определен първоначален общ режим в открит тип затвор или затворническо общежитие на изтърпяване на наложеното наказание.

На основание чл. 59, ал. 1 НК при изпълнение на наказанието лишаване от свобода е приспаднато предварителното задържане на подсъдимия гражданско лице Ю. С. Е., считано от 16 април 2012 г. до 29 юни 2012 г. по мярка за неотклонение „Задържане под стража” и от 29 юни 2012 г. до привеждане на присъдата в изпълнение по мярка за неотклонение „Домашен арест”.

На основание чл. 53, ал. 1, б. „а” НК съдът е отнел в полза на държавата лек автомобил марка „Х. С.”, с рег. №, собственост на Е. В. И.

Подсъдимите редник І клас от резерва П. С. П. и гражданско лице Ю. С. Е. са осъдени да заплатят на Д. Р. Г., ЕГН сумата от 233,40 лева, представляваща имуществени вреди от деянието, като е отхвърлен предявеният граждански иск в останалата му част до пълния му размер, както е предявен.

Подсъдимите П. С. П. и Ю. С. Е. са осъдени да заплатят на Д. С. Д., ЕГН сумата от 16, 275. 92 / шестнадесет хиляди двеста седемдесет и пет лева и 92 ст./ обезщетение за претърпени имуществени вреди.

Подсъдимите редник І клас от резерва П. С. П., гражданско лице Ю. С. Е., гражданско лице Т. М. Т., гражданско лице Е. В. И. и гражданско лице И. Н. Т. са осъдени да заплатят на Д. В. К., ЕГН сумата от 720,40 лева, представляваща имуществени вреди от деянието, като е отхвърлен предявеният граждански иск в останалата му част до пълния му размер, както е предявен.

Първоинстанционният съд се е разпоредил с веществените доказателства.

На основание чл. 189, ал. 3 НПК подсъдимите са осъдени да заплатят в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, сумата от по 87,88 лева, представляваща разноски по водене на делото.

Подсъдимият редник І клас от резерва П. С. П. и Ю. С. Е. са осъдени всеки един от тях да заплати на държавата, по бюджета на съдебната власт, сумата от по 689,19 лева държавна такса върху уважените граждански искове.

Подсъдимите Т. М. Т., Е. В. И. и И. Н. Т. са осъдени всеки един от тях да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт по 28,82 лева държавна такса върху уважения граждански иск.

В протеста на прокуратурата се иска изменяване на присъдата. Определените от съда наказания са явно несправедливи по отношение на подсъдимите П., Е. и Т. Предложението на прокурора е за увеличаване на наказанията по отношение на тези подсъдими, които да бъдат определени по средата между предвидения минимален и среден размер, които да изтърпят ефективно. По отношение на подсъдимите И. и Т. се иска отменяване приложението на института на условното осъждане.

В съдебно заседание представителят на Военно-апелативната прокуратура заяви, че поддържа искането за увеличаване наказанията на подсъдимите. Алтернативно на това е искането за потвърждаване на първоинстанционната присъда.

Във въззивната жалба на подсъдимия П. С. П. са изложени доводи, че съдът му е наложил явно несправедливо наказание. Не е отчетено в достатъчна степен като смекчаващи отговорността обстоятелства признанието на подсъдимия, с което поведение е съдействал за разкриване на обективната истина, трудовата му ангажираност, чисто съдебно минало, добри характеристични данни, създаването на нова социална среда и преустановяване на връзките си с останалите подсъдими. Искането е наказанието му за бъде определено при условията на чл. 55, ал.1, т.1 НК, с приложение на института на условното осъждане.

Същите доводи и искания се съдържат и във въззивната жалба на подсъдимия Ю. С. Е.

Защитниците на подсъдимите Т., И. и Т. пледираха протестът на прокуратурата да бъде оставен без уважение. Според тях присъдата на Варненския военен съд като обоснована, законосъобразна и правилна следва да се потвърди.

Явилите се в съдебно заседание граждански ищци Д. К. и Д. Г. пожелаха присъдата на Варненския военен съд да бъде потвърдена в гражданско осъдителната и част.

Военно-апелативният съд провери изцяло правилността на присъдата, по която от фактическа страна е прието за установено следното:

1. Подсъдимите редник П. С. П. и Ю. С. Е. са първи братовчеди и към инкриминирания период поддържали близки приятелски отношения. По това време подсъдимият Е. живеел в къщата на жената, с която съжителствал на съпружески начала в село М. С., област Д. През периода от 20.01.2010 г. до 03.02.2010 г. подсъдимият Е. се обадил по телефона на подсъдимия редник П. П. и му предложил да извършат кражба от дома на съседа му - свидетеля Д. Р. Г., тъй като видял, че предния ден съседът му  заклал едно теле и едно прасе и предположил, че месото се съхранява във фризера. Подсъдимият П. приел предложението на братовчед си. От кв. „Р.” до село М. С. П. отишъл с автомобила на баща си, марка „Ф.Г.”, рег. № . След като пристигнал в селото и се срещнал с подсъдимия Е., двамата отишли до къщата на свидетеля Д. Г. и тъй като били сигурни, че същият не е в дома си, решили да осъществят намерението си. За целта П. останал до оградата, за да пази, а Е. влязъл в двора от към южната страна, където оградната мрежа била съборена. В къщата проникнал през прозорец, след като преодолял куката – райбер, с която същият бил затворен. Преодоляването на райбера Е. извършил с техническо средство - лента от ножовка, която носел със себе си и след като упражнил физическо усилие върху райбера, той се освободил. През така отворения прозорец проникнал в помещенията на къщата и извършили кражба на телевизор „Голдстар” 21 инча - 1 бр.; 4 кг. телешко месо шол; 3 кг. телешки изрезки; 4 кг. свински ребра необрани; 3 кг. кайма смес телешко и свинско по 50 %; 2 кг. домашна саздърма телешка и свинска. Отнетите вещи натоварили в автомобила на подсъдимия П. и се прибрали в домовете си, а по-късно ги поделили.

Общата стойност на отнетите вещи възлиза на 234.10 лева, които до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд не са възстановени на собственика им.

2. През периода от 26.02.2010 год. до 01.03.2010 год. подсъдимият Ю. Е. се обадил по мобилния телефон на подсъдимия П. П. и го поканил в дома си в с. М. С. По предложение на Е., двамата се уговорили да извършат кражба от дома на А. Е. И., тъй като преди това той имал информация, че никой не живее в къщата, която се намирала в края на селото. В изпълнение на това решение, в тъмната част на денонощието, около 21:00 часа, двамата подсъдими отишли до къщата на А. И. с автомобила на бащата на П., марка „Ф. Г.”, рег. № . Паркирали автомобила в близост до къщата и тъй като уличното осветление не работело, съседните къщи също не били осветени, двамата влезли в двора. Подсъдимият Е. разбил черчевето на един от прозорците, който бил изработен от ПВЦ, след което проникнал в стаята, а П. останал от външната страна, за да поема откраднатите вещи. По така описания начин двамата извършили кражба на 1 брой телевизор „Голдстар” 14 инча и 1 брой ъглов климатик Осака 2003 год. Вещите натоварили в автомобила, управляван от подсъдимия П. П., след което ги откарали в дома на последния в квартал Р. и ги оставили там на съхранение. Климатикът останал у тях известно време, след което го продал на свидетеля Ж. М. М. за сумата от 200 лева. След разкриване на деянието от органите на полицията, климатикът бил доброволно предаден от свидетеля с протокол от 18.07.2010 год., който заявява и в съдебно заседание, че го закупил от подсъдимия П. П. По-късно същият бил върнат на собственика му, видно от разписка за предаване на вещи /том VІ, л. 957/. За откраднатия телевизор „Голдстар” двамата подсъдими нямат спомени какво е станало с него и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд същия не е върнат на собственика и сумата не му е възстановена.

Общата стойност на отнетите вещи възлиза на 258.00 лева, от които възстановени са 225.00 лева, а невъзстановени – 33.00 лева – стойността на отнетия телевизор „Голдстар”, 14 инча.

3. Няколко дни преди 25 март 2010 год. подсъдимият Т.Т., който бил в близки приятелски отношения с двамата подсъдими  П. П. и  Ю. Е. се обадил по телефона и си уговорили среща. По време на този разговор подсъдимият Т. предложил на другите двама да извършат кражба от жилището на Д. С. Д., който се занимавал с отглеждането на пчелни семейства. Въпреки постигната договорка между тримата подсъдими, в нейното осъществяване участвали П. и Е., за да получат по този начин по-голям дял от откраднатото имущество.

В изпълнение на това решение, на 25 март 2010 год., двамата подсъдими П. и Е., се придвижили с автомобила, собственост на бащата на П., до набелязаната жилищна постройка, собственост на свидетеля Д. С. Д. След като наблюдавали известно време те се убедили, че собственикът на имота отсъствал и двамата решили да извършат кражбата, която преди това са замислили. Подсъдимият Е. разбил с щанга бравата на входната врата, а след това още една-две врати, след което проникнали вътре. Двамата се намирали в различни помещения и оглеждали за ценни вещи. Подсъдимият Е. забелязал на стената в стаята, в която се намирал, портрет, който висял неестествено на една страна, което му направило впечатление. След като го отместил, видял, че в стената била зазидана метална каса. Ключът на касата стоял в ключалката, но последната не била заключена. След като я отворил, подсъдимият Е. взел от нея намиращите се в плик пари /евро/ и сребърни монети, поставени в портмоне. В същото време подсъдимият П. взел от другото помещение газов  револвер, както и преносим компютър „Тошиба”, заедно с периферните устройства – компютърна мишка, камера и флопи за магнитен носител. Качили се в автомобила на П., след което отишли до дома му, където разделили откраднатите вещи. Подсъдимият П. взел компютъра, марка „Тошиба”, заедно с периферните устройства, както и портмонето със сребърните монети. Парите, които се намирали в подсъдимия Е., не са ги броили предварително, а едва при подялбата им Е. предал на П. сумата от 1 100 евро, а останалите запазил за себе си, като му заявил, че са ги разделили по равно. Газовият пистолет и щангата изхвърлили в местността „К.”, недалеч от квартал Р. По-късно подсъдимият П. продал откраднатия лаптоп, марка „Тошиба”, на свидетеля Й. К. К. за сумата от около 270-300 лева. След разкриване на кражбата, свидетелят К. го предал обратно на подсъдимия, който му върнал парите, а от своя страна П. го дал на Е., за да бъде предаден на полицията. Въпреки това до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд този лаптоп не е възстановен на собственика.

По описания начин двамата подсъдими отнели от владението на Д. С. Д. следните вещи: 6 800 евро; газов шест разряден револвер МЕ 38, закупен 1991 год.- 1 бр.; сребърна монета с лика на цар Борис, с номинал 100 лева – 1 бр.; сребърни юбилейни монети с лика на Георги Раковски, с номинал 5 лева- 3 бр.; монети от цинк-никел с паметника на Альоша за 25 год. от соц. революция- 4 бр.; монети от цинк-никел на тема световно ловно изложение Експо 81, с номинал 1 лев- 2 бр.; монети от цинк-никел на тема световно ловно изложение Експо 81, с номинал 5 лев- 2 бр.; монети от цинк-никел, с номинал 50 лева, емисия 1989 год.- 3 бр.; преносим компютър Тошиба Текра А4- 1 бр.; компютърна мишка- 1 бр.; камера, закупена през 2006 год.- 1 бр.; флопи за магнитен носител, закупен през 2006 год.- 1 бр., всичко на обща стойност 14 484,14 лева.

До приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд парите и вещите, отнети от двамата подсъдими, не са възстановени на собственика им.

4. В края на месец юни, през периода от 28.06. до 30.06.2010 год. подсъдимият Т. М. Т. предложил на подсъдимите П. П. и Е. И. да извършат кражба на вещи от къща в село К., общ. А., за която им споменал, че била необитаема и била собственост на английския гражданин К. С. Споменал им, че собствениците отсъстват от страната, поради което могат безпрепятствено да извършат кражба. Предложението на Т. било прието от подсъдимите П. и И. и в изпълнение на същото се придвижили до набелязаната къща с автомобила, марка „Ф. Г.”, управляван от подсъдимия П. и собственост на баща му. Тъй като, както вече беше споменато, собствениците отсъствали, тримата подсъдими безпрепятствено влезли в къщата през отворен прозорец и от там взели златни и сребърни предмети, както и мобилен телефон. На следващия ден отново се уговорили да отидат с автомобила на подсъдимия П. да извършат кражба и на други вещи. За целта отново пристигнали около полунощ със същия автомобил. Спрели го до каменна чешма, в близост до автобусната спирка и отново тримата проникнали в къщата през отворения прозорец. Събрали вещи, за които преценили, че представляват ценност и ги напълнили в полиетиленови чували. Натоварили ги в автомобила, след което се върнали в квартал Р. на град Д. Вещите вечерта останали в дома на подсъдимия Т., като на следващия ден тримата подсъдими се събрали и си ги поделили.

По описания начин обвиняемите отнели от владението на свидетеля К. С. следните вещи: - мобилен телефон Сони Ериксон - 1 бр.; златни пръстена 14 карата по 4 гр. - 5 бр.; сребърни пръстена по 4 гр. - 5 бр.; телевизор Самсунг - 1 бр.; DVD плеер Technika - 1 бр.; микровълнова фурна Санг модел Е23G2 - 1 бр.; CD плеър JVC модел RS-EN10A - 1 бр.; ютия - 1 бр.; електрически котлон бързо нагряващ BELLING - 1 бр.; килим 3 х 2 м. с овална форма – 1 бр.; осветително тяло метално с три лунички - 1 бр.; DVD дискове рекламни от вестници - 100 бр.; каишка за куче от плат, дължина 1 м. - 1 бр.; кана за топлена на вода Елит - 1 бр.; стенен часовник от керамика с диаметър 40 см. - 1 бр.; електрическа дрелка - 1 бр.; акумулаторна отвертка - 1 бр.; електрически ъглошлайф - 1 бр.; електрически прободен трион /зеге/ - 1 бр.; ръчни ответки - 5 бр.; мистрия - 1 бр.; нивел 25 см. - 1 бр.; нивел 1 м. - 1 бр.; каски за мотор черна и черно бяла изрисувани - 2 бр.; атракционна кутия с въртящи се фигурки в нея - 1 бр.; куфар 40 х 50 х 80 см - 1 бр.; прожектор с два броя батерии - 1 бр.; метална поставка за вилици и ножове - 1 бр.; електрически тостер за две филийки - 1 бр.; дървени картини 30 х 40 см. - 3 бр.

Общата стойност на отнетите вещи възлиза на 2 818, 42 лева. До приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд на собственика са върнати следните вещи, на обща стойност 225.90 лева: ютия - 1 бр.; килим 3 х 2 м. с овална форма - 1 бр. и осветително тяло метално с три лунички - 1 бр., които с протокол за изземване от 17.12.2010 год. /том І, л. 141/ са били иззети от дома на подсъдимия Т. Т., а електрически котлон бързо нагряващ BELLING - 1 бр. е бил доброволно предаден от подсъдимия Е. И. с протокол за доброволно предаване от 15.12.2010 год. /том ІІ, л. 326/. Не са възстановени вещи на обща стойност 2 592.52 лева.

5. В началото на месец юли 2010 год. всички подсъдими по делото се събрали в дома на Т. Т. В процеса на разговора подсъдимият Ю. Е. споделил, че познава свидетеля Т. Ф., който имал къща в с. М. С., обл. Д. Знаел, че същият работел като златар и предполагал, че в дома му се съхраняват златни предмети и пари. Поради това отправил предложение към останалите да извършат кражба, при което предложението му било прието без възражения от останалите. Е. обяснил, че къщата е свързана със сигнално-охранителна техника и аларма, но знаел как да бъде неутрализирана, тъй като познавал и автомобилите на охранителната фирма, която обслужвала СОТ. Разбрали се на следващата вечер да се съберат отново в дома на Т. Т. и от там да тръгнат за къщата на златаря, като си разпределили предварително задачите за извършване на кражбата.

В резултат на така приетото решение, на следващия ден - 07 юли 2010 год., вечерта около 23.00 часа петимата подсъдими отново се събрали в дома на подсъдимия Т. Подсъдимият Е. И. пристигнал с личния си автомобил, марка „Х. С.”, рег. №, с който да се придвижат до село М. С. Всички се качили в автомобила и пътувайки в посока село М. С., в края на квартал Р., оставили подсъдимия И. Т. в канавката до управлението на Пътно строителство, със задача да наблюдава за автомобили на СОТ и, ако такива минат и се насочат към село М. С., да ги уведоми по мобилния телефон. Пресметнали, че времето за реакция ще е достатъчно, тъй като квартал Р. отстоял на около 15 км. от село М. С. Останалите четирима подсъдими продължили към селото и след като пристигнали, спрели автомобила в близост до къщата на свидетеля Т. Ф., която била посочена от подсъдимия Е. Последният влязъл в двора, за да провери дали има някой и след като се убедил, че в къщата няма хора, се върнал при останалите и ги уведомил. Всички заедно прескочили оградата, като Е. посочил на подсъдимия Т. къде се намира охранителната техника и таблото на уличното осветление. Тъй като Т. имал познания по електрически системи и СОТ системи, се ангажирал за обезвреждането им. За целта си приготвил чук, за да строши сирената, която щяла да се задейства, след като изключи електрическото напрежение на уличното осветление. В същото време подсъдимият Е. взломил с щанга заключващото устройство на единия от прозорците и алармата се включила. Тогава подсъдимият Т. с предварително подготвения чук счупил сирената и тя спряла да издава звукови сигнали. След като по този начин елиминирали защитата, четиримата подсъдими влезли в къщата и започнали да търсят вещи и пари, които представлявали интерес. Т. намерил метална каса в една от стаите и я изнесъл през прозореца, като в същото време другите подсъдими също напуснали къщата. Излизайки, подсъдимият П. взел три бутилки уиски и при преминаването през прозореца изпуснал едната и тя се счупила. Четиримата подсъдими отново се качили в автомобила на подсъдимия И. и се придвижили до дома на Т. в кв. „Р.”. По-късно, около един час след това, при тях в дома на Т. пеша пристигнал и подсъдимият И. Т. В дома именно на подсъдимия Т. успели да отворят металната каса, след което установили, че в същата се съхранява ловна пушка. Изплашили се от това, че са извършили кражба на огнестрелно оръжие, взели решение да изхвърлят пушката и металната каса, за да не бъдат заловени. На следващия ден изхвърлили металната каса в дере в близост до село В., а пушката изхвърлили в язовира на село М. С.

След разкриване на деянието подсъдимият П. П.показал къде е изхвърлена металната каса, в резултат на което е бил изготвен протокол за оглед и изземване /том І, л. 50/. Подсъдимият Ю. Е. участвал в следствен експеримент /том VІ, л. 903/, при който показал къде е изхвърлил отнетата ловна пушка.

От заключението на вещото лице по съдебно-балистичната експертиза е установено, че описаните в протокола за оглед на местност от 19.07.2010 год. /вещото лице е допуснал техническа грешка и е посочил 2011 год./ предмети:

1. Полуложа за ловна пушка с щампован номер;

2. Ловна пушка без полуложа, надцевка с кожен ремък, маркирана с цифри представляват части от огнестрелно оръжие.

Описаните по горе предмети са части от едно цяло изделие.

Конструктивните данни на частите на огнестрелното оръжие са дали основание да се направи извода, че частите съответстват на ловна пушка с номер, 12-ти калибър, руско производство.

Оръжието е годно да произведе изстрел при условие, че е комплектовано от представените за изследване предмети /полуложа/.

По описания начин подсъдимите са отнели от владението на Т. К. Ф. следните вещи: бутилка уиски Балантайнс 1 л. - 1 бр.; бутилка уискиТийчърс 1 л. - 1 бр.; бутилка уиски Грантс 1 л. - 1 бр.; метална каса за ловна пушка 130 х 20 х 20 см. прахово боядисана - 1 бр.; ловна пушка марка „И.”, модел „Е.”, кал. 12,  № с калъф и брезентова торба закупена 2001 г. - 1 бр. на обща стойност 634, 91 лева.

До приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд на собственика е върната металната каса за ловна пушка, на стойност 72.00 лева, а ловната пушка, марка И., модел Е., на стойност 490.00 лева, приложена като веществено доказателство по делото била оставена на съхранение във Военно-окръжна прокуратура-Варна. Не са възстановени вещи на обща стойност 72.91 лева.

6. В средата на месец юли 2010 год. петимата подсъдими събрали в дома на подсъдимия Т. в квартал Р. на град Д. По време на разговора провел се между тях, подсъдимият Т. разказал на останалите, че в квартал Р. е набелязал къща, която през лятото била необитаема, тъй като собствениците отсъствали. По-късно се установило, че това била къщата на свидетелката Д. В. К. Подсъдимият Т. им обяснил, че е запознат с обстановката и предложил как да бъде извършена кражбата, като в същото време ги предупредил, че единствената пречка би могло да се окаже кучето пазач, което било пуснато в двора. Въпреки това решението да извършат кражбата било взето при една предварителна спокойна обстановка, в която била създадена и организацията за извършване на това деяние. На следващия ден – 16.07.2010 год., около 23.00 часа, петимата подсъдими се насочили към набелязаната къща, която се намирала в близост до градския парк. При вземането на решение за извършването й, уговорката била подсъдимият Т. да се качи на високо дърво, което се намирало на около 500 метра от къщата, откъдето да наблюдава и в случай на опасност да ги предупреди. След като подсъдимият Т. се качил на дървото, останалите четирима подсъдими отишли до къщата. Подсъдимите П. и И. повдигнали Е., който се качил на балкона на втория етаж и през отворената врата проникнал в къщата. След това слязъл на първия етаж, където взломявайки входната врата, видно от протокола за оглед /том ІІ, л. 179/ чрез използване на метална щанга, и останалите подсъдими проникнали в къщата. Започнали да обхождат всички стаи на двата етажа и да вземат вещи, които представлявали интерес за тях. Събирали ги пред входната врата, след което ги напълнили в чували и ги пренесли в парка. След това подсъдимият И. взел велосипеда, който се намирал в къщата и с него отишъл до дома на подсъдимия Т., където преди това бил оставил автомобила си марка „Х. С.”, рег. № . С автомобила се върнал отново до къщата на свидетелката К. и заедно с другите подсъдими, без И. Т., натоварили вещите в автомобила и ги закарали в дома на Т. По същото време подсъдимите П. П. и Т. Т. пеша занесли до дома на първия отнетите телевизори, тъй като били обемисти и не се събрали в автомобила.

Видно от протокола за оглед /т.ІІ, л. 178/ от 16.07.2010 год. от местопроизшествието били иззети копче с конец, кална отливка с грайфер и дактилоскопни следи, които се оказват негодни за идентификация.

От заключението на вещото лице по назначената съдебно-техническа експертиза /т. VІ, л. 824/ е установено, че има идентичност на материята и трасологичните следи на намерените на местопроизшествието и иззети копче и конец с материята и следите на тези от иззетия при претърсването панталон. Вероятно копчето и конеца са били пришити на панталона по време на извършване на кражбата. От обстоятелствата по делото, въз основа на които са поставени задачите на експертизата се установява, че копчето и конеца всъщност са идентични с иззетия камуфлажен панталон при последвалото претърсване в дома на подсъдимия Е. В. И. от гр. Д., кв. „Р.”, ул. „М. в.” №.

От заключението на трасологичната експертиза /том VІ, л. 852/ е установено, че няма идентичност между представената следа, която е била иззета с протокола за оглед и ходовата част на представените обувки, тип кубинки № 44 и спортни обувки, марка „Матстар”, предадени на органите на разследването от подсъдимия П. П.

По описания начин подсъдимите отнели от владението на Д. В. К. следните вещи: 100 лв. сребърна монета с дупка от 1930-32 год. – българска, с лика на цар Борис - 1 бр.; българска сребърна монета с лика на цар Борис около 1940 год. - 1 бр.; монета българска с номинал 20 лева, 1930 год., сребриста на цвят – 1бр.; монета българска с номинал 50 лева, 1943 год., сребриста на цвят – 1бр.; монета българска с номинал 5 лева, 1930 год., сребриста на цвят – 1бр.; монета румънска с номинал 1 LEU, 1924 год., сребриста на цвят – 1бр.; монета турска с номинал 5000 LIRA, 1994 год., сребриста на цвят – 1бр.; монета турска с номинал 10 BIN LIRA, 1995 год., сребриста на цвят – 1бр.; монета румънска с номинал 3 LEI, 1963 год., сребриста на цвят – 1бр.; монета австралийска с номинал 10, без указан размер, 1969 год., сребриста на цвят – 1бр.; монета Германска демократична република с номинал 10 PFENNIG, 1978 год., сребриста на цвят – 1бр.; монета Южна Африка с номинал 2 RAND, 1989 год., сребриста на цвят – 1бр.; монета Южна Африка с номинал 1 RAND, 1994 год., сребриста на цвят – 1бр.; монета AFRIKA BORWA с номинал 50C, 1996 год., медно - златиста на цвят – 1бр.; монета Южна Африка с номинал 2С, 1966 год., медно - златиста на цвят – 1бр.; монета Южна Африка с номинал 2С, 1980 год., медно - златиста на цвят – 1бр.; Югославия с номинал 2 динара, 1938 год., медно - златиста на цвят – 1бр.; монета Австралия с номинал ONE DOLLAR, 1988 год., медно - златиста на цвят – 1бр.;  монета Австралия с наминал 1 DOLLAR, 1995 год., медно - златиста на цвят – 1бр.; монета американска с номинал ONE CENT, 1981 год., медно - златиста на цвят – 1бр.; монета Югославия с номинал 1 динар, 1965 год., сребриста на цвят – 1бр.; монета гравирана с йероглифи, сребриста на цвят с диаметър 37 мм. и дебелина 2,4 мм. – 1 бр.;  женско сребърно колие 30 гр. с плетеница като знака за безкрайност – 1 бр.; сребърна женска гривна 10 гр., същата изработка, комплект с колието – 1 бр.; к-т сребърни обеци тип „халки” 3 гр. – 1 бр.; к-т платинени обеци 4 гр. с висящи бели перли – три малки топчета и една перла като капка – 1 бр.; стари сребърни женски гривни като дантелени, фина изработка 10 гр. – 2 бр.; метална кутийка във форма на сърце 5х5 см. – 1 бр.; кухненски робот Арника – 1 бр.; водоструйка Керхер – 1 бр.; 1бр. косачка Райдър – 1 бр.; сувенирна крокодилска глава – 1 бр.; куфари – син, черен, оранжев и жълт – 4 бр.; куфар, черен на цвят с размери 45х35х23 см. с надпис върху капака „40 year Einhell limited edition” – 1 бр.; акумулаторен винтоверт 14,4 волта с батерия LE-AS14.4-1 – 1 бр.; прободен електрически трион модел LE-ST350E – 1бр.; накрайник за прободен трион за засмукване на стружки – 1 бр.; зарядно устройство за акумулаторна батерия с адаптер - 1 бр.; работни ръкавици – 1 чифт; ръкохватка за електрическа ръчна бормашина – 1 бр.; дълбокомер – 1 бр.; кутия за инструменти, сива на цвят с размери 15х10х5 см – 1 бр., съдържащ: клещи островръхи – 1 бр.; клещи резачи – 1 бр.; пинсети – 1бр.; камъни шестостенни – 4 бр.; битове разни – 9 бр.; ръкохватка за битове и камъни с удължител – 1бр.; отвертки разни – 6 бр.; куфар, син на цвят с размери 50х24х24 см. с надпис върху лицевата страна Rubbermaid -1бр.,съдържащ: ключове звездогаечни различни размери – 15 бр.; жълта на цвят отвертка с 4 бр. накрайници в нея – 1 бр.; метчици 4мм. – 2 бр.; комплект пили дърводелски с дървена ръкохватка – 3 бр.; комплект пили шлосерски с дървена ръкохватка – 6 бр.; пили за метал разни – 2 бр.; комплект клещи и раздвижен ключ – 1бр.; ключ за диск на ъглошлайф – 1 бр.; ключ – лула различни размери – 8 бр.; арматурни клещи (керпеден) – 1 бр.; отвертка с раздвижен накрайник – 1бр.; отвертка – фазомер с 6 бр. различни накрайници в нея – 1 бр.; накрайници за пробиване на отвори в дърво – 1 компл.; замба с различни размери – 3бр.; патрон секретен с 2бр. ключове за него – 1бр.; стяга дърводелска с означения на тях 1,2 и 3 – 3 бр.; магнит – 1 бр.; свредло дърводелско ф-20 – 1 бр.; свредло за метал ф-8 – 1 бр.; четка за рисуване плоска – 1бр.; пробой, ръчно изработен – 1 бр.; далта, ръчна изработка – 1 бр.; пергел ученически – 1 бр.; секач, ръчна изработка – 1 бр.; тръбен ключ 6мм. – 1 бр.; тиксо зелено и безцветно – 2 бр.; лустърклеми 6 кв.мм. – 2 бр.; лустърклеми 2.5 кв.мм. – 3 бр.; лустърклеми 4 кв.мм. – 2 бр.; пластмасови кутийки бели на цвят с различни принадлежности – 5бр.; пинсети – 1бр.; фазомер за ниско напрежение – 1бр.; комплект резци за макетен нож – 1 бр.; отвертки с метални ръкохватки – 10 бр.; отвертки с пластмасови ръкохватки – 4 бр.; медицински инструмент, ръчно пригоден с ръкохватка – 1 бр.; пиромолив – 1 бр.; ножица канцеларска – 1бр.; Куфар за инструменти 32х15х15 см, оранжев на цвят капак и черно дъно – 1 бр., съдържащ: гумен уплътнител тип „О” пръстен – 5бр.; резач за стъкло тип „Елмаз” – 1 бр.; квадрати за брава – 2 бр.; шестограми, Г– образни – 9 бр.; отвертка тип „Звезда” – 1 бр.; свредла различни размери – 3 бр.; ключзвездогаечен № 14 – 1 бр.; шабър с дървена ръкохватка – 1 бр.; резета за врата – 2 бр.; фазомер за ниско напрежение – 1 бр.; макетен нож – 1бр.; луфтомер в кожен калъф – 1бр.; отвертка с комплект битове – 1 бр.; резци за макетен нож - 1 компл.; отвертка плоска с дървена ръкохватка – 1 бр.; бурканчета стъклени със съдържание от болтове, винтове, гайки и шайби – 3бр.; Куфар за инструменти 32х15х15 см, жълт на цвят капак и черно дъно – 1 бр., съдържащ: клещи „Резач” – 1 бр.; свредла различни видове и размери – 31бр.; свредла за бетон, различни размери – 12бр.; свредла за дърво, различни размери – 3 бр.; замби, различни размери – 3бр.; винтове 3,5х16 – 100бр.; пила шлосерска квадратна – 1 бр.; център метален, различни размери – 2 бр.; ключ звездогаечен – 1 бр.; пергел ученически 1 бр.; глава за водопроводна батерия – 1 бр.; ножица канцеларска – 1бр.; лустърклема 4 кв. мм. – 4 бр.; микроелектромотор – 1 бр.; райбер за врата – 1 бр.; райбер за прозорец – 1 бр.; ръкохватка – обков – 1 бр.; насрещник за брава – 1 бр.; скоба за маркуч – 1 бр.; телевизор „Филипс”, 25 инча – 1 бр.; телевизор „Ел Джи Голден Ай, 21 инча – 1 бр.; телевизор „Беко”, 14 инча – 1 бр.; велосипед Крос сив на цвят с червено кормило – 1 бр.; фритюрник Мулинекс - 1 бр.; парна ютия – 1 бр.; видео камера Сименс VHS с чанта и две видео касети – 1 бр.; 15 м.токозахранващ кабел „Рекордеман” 8 квадрата - 15 метра; електрически пасатор Браун – 1 бр.; сребърен пръстен 10 гр. – 1 бр.

От заключението на вещото лице по назначената съдебно-счетоводна експертиза е установено, че общата стойност на отнетите вещи възлиза на 1 860.41 лева.

По-късно, след разкриване на деянието, от подсъдимия П. с протокол за изземване /том ІІ, л. 199/ са били иззети пасатор, марка „Нео”, електрическа косачка марка „Райдър” и други вещи. Подсъдимият с протокол за доброволно предаване /том ІІ, л. 216/ от 18.07.2010 год. предал откраднатите от дома на К. монети. С протокол за доброволно предаване лицето Д. Т. С. /том ІІ, л. 218/ от 19.07.2010 год. предал отнетата водоструйка „Керхер”, която закупил от подсъдимите П. П. и Ю. Е. С протокол за доброволно предаване от лицето С. С. /том ІІ, л. 220/ е предаден телевизора марка „Беко” 14 инча, който е закупил от подсъдимия Ю. Е. С протокол за доброволно предаване /том ІІ, л. 213/ от 19.07.2010 год. свидетелят Д. К. Д. предал вещи, отнети от дома на К., които той е закупил от подсъдимия Е. И.

До приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд на собственика са върнати следните вещи: монета българска с номинал 20 лева, 1930 г., сребриста на цвят – 1бр.; монета българска с номинал 50 лева, 1943 г., сребриста на цвят – 1бр.; монета българска с номинал 5 лева, 1930 г., сребриста на цвят – 1бр.; монета румънска с номинал 1 LEU, 1924 г., сребриста на цвят – 1бр.; монета турска с номинал 5000 LIRA, 1994 г., сребриста на цвят – 1бр.; монета турска с номинал 10 BIN LIRA, 1995 г., сребриста на цвят – 1бр.; монета румънска с номинал 3 LEI, 1963 г., сребриста на цвят – 1бр.; монета австралийска с номинал 10, без указан размер, 1969 г., сребриста на цвят – 1бр.; монета Германска демократична република с номинал 10 PFENNIG, 1978 г., сребриста на цвят – 1бр.; монета Южна Африка с номинал 2 RAND,1989 г., сребриста на цвят – 1бр.; монета Южна Африка с номинал 1 RAND, 1994г., сребриста на цвят – 1бр.; монета AFRIKA BORWA с номинал50C, 1996г., медно - златиста на цвят – 1бр.; монета Южна Африка с номинал 2С, 1966г., медно - златиста на цвят – 1бр.; монета Южна Африка с номинал 2С, 1980г., медно - златиста на цвят – 1бр.; Югославия с номинал 2 динара, 1938г., медно - златиста на цвят – 1бр.; монета Австралия с номинал ONE DOLLAR, 1988г., медно - златиста на цвят – 1бр.; монета Австралия с наминал 1 DOLLAR, 1995г., медно - златиста на цвят – 1бр.; монета американска с номинал ONE CENT, 1981г., медно - златиста на цвят – 1бр.; монета Югославия с номинал 1 динар, 1965г., сребриста на цвят – 1бр.;  монета гравирана с йероглифи, сребриста на цвят с диаметър 37мм и дебелина 2,4 мм. – 1 бр.; водоструйка Керхер – 1 бр., 1бр. косачка Райдър; Куфар, черен на цвят с размери 45х35х23см. с надпис върху капака „40 year Einhell limited edition” – 1 бр.; акумулаторен винтоверт 14,4 волта с батерия LE-AS14.4-1 – 1 бр.; прободен електрически трион модел LE-ST350E – 1бр.; накрайник за прободен трион за засмукване на стружки–1бр.; зарядно устройство за акумулаторна батерия с адаптер - 1 бр.; работни ръкавици – 1 чифт; ръкохватка за електрическа ръчна бормашина – 1 бр.; дълбокомер – 1 бр.; кутия за инструменти, сива на цвят с размери 15х10х5см – 1 бр., съдържаща: клещи островръхи – 1 бр.; клещи резачи – 1 бр.; пинсети – 1бр.; камъни шестостенни – 4 бр.; битове разни – 9 бр.; ръкохватка за битове и камъни с удължител – 1бр.; отвертки разни – 6 бр.; Куфар, син на цвят с размери 50х24х24 см. с надпис върху лицевата страна Rubbermaid-1бр., съдържащ: ключове звездогаечни различни размери – 15 бр.; жълта на цвят отвертка с 4 бр. накрайници в нея – 1 бр.; метчици 4мм. – 2 бр.; комплект пили дърводелски с дървена ръкохватка – 3 бр.; комплект пили шлосерски с дървена ръкохватка – 6 бр.; пили за метал разни – 2 бр.; комплект клещи и раздвижен ключ – 1бр.; ключ за диск на ъглошлайф – 1 бр.; ключ – лула различни размери – 8 бр.; арматурни клещи (керпеден) – 1 бр.; отвертка с раздвижен накрайник – 1бр.; отвертка – фазомер с 6 бр. различни накрайници в нея – 1 бр.; накрайници за пробиване на отвори в дърво – 1 компл.; замба с различни размери – 3бр.; патрон секретен с 2бр. ключове за него – 1бр.; стяга дърводелска с означения на тях 1,2 и 3 – 3 бр.; магнит – 1 бр.; свредло дърводелско ф-20 – 1 бр.; свредло за метал ф-8 – 1 бр.; четка за рисуване плоска – 1бр.; пробой, ръчно изработен – 1 бр.; далта, ръчна изработка – 1 бр.; пергел ученически – 1 бр.; секач, ръчна изработка – 1 бр.; тръбен ключ 6мм. – 1 бр.; тиксо зелено и безцветно – 2 бр.; лустърклеми 6 кв.мм. – 2 бр.; лустърклеми 2.5 кв.мм. – 3 бр.; лустърклеми 4 кв.мм. – 2 бр.; пластмасови кутийки бели на цвят с различни принадлежности – 5 бр.; пинсети – 1бр.; фазомер за ниско напрежение – 1бр.; комплект резци за макетен нож – 1 бр.; отвертки с метални ръкохватки – 10 бр.; отвертки с пластмасови ръкохватки – 4 бр.; медицински инструмент, ръчно пригоден с ръкохватка – 1 бр.; пиромолив – 1 бр.; ножица канцеларска – 1бр.; Куфар за инструменти 32х15х15 см, оранжев на цвят капак и черно дъно – 1 бр., съдържащ: гумен уплътнител тип „О” пръстен – 5бр.; резач за стъкло тип „Елмаз” – 1 бр.; квадрати за брава – 2 бр.;шестограми, Г – образни – 9 бр.; отвертка тип „Звезда” – 1 бр.; свредла различни размери – 3 бр.; ключ звездогаечен № 14 – 1 бр.; шабър с дървена ръкохватка – 1 бр.; резета за врата – 2 бр.; фазомер за ниско напрежение – 1 бр.; макетен нож – 1бр.; луфтомер в кожен калъф – 1бр.; отвертка с комплект битове – 1 бр.; резци за макетен нож  - 1 компл.; отвертка плоска с дървена ръкохватка – 1 бр.; бурканчета стъклени със съдържание от болтове, винтове, гайки и шайби – 3бр.; Куфар за инструменти 32х15х15 см, жълт на цвят капак и черно дъно – 1 бр., съдържащ: клещи „Резач” – 1 бр.; свредла различни видове и размери – 31бр.; свредла за бетон, различни размери – 12бр.; свредла за дърво, различни размери – 3 бр.; замби, различни размери – 3бр.; винтове 3,5х16 – 100бр.; пила шлосерска квадратна – 1 бр.; център метален, различни размери – 2 бр.; ключ звездогаечен – 1 бр. на стойност 2,10 лв.; пергел ученически 1 бр.; глава за водопроводна батерия – 1 бр.; ножица канцеларска  – 1бр.; лустърклема 4 кв.мм. – 4 бр.; микроелектромотор – 1 бр.; райбер за врата – 1 бр.; райбер за прозорец – 1 бр.; ръкохватка – обков – 1 бр.; насрещник за брава – 1 бр.; скоба за маркуч – 1 бр.; телевизор „Филипс”, 25 инча – 1 бр.; телевизор „Ел Джи Голден Ай”, 21 инча – 1 бр.; телевизор „Беко”, 14 инча – 1 бр.; електрически пасатор „Браун” – 1 бр.

До приключване на съдебното следствие в първо-инстанционния съд не са възстановени вещи на обща стойност 972.29 лева.

7. В началото на месец декември 2010 год. подсъдимите  П. П. и Ю. Е. решили отново да извършат кражба от жилищната постройка, собственост на свидетеля Д. С. Д., намираща се в ябълковата градина на квартал Р., град Д. Тъй като вече са били извършвали кражба от същото място, те предположили, че пчеларят е продал пчелен мед и разчитали, че в касата му отново можело да има пари. Понеже нямали информация за това дали собственика се намира в жилищната постройка, решили предварително да проучат обстановката. За целта около 08.30 часа на 06 декември 2010 год. двамата пристигнали пеша до ябълковата градина. Скрили се в гористия пояс и започнали да наблюдават. Около 10.00 часа видели, че пчеларя /свидетелят Д. Д./ излиза и тръгнал в посока град Д. Двамата подсъдими по най-бързия начин се организирали за извършване на кражбата, като проникнали в жилищното помещение, след като с предварително подготвената щанга взломили бравата на входната врата. Проникнали в помещенията

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg