Определение
17-02-2014

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 2

 

гр. София, 17.02.2014 година

 

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

 

 

          Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на тринадесети февруари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк.  ХРИСТО  СТРАНДЖАНСКИ

          ЧЛЕНОВЕ:  полк. РУМЕН  ПЕТКОВ

                                          полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

 

при секретар К. Симова

разгледа наказателно общ характер дело № 9 по описа за 2014 година

докладвано от съдията полк. Странджански

образувано въззивен протест на полк. С. Ч. – военноокръжен прокурор на Сливенската военноокръжна прокуратура, по въззивна жалба на подсъдимия редник Б. Ч. Н. от в. ф. хх – Б., чрез неговите защитници адвокат М. А.от АК – гр. Я., и адвокат С. К. от АК – гр. Б., по въззивна жалба на подсъдимия гр. л. Д. Р. И. от гр. Б. чрез неговия защитник адвокат Б. П. от АК – гр. Б., и по въззивна жалба на адвокат С.К. от АК – гр. Б., като повереник на частните обвинители и граждански ищци Т. и Д. И. и А. И. А., против присъда № 9/11.11.2013г. по наказателно общ характер дело № 12/2013г. по описа на Сливенския военен съд.

 

          В подадената въззивна жалба от подсъдимия гр. л. Д. И. чрез неговия защитник адвокат Б. П. от АК – гр. Б., се прави искане за събиране на нови доказателства както следва:

          ИСКАНЕ ПО ЧЛ. 327 АЛ.4 ОТ НПК

          За повторна тройна съдебно психологическа и психиатрична експертиза

          За повторна тройна съдебно медицинска експертиза

 

          Съображения за тези искания са свързани с възражение относно квалификацията на деянието на този подсъдим и с искане за изменение на присъдата по по-леко наказуем състав на престъплението – по чл. 118 от НК, като се твърди: „че е доказана явна и недвусмислена закана за живота и здравето на семейството на И. от страна на пострадалия, то ответните действия могат да се възприемат като такива, обусловени от наличието на физиологичен афект.“ Твърди се, че: „Упоритото отстояване на неубедителна и неправилна експертиза отричаща въпреки фактите афектния умисъл в действията на И., позована единствено на махленската версия за извънбрачна връзка дава основание да се поиска повторна такава експертиза по реда на чл. 327 ал.4 от НПК“, с които твърдения се изчерпват и всички съображения и основания за искането на посочените повторна тройна съдебно психологическа и психиатрична и тройна съдебно медицинска експертизи.

          Военно-апелативният съд намира, че направените искания са неоснователни, тъй като не отговарят на изискванията по чл. 153 от Наказателно процесуалния кодекс за назначаването на повторна експертиза. Крайно лаконичното и абстрактно твърдение за „неубедителна и неправилна експертиза“ не дава основание за извод, че са налице условията на закона за назначаването на повторна такава, а по отношение на заявеното искане за тройна съдебно медицинска експертиза няма абсолютно никакви изложени съображения в подкрепа на същото. Поради това съставът на въззивния съд намира, че направените във въззивната жалба на подсъдимия гр.л. Д. И. искания се явяват неоснователни и като такива следва да бъдат оставени без уважение, а делото следва да бъде насрочено за разглеждане по същество пред въззивния съд с редовно призоваване на страните по него.

По тези изложени съображения и на основание чл.327 ал.1 от НПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

          ОСТАВЯ без уважение направеното искане на подсъдимия гр. л. Д. И. чрез неговия адвокат Б. П. от АК – гр. Б., да бъдат назначени повторна тройна съдебно психологическа и психиатрична експертиза и повторна тройна съдебно медицинска експертиза.

          НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 12.03.2014 г. – 10.00 часа в гр. София, Съдебна палата, партерен етаж, зала № 4, за когато да бъдат призовани страните по делото.

 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:   

 

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg