Определение
27-09-2013

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

5

гр. София, 27 септември 2013 година

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

          Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и седми септември две хиляди и тринадесета  година, в състав:

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

ЧЛЕНОВЕ:  полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                                                    полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

при секретар Нина Стоянова

разгледа наказателно дело  32 по описа за 2013 година,

докладвано от съдията полк.АНГЕЛОВ, образувано по жалба на подсъдимите С. А.  Г., Б. И. Б. и Ц.К. Ц.срещу присъда от 17.май 2013 г. по НОХД 7/ 2013 г.на Сливенския военен съд

          В жалбата на тримата подсъдими са изложени доводи за необоснованост и неправилност на присъдата, въз основа на които се иска от въззивната инстанция да отмени присъдата и да постанови нова, с която те да бъдат признати за невинни и оправдани.

          Наред с тези доводи, в жалбата на подсъдимия Б. е направено искане за събиране на нови доказателства- изготвяне на съдебно графологична експертиза за подправения протокол от 1.02.2010 г. за обект  с.Б, да се изиска справка от Министерство на отбраната кое длъжностно лице е получавало месечните и тримесечните отчети от РС-С, да се допусне повторен разпит на свидетеля Е. М. Г.от МО. По отношение на този свидетел се иска да бъде приложено решението на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както и препис от документи от досъдебно производство, образувано и водено срещу други длъжностни лица, извън подсъдимите по настоящето дело.

В настоящето производство, Военно-апелативният съд постави на разглеждане искането на подсъдимия Б. за допълване на делото с нови доказателства и го намира за неоснователно. Тези доказателствени искания защитата на подсъдимия Б. е правила и в съдебното заседание пред първоинстанционния съд. С определение съдът ги е отхвърлил, по съображения че те са извън предмета на доказване в настоящия наказателен процес, които съображения въззивната инстанция намира за правилни и законосъобразни. Настоящето дело се води по обвинение срещу подсъдимите С. Г., Б. Б. и Ц. Ц., а доказателствените искания касаят разследване спрямо длъжностното лице от Министерство на отбраната Е.М.Г. По настоящето дело Е. Г. е подробно разпитан като свидетел за всички обстоятелства касаещи настоящето дело и по тази причина не се налага неговия повторен разпит.

          По тези съображения Военно-апелативният съд остави без уважение искането на подсъдимия Б. за допълване на делото с доказателствен материал.

          Предвид гореизложеното и на основание чл.327, ал.1 НПК Военно-апелативен съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на подсъдимия Божидар Иванов Борденяшки за допълване на делото с нови доказателства.

          Насрочва делото за разглеждане в съдебно заседание на 28.10.2013 г. от 9 ч., за която дата да се призоват страните.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          ЧЛЕНОВЕ:

         

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg