Решение (2 част
30-10-2013

За подсъдимите Ч.и М. е налице извършване на престъпления при реална съвкупност при условията на чл. 23, ал. 1 НК и законосъобразно първоинстанционният съд го е приложил, след като е наложил наказание за всяко едно от престъпленията и е определил на подсъдимите най-тежкото от тях. Справедливо първоинстанционният съд не е приложил разпоредбата на чл. 24 НК, като е преценил, че така определените общи наказания ще постигнат целите предвидени в чл. 36 НК. Тези наказания не попадат в обхвана на разпоредбата на чл. 66, ал. 1 НК и затова тези двама подсъдими следва да ги изтърпят ефективно в местата за лишаване от свобода. Правилно Сливенския военен съд е определил и първоначалния режим на изтърпяване на наказанията лишаване от свобода на подсъдимите.

По-голяма снизходителност не е нужна, а и ще обезсмисли наказателната превенция.

За подс. А.А.З. присъдата на първоинстанционния съд не е протестирана и обжалвана пред настоящата инстанция, поради което въззивният съд намира, че същата е влязла в сила и не следва да бъде коментирана.

Военно-апелативният съд в настоящия състав намира, че присъдата на първоинстанционния съд се явява правилна, законосъобразна и обоснована. При разглеждане на делото на първата инстанция не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са довели до ограничаване правата на страните, поради което първоинстанционният акт на Сливенския военен съд следва да бъде потвърден.

По изложените съображения и на основание чл. 338 във връзка с чл. 334, т. 6 от НПК, Военно-апелативният съд

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда № 5 от 08.04.2013 г. по нохд №  268/2012 година по описа на Сливенския военен съд.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред Върховен касационен съд на Република Б. в петнадесетдневен срок от писменото съобщаване на страните за изготвянето му.

 

                                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg