Определение
24-01-2013

 

                                 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 1

 

гр. София, 24.01.2013 година

 

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

 

 

          Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети януари две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк.  ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

          ЧЛЕНОВЕ:  полк. ЦАНЬО  АНГЕЛОВ

                                          полк. ХРИСТО  СТРАНДЖАНСКИ

 

при секретар К. Симова

разгледа наказателно общ характер дело № 7 по описа за 2013 година

докладвано от съдията полк. Странджански

образувано по въззивна жалба на подсъдимия гл. ст. П. С. Г. от в.ф. ХХ – гр. Варна, чрез неговия защитник адвокат К.  Н. К. от АК – гр. Варна, против присъда № 157/20.11.2012г. по наказателно общ характер дело № 157/2012г. по описа на Варненския военен съд.

 

          В подадената въззивна жалба защитникът на подсъдимия гл. ст. Г. прави искане за събиране на нови доказателства както следва:

1.    Да бъдат изискани всички рапорти на обвиняемия в периода от 01.01.2011г. до 30.10.2012г. заведени в деловодството на в.ф. ХХ – гр. Варна;

2.    Да бъдат приети като писмени доказателства приложените: Служебна характеристика, издадена от к-р под. ХХ от 1990г. до 2001г.; Диплом за завършено образование; Приложение към дипломата; Удостоверение за професионална квалификация „Специалист РТС“; Удостоверение за курс по осапьоряване; Удостоверение за придобита категория МПС; Рапорт вх. № ХХ.;

          Военно-апелативният съд намира, че искането по т.1 е неоснователно, тъй като няма пряко отношение към предмета на доказване по делото, поради което това искане следва да се остави без уважение, а искането по т.2 няма процесуални пречки да бъде уважено, тъй като приложените писмени доказателства се отнасят към изясняване на личността на подсъдимия и в този смисъл са относими към предмета на доказване по делото.

По тези изложени съображения и на основание чл.327 ал.1 от НПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

          ОСТАВЯ без уважение направеното искане да бъдат изискани всички рапорти на обвиняемия в периода от 01.01.2011г. до 30.10.2012г. заведени в деловодството на в.ф. ХХ – гр. Варна.

          ПРИЕМА като писмени доказателства по делото представените от защитата на подсъдимия гл. ст. Георгиев както следва: Служебна характеристика, издадена от к-р под. ХХ от 1990г. до 2001г.; Диплом за завършено образование; Приложение към дипломата; Удостоверение за професионална квалификация „Специалист РТС“; Удостоверение за курс по осапьоряване; Удостоверение за придобита категория МПС; Рапорт вх. № ХХ.;

ДЕЛОТО  да се разгледа на насрочената за разглеждане в открито съдебно заседание дата, както са призовани страните по делото.

 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:   

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg