Решение
25-07-2013

         

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 25

                                  

гр.София, 25 юли 2013 година

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Военно-апелативният съд на Република България в съдебно заседание на пети юни две хиляди и тринадесета година  в състав:

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                                       ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

           полк. ДИМИТЪР ФИКИИН        

                                                             

при секретар Емилия Стоянова

и с участието на прокурора    подп. ЕВГЕНИ ИВАНОВ

разгледа наказателно общ характер дело № 22 по описа за 2013 година, докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН,

образувано по протест на Софийската военноокръжна прокуратура и по въззивна жалба на гражданските ищци и частни обвинители Н. В.Г., Р.В.Г., М.С. А. и В.Г. А. срещу присъда №  98/07.03.2012 г. по нохд № 98/2007 г. на Софийския военен съд.

........................................................................................................................................

          Предвид горното и на основание чл. 338 НПК Военно-апелативният съд

Р   Е   Ш   И  :

          ПОТВЪРЖДАВА присъда №  51/09.05.2013 г. по нохд № 51/2012 г. на Плевенския военен съд.

РЕШЕНИЕТО  може да бъде обжалвано или протестирано в петнадесетдневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния касационен съд.

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg