Решение 1 част
28-02-2014

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

  6

гр. С.,   28.02.2014 година

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание в С. трети февруари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ПЕТЪР Г. ПЕТКОВ

ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

  полк. РУМЕН ПЕТКОВ

при секретар Катя Симова

и с участието на прокурора  подп. ИВО ПЕТКОВ

разгледа наказателно дело от общ характер № 7 по описа за 2014 г., докладвано от съдията  полк. РУМЕН ПЕТКОВ, образувано по жалба от подсъдимия  С. В. Б.– бивш старшина от военно формирование ХХХ - С. против присъда № 187/16.12.2013 г. по нохд № 187/2013 г. на Софийския военен съд.

С обжалваната присъда Софийският военен съд е признал подсъдимия бивш старшина от военни формирования   ХХХ-град С. и ХХХ-град С. С. В. Б.за виновен в това, че в периода от 12.06.2008 г. до 04.11.2011 г., на територията на  военни формирования ХХХ-град С. и ХХХ-град С., при условията на продължавано престъпление, чрез използване на документи с невярно съдържание и на неистински документи - молби-декларации и заявления-декларации, които представил пред жилищните комисии и командирите на военните формирования, получил без правно основание чуждо движимо имущество – парични суми от по 120 лева месечно, общо в размер на 5040 /пет хиляди и четиридесет/ лева, собственост на ВФ ХХХ -град С. и ВФ ХХХ-град С., с намерение да ги присвои, като получените суми по чл.212 НК са върнати до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, поради което на основание чл. 212б ал. 1 т. 1 вр. чл. 212 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК и чл. 54 ал. 1 от НК го е осъдил на 1 /една/ година лишаване от свобода.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на наложеното наказание е отложено за срок от 3/три/ години.

На основание чл. 189 ал .3 от НПК Софийският военен съд е осъдил подсъдимия да заплати в полза на държавата разноските по делото в размер на 768 /седемстотин шестдесет и осем/ лева.  

В жалбата пред настоящата инстанция се сочат доводи за неправилност, необоснованост, съществено противоречие с процесуалните и материалноправните разпоредби и явна несправедливост на постановената присъда. Твърди се, че при постановяване на присъдата не е взето предвид, че закупеният апартамент съставлява семейна имуществена общност и е в „незавършен вид“, което да го прави годно жилище за живеене. 

Не е взето предвид, че комисиите, които се произнасяли по подадените от подсъдимия документи не са познавали разпоредбите касаещи компенсациите за жилище ползвано при условията на свободен наем и не са упражнили съответния контрол, и не са разяснили на подсъдимия как следва да се прилагат.

Не е взето предвид също, че действително подсъдимият е живеел в жилище под наем.

Съдът не се е съобразил с множеството обстоятелства, поради което случаят следва да бъде тълкуван като „маловажен“.

Прави се искане да бъде отменена присъдата на Софийския военен съд като неправилна и незаконосъобразна, а наложеното му наказание за явно несправедливо и да се постанови решение, с което да бъде оправдан за престъпление по чл. 212б ал. 1 т. 1 НК, като бъде преквалифицирано и бъде приложена разпоредбата на чл. 93, т. 9 от НК.

В съдебно заседание се развиват доводите, посочени в жалбата.

Прави се искане на основата на тези доводи да бъде постановено едно по-леко наказание, каквато е практиката в тази насока.

Прокурорът даде становище, че въззивната жалбата на подсъдимия е  неоснователна, а присъдата на първоинстанционния съд като правилна и законосъобразна следва да бъде потвърдена. 

Военно-апелативният съд, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните и след като извърши цялостна проверка на обжалвания съдебен акт, съобразно изискванията на чл.314 НПК намери за установено от фактическа и правна страна:

Подсъдимият Б. бил на кадрова военна служба в БА от 18.09.1992 година. През инкриминирания период от 12.06.2008 г. до 04.11.2011 г. /42 месеца/ бил кадрови военнослужещ във военно формирование ХХХ-град С. и във военно формирование ХХХ-град С.. Видно от удостоверение за сключен граждански брак от 20.10.2006 година подсъдимият се оженил за свидетелката В. Д. П..  Видно от удостоверение за раждане от 27.09.2007 година по време на брака им се родила дъщеря С. Светославова Б.. Видно от нотариален акт от 05.12.2007 г. съпругата му свидетелката В. Д. П. като купувач придобила чрез покупко-продажба жилище – апартамент № 1, находящ се в гр. С., ж.к. „Л.” 9, ул. „Т. В.”, бл. 19, вх. А, ет. 1 за цената от 20 000 лева. Преди изповядването на тази нотариална сделка подсъдимият Б. със свои лични пари заплатил цялата цена на продавача на апартамент № 1. Придобитото жилище станало семейна имуществена общност - собственост на подсъдимия и съпругата му П.. С Разрешение за ползване от 18.02.2008 г. Столична РДНСК разрешила ползването на жилищната сграда, в която бил закупения апартамент №1. На 19.05.2008 г. лично подсъдимият декларирал жилището им, семейна имуществена общност, с декларация по реда на чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижими имоти пред отдел „Местни данъци и такси”, Столична община – Район „Л.”. С констативен протокол от 04.12.2013 г. за извършена проверка на строеж компетентната комисия установява, че апартамент №1 е захранен с ток и вода и разпределителна кутия за отопление в съответствие с одобрените проекти, закупен е в незавършен вид – стени и тавани на латекс, подът е на замазка и липсват завършващите елементи на вътрешната ел.инсталация – ключове, контакти и фасонки.

С договор за наем от 05.01.2009 г. с наемодател И. И. М. и наемател В. Д. П. й е отдаден под наем апартамент № 94, находящ се в гр. С., ж.к. „Л.”, бл. 221, вх. Д, ет. 3 с наемна цена 350 евро месечно. През цялото това време двамата съпрузи никога не са живели заедно в едно домакинство в  закупения апартамент № 1 и в наетия под наем апартамент № 94. Подсъдимият Б. живеел в апартамента при родителите си в гр. П., кв. ”Т.”, а съпругата му, детето им, детето й от първия й брак и майка й живеели в наетия под наем апартамент. Съгласно чл. 240, ал. 5 от ЗОВС /обн., ДВ бр. 112, 27.12.1995г., отм. 35/12.05.2009 г./, на кадровите военнослужещи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне, Министерство на отбраната изплаща компенсационни суми при условия и ред определен от Министерския съвет. Впоследствие изплащането сумите при условия, по ред и в размер с акт на Министъра на отбраната е уредено в чл. 214, ал. 1, т. 6 от ЗОВС /обн. ДВ, бр. 35/12.05.2009г./. На основание тези законови разпоредби Министърът на отбраната издал  Наредба „За отдаване под наем и за разпореждане с имоти от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне”, издадена, обн. в ДВ, бр. 16/15.02.2008г., в сила от 15.02.2008г., отм. ДВ, бр. 57/24.07.2009г.  /приета с ПМС № 16 от 05.02.2008 г/. Редът за жилищно картотекиране и изплащане на компенсационни суми съгласно тази Наредба бил следният: Със  заповед на командира на съответното поделение се назначавала комисия, която разглеждала жилищните нужди на кадровите военнослужещи от поделението. Военнослужещите подавали следните документи до комисията: Молба-декларация по образец, приложение № 1 за картотекиране като нуждаещ се от жилище от ведомствения фонд на МО; декларация за гражданско, служебно, семейно и имотно състояние; адресна карта за настоящ адрес, удостоверение за прослужените години от щаба на поделението, а за военнослужещите, които ползвали жилища при условията на свободно договаряне и договор за наем. Комисията проверявала дали са налице изискуемите документи на съответния военнослужещ, с които удостоверявал жилищната си нужда. След това членовете на комисията изготвяли протокол, в който вписвали имената на всички военнослужещи, чиито документи отговаряли на изискванията за картотекиране. Въз основа на данните в представените от военнослужещия документи, комисията изготвяла писмено предложение за определяне на степента на жилищна нужда на военнослужещия, в което били определяни категорията, групата и точките за картотекиране. Това предложение, заедно с протокола на жилищната комисия се изпращали до Директора на ТД - С. на ИА „Социални дейности" - МО /след закриването й - до Директора на Дирекция „Инфраструктура на отбраната"-МО/. След това със своя заповед Министърът на отбраната обявявал списъците на картотекираните лица. Съгласно чл. 4 от Наредбата, правото на компенсационни суми възниквало от датата на обявяване на списъците. Списъкът се изпращал в съответното поделение и въз основа на него и на подаваното ежемесечно заявление-декларация от  военнослужещия до командира на поделението за изплащане на компенсационни суми се изготвяла месечна заповед от командира за изплащане на такива суми на вече правоимащите военнослужещи от поделението, които живеели при условията на свободно договаряне. На 24 юли 2009 г. Наредбата била отменена /ДВ бр.57/24.07.2009 г./, в сила от същата дата, като картотекирането на военнослужещите нуждаещи се от жилище и изплащането на компенсационни суми на военнослужещите от Министерството на отбраната, които живеят при условията на свободно договаряне, били регламентирани в поредица последващи нормативни актове на министъра на отбраната:

Наредба № Н-10/18.06.2009г. за настаняване в имоти от жилищния фонд на МО и имоти, наети за отдаване под наем, /обн., ДВ., бр. 49/30.06.2009г., в сила от 12.05.2009г./. Съгласно параграф 3 от тази наредба, обявеният по дотогавашния ред списък на картотекираните лица запазвал действието си до обявяване на нов списък по реда на тази наредба /отм.,ДВ, бр. 62/10.08.2010 г./;

Наредба № Н-17/16.07.2009г. /обн., ДВ, бр. 59/28.07.2009г., в сила от 28.07.2009г./ за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, които живеят при условията на свободно договаряне /отм., ДВ, бр. 62/10.08.2010г./ и

Наредба № Н-22/16.07.2010 г. /обн., ДВ, бр.62/10.08.2010г., изм. и обн. ДВ, бр.З от 11.01.2011г.; изм., ДВ, бр.20/11.03.2011г.; изм. ДВ, бр. 76/30.09.2011г., попр. бр. 80/14.10.2011г./ за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне.

Съгласно правилата на посочените наредби право да получават компенсационни суми имали кадровите военнослужещи и цивилните служители, които били картотекирани като нуждаещи се от жилище в населеното място, в което служат/работят по реда на Наредба Н-10/2009г. и които ползват жилища при условията на свободно договаряне, които не били собственост на техни съпрузи/съпруги, роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до втора степен включително и по сватовство до втора степен включително /чл. 3, ал.1, т.т. 1 и 2 от Наредба Н-17/2009г. и чл. 36, ал.1, т.2 от Наредба Н-22/2010г/.

Съгласно изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредба за отдаване под наем и за разпореждане с имоти от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне, издадена от Министъра на отбраната, в сила от 15.02.2008 г., за картотекирането на кадровите военнослужещи като нуждаещи се от жилище и за изплащане на компенсационни суми на тези, които ползват жилище при условията на свободен наем, същите следвало да представят пред жилищната комисия и договор за наем. Същото изискване за представяне на договор за наем при картотекирането им като нуждаещи се от жилище е прието и в чл. 7, ал. 2 от Наредба Н-10/18.06.2009г., в сила от 12.05.2009г.

В изискванията на последващите наредби на Министъра на отбраната  - чл. 4, ал. 1 от Наредба Н-17/16.07.2009г., в сила от 28.07.2009 г. и чл. 37, ал. 1, т. 2 от Наредба Н-22/16.07.2010 г., в сила от 10.08.2010г., от кадровия военнослужещ вече не се изисквало представяне наред с останалите документи и на оригинал на договор за наем, а на фотокопие от такъв.

За да получават компенсационни суми и за картотекирането им като нуждаещи се от жилище от фонда на Министерството на отбраната, военнослужещите не трябвало да притежават годно за обитаване жилище. Това правило е закрепено в наредбите, както следва:

- чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредба „За отдаване под наем и за разпореждане с имоти от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне”, издадена, обн. в ДВ, бр. 16/15.02.2008г., в сила от 15.02.2008г., отм. ДВ, бр. 57/24.07.2009г.  /приета с ПМС № 16 от 05.02.2008

- чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба № Н-10/18.06.2009г. за настаняване в имоти от жилищния фонд на МО и имоти, наети за отдаване под наем, /обн., ДВ., бр. 49/30.06.2009г., в сила от 12.05.2009г./;

- чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба № Н-22/16.07.2010 г. /обн., ДВ, бр.62/10.08.2010г., изм. и обн. ДВ, бр.3 от 11.01.2011г.; изм., ДВ, бр.20/ 11.03.2011г.; изм. ДВ, бр. 76/30.09.2011, попр. бр. 80/14.10.2011г./ за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне.

За времето от 12.06.2008 г. до 16.03.2010 г. подсъдимият старшина Б.  представял  документи за картотекирането си пред жилищната комисия и командира на военно формирование ХХХ – С. и въз основа на тях са му били изплатени компенсационни суми от по 120 лева месечно.  На 12.06.2008г., 08.08.2008г., 03.11.2008г., 01.12.2008г. и на 04.06.2009г.  молби –декларации предвидени в приложение № 1 към разпоредбата на чл. 9, ал. 1 и чл. 57, ал. 1  от Наредба приета с ПМС № 16 от 05.02.2008 г. „За отдаване под наем и за разпореждане с имоти от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне”.

В тях удостоверил неверните обстоятелства: 1. че той и семейството му не притежават собствено жилище и 2. посочил, че живее на свободен наем в жилище, находящо се в  гр. С., ж.к. „Л.”, бл. 221, вх. Д, ет. 3, ап. 94, като приложил копие от договор за наем от 05.01.2009г. на същото, сключен между съпругата му В. П. и наемодател  И. И. М. от гр. С.. Представял и копия на удостоверение за сключен граждански брак № 381366/20.10.2006г., удостоверение за раждане на дъщеря му С. Б. и копия на адресни карти.

На 03.08.2009г., 03.11.2009г., 17.12.2009г., 12.01.2010г., 11.02.2010г. и 16.03.2010г. депозирал молби –декларации предвидени в чл. 4, ал. 1, т. 1 на Наредба Н–17 „За изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, които живеят при условията на свободно договаряне” до командира на военното формирование и жилищната комисия. В тях удостоверил неверните обстоятелства: 1. че той и семейството му не притежават собствено жилище и 2. посочил, че живее на свободен наем в жилище находящо се в  гр. С., ж.к. Л., бл. 221, вх. Д, ет. 3, ап. 94, като приложил копие от договор за наем от 05.01.2009 г. на същото. Приложил и копия на удостоверение за сключен граждански брак № 381366/20.10.2006г., удостоверение за раждане на дъщеря му С. Б. и копия на адресни карти и разписки за платен наем за м. януари 2010г., м. ноември 2009г., м. декември 2009г., м. декември 2008г. и м. август 2008г.

Жилищната комисия на поделението разгледала подадените  документи и изготвила предложение за определяне степента на  жилищната нужда на Б. съгласно изискванията на действащата наредба. Така изготвеното предложение на документите, подадени от подсъдимия, били изпратени в Изпълнителна дирекция „Социални дейности МО" – С. - Териториална дирекция – С. и подсъдимият Б. бил включен в списъците на картотекираните като нуждаещи се от жилище. За получаване на компенсационните суми подсъдимият Б. ежемесечно подавал молба /заявление/ - декларация по образец до командира на ВФ ХХХ – С., който издавал ежемесечни заповеди за изплащане на компенсационните суми.

За периода от 12.06.2008 г. до 16.03.2010 г. старшина Б. многократно представял пред жилищната комисия на ВФ ХХХ – С. изискуемите документи за картотекирането му като нуждаещ се от жилище от фонда на Министерството на отбраната, съгласно действащата към съответния месец нормативна уредба и заявления-декларации  до командира    на    поделението    за    изплащане    на компенсационни  суми.

Във  всички документи  удостоверявал неверните обстоятелства, че той и семейството му не притежават собствено жилище и като  свой  адрес посочвал жилището, находящо се в гр. С., ж.к. „Л.”, бл. 221, вх. Д, ет. 3, ап. 94. Прилагал изискуемото копие на договор за наем на недвижим имот. Така в инкриминирания период подсъдимият представил 7 /седем/ броя заявления /молби/ - декларации за изплащане на компенсационни суми и 4 /четири/ броя заявления декларации за картотекирането му като нуждаещ се от жилище от фонда на Министерството на отбраната, на които е придаден и вид, че в тях има и волеизявление, и подпис на съпругата му, и в тази им част същите са неистински документи.

От месец април 2010 г. подсъдимият старшина Б. е картотекиран като лице за получаване на компенсационни суми във ВФ ХХХ– С., тъй като се е преместил да работи там. За времето от 12.04.2010 г. до 04.11.2011г. във ВФ ХХХ– С. е подал документи, въз основа на които са му изплащани компенсационни суми от по 120 лева месечно:

На 12.04.2010 г., 10.05.2010 г., 19.05.2010 г., 10.06.2010 г., 12.07.2010г., 10.08.2010г. – заявления декларации до командира и жилищната комисия съгласно  чл. 4, ал. 1, т. 1 и чл. 7, ал. 2 и ал. 3 от Наредба Н–17 „За изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, които живеят при условията на свободно договаряне”.

В тях удостоверил неверните обстоятелства, че той и семейството му не притежават собствено жилище и посочил, че живее в жилище, находящо се в  гр. С., ж.к. „Л.”, бл. 221, вх. Д, ет. 3, ап. 94, като приложил копие от договор за наем от 05.01.2009г. на същото.

На 01.09.2010 г., 05.10.2010 г., 01.11.2010 г., 02.12.2010г., 05.01.2011г., 01.02.2011г., 05.04.2011г., 05.05.2011г., 01.06.2011г., 02.06.2011г., 05.07.2011г., 04.08.2011г., 01.09.2011г., 02.09.2011г., 04.10.2011г., 04.11.2011г. подал заявления–декларации до командира и жилищната комисия – предвидени в приложение № 8, към разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 1 и чл. 7, ал. 2 и ал. 3 от Наредба Н–22 „За ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне”.

В тях удостоверил неверните обстоятелства, че той и семейството му не притежават собствено жилище и посочил, че живее на свободен наем в жилище находящо се в  гр. С., ж.к. „Л.”, бл. 221, вх. Д, ет. 3, ап. 94, като приложил копие от договор за наем от 05.01.2009 г. на същото. Представил и копие на удостоверение за сключен граждански брак № 381366/20.10.2006г., удостоверение за раждане на дъщеря му С. Б. и копия на адресни карти.

За периода от 12.04.2010 г. до 04.11.2011 г. старшина Б. многократно представял пред жилищната комисия на ВФ ХХХ– С. изискуемите документи за картотекирането му като нуждаещ се от жилище от фонда на Министерството на отбраната, съгласно действащата към съответния месец нормативна уредба и заявления-декларации до командира на поделението за изплащане на компенсационни  суми. Във всички документи удостоверил неверните обстоятелства, че той и семейството му не притежават собствено жилище и като свой адрес посочвал жилището находящо се в гр. С., ж.к. „Л.”, бл. 221, вх. Д, ет. 3, ап. 94. Прилагал копие на договор за наем на недвижим имот.

Така за цитирания период той представил 21 /двадесет и един/ броя заявления /молби/ - декларации за изплащане на компенсационни суми и три броя заявления декларации за картотекирането му като нуждаещ се от жилище от фонда на Министерството на отбраната, на които е придаден и вид, че в тях има и волеизявление, и подпис на съпругата му, и в тази им част са неистински. Жилищната комисия на поделението разглеждала подадените  документи и изготвяла предложение за определяне степента на  жилищната нужда на Б., съгласно изискванията на действащите наредби. Така изготвеното предложение ведно с комплекта документи, подадени от подсъдимия, били изпращани в Изпълнителна дирекция „Социални дейности МО" – С. - Териториална дирекция – С. и подсъдимият Б. бил включван в списъците на картотекираните като нуждаещи се от жилище. За получаване на компенсационните суми подсъдимият Б. ежемесечно подавал молба /заявление/ - декларация по образец до командира на ВФ ХХХ– С., който от своя страна издавал заповеди за изплащането им.

Придобиването на имота апартамент № 1 не било декларирано от обвиняемия Б. в нито една от подписаните и депозираните от него декларации пред командирите и жилищните комисии и съответно това обстоятелство не им станало известно. Депозираните от обвиняемия справки-декларации и заявления-декларации за картотекирането му  не са били подписвани от съпругата на обвиняемия – свидетелката П..

За периода от 12.06.2008 г. до 16.03.2010г. представил следните неистински документи и документи с невярно съдържание пред жилищната комисия и командира на военно формирование ХХХ– С.:

На 12.06.2008г. използвал неистински документ, молба –декларация предвидена в приложение № 1 към разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от Наредба приета с ПМС № 16 от 05.02.2008 г. „За отдаване под наем и за разпореждане с имоти от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне”, на която молба–декларация бил придаден вид, че представлява волеизявление на В. Д. П.  относно непритежаване на собствено жилище от нея и членовете на нейното семейство, като я представил пред жилищната комисия на ВФ ХХХ– С..

На 08.08.2008г. използвал документ с невярно съдържание - молба – декларация – предвидена в приложение № 3 към разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от Наредба приета с ПМС № 16 от 05.02.2008 г. „За отдаване под наем и за разпореждане с имоти от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне”, в която молба–декларация внесъл неверни обстоятелства, а именно, че той и членовете на неговото семейство не притежават собствено жилище, като я представил пред командира на ВФ ХХХ–С..

На 03.11.2008 г.  използвал неистински документ, молба –декларация предвидена в приложение № 1 към разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от Наредба приета с ПМС № 16 от 05.02.2008 г. „За отдаване под наем и за разпореждане с имоти от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне”, на която молба–декларация бил придаден вид, че представлява волеизявление на В. Д. П. относно непритежаване на собствено жилище от нея и членовете на нейното семейство, като я представил пред жилищната комисия на ВФ ХХХ– С..

На 01.12.2008г. използвал документ с невярно съдържание - молба – декларация – предвидена в приложение № 3 към разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от Наредба приета с ПМС № 16 от 05.02.2008 г. „За отдаване под наем и за разпореждане с имоти от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне”, в която молба–декларация внесъл неверни обстоятелства, а именно, че той и членовете на неговото семейство не притежават собствено жилище, като я представил пред командира на ВФ ХХХ–С..

На 04.06.2009г.  използвал неистински документ, молба –декларация предвидена в приложение № 1 към разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от Наредба приета с ПМС № 16 от 05.02.2008 г. „За отдаване под наем и за разпореждане с имоти от ведомствения жилищен фонд на министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне”, на която молба–декларация бил придаден вид, че представлява волеизявление на В. Д. П.  относно непритежаване на собствено жилище от нея и членовете на нейното семейство, като я представил пред жилищната комисия на ВФ ХХХ– С..

На 03.08.2009г.  използвал неистински документ, заявление –декларация – предвидена в приложение № 2, към разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба Н–17 „За изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, които живеят при условията на свободно договаряне”, на което заявление –декларация бил придаден вид, че представлява волеизявление на В. Д. П.  относно непритежаване на собствено жилище от нея и членовете на нейното семейство, като я представил пред жилищната комисия на ВФ ХХХ– С..

На 03.11.2009г.  използвал неистински документ, заявление –декларация – предвидена в приложение № 2, към разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба Н–17 „За изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, които живеят при условията на свободно договаряне”, на което заявление–декларация бил придаден вид, че представлява волеизявление на В. Д. П.  относно непритежаване на собствено жилище от нея и членовете на нейното семейство, като я представил пред жилищната комисия на ВФ ХХХ–С..

На 03.11.2009г.  използвал документ с невярно съдържание, заявление –декларация – предвидена в приложение № 2, към разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба Н–17 „За изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, които живеят при условията на свободно договаряне”, на което заявление–декларация внесъл неверни обстоятелства, а именно, че той и членовете на неговото семейство не притежават собствено жилище, като я представил пред командира на ВФ ХХХ–С..

На 17.12.2009 г. използвал документ с невярно съдържание - заявление – декларация – предвидена в приложение № 2, към разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба Н – 17 „За изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, които живеят при условията на свободно договаряне”, в което заявление–декларация внесъл неверни обстоятелства, а именно, че той  и членовете на неговото семейство не притежават собствено жилище, като я представил пред командира на ВФ ХХХ–С..

На 12.01.2010г. използвал документ с невярно съдържание - заявление – декларация – предвидена в приложение № 2, към разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба Н–17 „За изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, които живеят при условията на свободно договаряне”, в което заявление –декларация внесъл неверни обстоятелства, а именно, че той  и членовете на неговото семейство не притежават собствено жилище, като я представил пред командира на ВФ ХХХ– С..

На 11.02.2010 г. използвал документ с невярно съдържание - заявление – декларация – предвидена в приложение № 2, към разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба Н–17 „За изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, които живеят при условията на свободно договаряне”, в което заявление –декларация внесъл неверни обстоятелства, а именно, че той  и членовете на неговото семейство не притежават собствено жилище, като я представил пред командира на ВФ ХХХ– С..

На 16.03.2010 г. използвал документ с невярно съдържание - заявление – декларация – предвидена в приложение № 2, към разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба Н–17 „За изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, които живеят при условията на свободно договаряне”, в което заявление–декларация внесъл неверни обстоятелства, а именно, че той  и членовете на неговото семейство не притежават собствено жилище, като я представил пред командира на ВФ ХХХ– С..

За времето от 12.04.2010 г. до 04.11.2011г. представил следните неистински документи и документи с невярно съдържание пред жилищната комисия и командира на военно формирование ХХХ– С.:

На 12.04.2010 г. използвал документ с невярно съдържание - заявление–декларация – предвидена в приложение № 2, към разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба Н–17 „За изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, които живеят при условията на свободно договаряне”, в което заявление–декларация внесъл неверни обстоятелства, а именно, че той  и членовете на неговото семейство не притежават собствено жилище, като я представил пред командира на ВФ ХХХ–С..

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg