Определение
14-07-2014

 

                                                      ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 5

гр. София, 14.07.2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

  Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на девети юли две хиляди и четиринадесета година, в състав:

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

              ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                         полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

при секретар К. Симова

разгледа наказателно общ характер дело № 9 по описа за 2014 година докладвано от съдията полк. Странджански, образувано въззивен протест на полк. С. Ч. - военноокръжен прокурор на Сливенската военноокръжна прокуратура, по въззивна жалба на подсъдимия редник Б. Ч. Н. от в. ф. ХХ – Б., чрез неговите защитници адвокат М. А. от АК - гр. Я., и адвокат С.К. от АК - гр. Б., по въззивна жалба на подсъдимия гр. л. Д. Р. И. от гр. Б. чрез неговия защитник адвокат Б. П. от АК - гр. Б., и по въззивна жалба на адвокат С. К. от АК - гр. Б., като повереник на частните обвинители и граждански ищци Т. и Д. И. и А. И. А., против присъда № 9/11.11.2013г. по наказателно общ характер дело № 12/2013г. по описа на Сливенския военен съд.

В подадената на 03.07.2014 г. молба от адвокат С. К. от Адвокатска колегия - гр. Б. , като повереник на гражданските ищци и частни обвинители по делото Т. и Д. И. и А. А., се прави искане съставът на въззивния съд, постановил решение по внохд № 9/2012 г., да се произнесе и по направеното по делото искане за присъждане на разноските по делото на гражданските ищци и частни обвинители пред въззивната инстанция.

Военно-апелативният съд, за да се произнесе по направеното искане, съобрази следното: С присъда № 9/11.11.2013 по нохд № 12/201 Зг. състав на Сливенския военен съд е признал подсъдимите: 1. Редник I клас Б.Ч. Н. от в.ф. ХХХ - гр. Б. , за виновен в това, че на 11 август 2012 година за времето от 00.30 часа до 01.30 часа, в района на микроязовир в местността „Д. К." от землището на с. П., обл. Я., в съучастие като извършител с гр. л. Д. Р. И. от гр. К., чрез нанасяне на множество удари с дървени дръжки /сапове/ на земеделски сечива; с крака и ръце, по главата, снагата и крайниците „по особено мъчителен за пострадалия начин" и „с особена жестокост" умишлено умъртвил И.А. И. от с. П., обл. Я., поради което и на основание чл. 116 ал.1 т.6 пр.2 и 3 вр. чл. 115 вр. чл. 20 ал.2 от НК и чл. 54 от НК го е осъдил на наказание лишаване от свобода за срок от петнадесет години при първоначален „строг" режим на изтърпяване на наказанието като е зачел предварителното му задържане под стража, считано от 11.08.2012 г. до влизане на присъдата в сила; 2. Гр. л. Д. Р. И. от гр. К., за виновен в това, че на 11 август 2012 година за времето от 00.30 часа до 01.30 часа, в района на микроязовир в местността „Д.к." от землището на с. Правдино, обл. Ямбол, в съучастие като извършител с редн. I клас Б. Ч. Н. от в.ф. 32890 - гр. Б. , чрез нанасянето на множество удари с дървени дръжки /сапове/ на земеделски сечива; с крака и ръце, по главата, снагата и крайниците „по особено мъчителен за пострадалия начин" и „с особена жестокост" умишлено умъртвил И. А. И. от с. П., обл. Я., поради което и на основание чл. 116 ал.1 т.6 пр. 2 и 3 вр. чл. 115 вр. чл. 20 ал.2 от НК и чл. 54 от НК го е осъдил на наказание лишаване от свобода за срок от седемнадесет години при първоначален „строг" режим на изтърпяване на наказанието като е зачел предварителното му задържане под стража, считано от 11.08.2012 г. до влизане на присъдата в сила. С присъдата двамата подсъдими са осъдени да заплатят на гражданските ищци А. И. А. сумата от четиридесет хиляди лева, на Д. И. И. сумата от четиридесет хиляди лева и на Т. И. И. сумата от тридесет хиляди лева за претърпените от тях неимуществени вреди, като иска в останалата част е отхвърлен като неоснователен, подсъдимите са осъдени да заплатят на гражданските ищци по триста и тридесет лева за всеки един от тях за направените обичайни разноски по погребението на техния баща И. А. И., както и да заплатят по хиляда лева на гражданските ищци Т. И. и Д. И. за направените от тях съдебни разноски по делото. Подсъдимите са осъдени да заплатят съответната държавна такса върху уважената част от гражданските искове, както и направените по делото съдебни разноски. Тази присъда е била обжалвана както в наказателната й част, така и в гражданската й част, от адвокат С.К. от Адвокатска колегия - гр. Б. , като повереник на частните обвинители и граждански ищци по делото Т. и Д. И. и А. И. А.. С решение № 10/16.06.2014 г. по внохд № 9/2014 г. съставът на въззивния съд е потвърдил изцяло атакуваната присъда на първоинстанционния съд. При това положение съставът на въззивния съд намира, че направеното искане е основателно, тъй като са налице условията на чл. 189 ал.З от НПК - подсъдимите са били признати за виновни по предявеното им обвинение и поради това е следвало да бъдат присъдени направените от частните обвинители и граждански ищци направените от тях разноски по делото за тази инстанция. Тъй като съдът е пропуснал да стори това с решението си, налице са условията на чл. 306 ал.1 т. 4 от НПК и претендираните разноски в размер на действително направените такива, видно от представеното по делото /л. 47/ адвокатско пълномощно на повереника на частните обвинители и граждански ищци в размер на сумата от 3000 /три хиляди/ лева, следва да бъдат присъдени на молителите.

По тези изложени съображения и на основание чл.317 вр. чл. 306 ал. 1 т. 4 вр. чл. 189 ал. 3 вр. ал. 1 от НПК Военно-апелативният съд

ОПРЕДЕЛИ:

ОСЪЖДА подсъдимите редник Б. Ч. Н. от в.ф. ХХХ - Б., и гр. лице Д.Р. И. от гр. К., да заплатят на частните обвинители и граждански ищци Т. И. И. сумата от 1000 /хиляда/ лева, Д. И. И. сумата от 1000 /хиляда/ лева и на А. И. А. сумата от 1000 /хиляда/ лева, за направените от тях съдебни разноски за тази инстанция.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протестиране пред Върховния касационен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg