Определение
28-07-2014

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

20

 

гр. София, 28. 07.  2014 година

 

 

                   В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание заседание на двадесет и първи юли две хиляди и четиринадесета  година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк.ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

          ЧЛЕНОВЕ:  полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                             полк. РУМЕН ПЕТКОВ

         

                                                  

при секретар Нина Стоянова

разгледа частно наказателно дело 10 по описа за 2014 година,

докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по жалба от адвокат Д. Д. С. от САК-защитник на с-на Й. Б. Л. от в.ф. Б. срещу определение № 40 от 24.03.2014 г. по ЧНД 40/2014 г. на Софийския военен съд.

 

          С обжалваното определение Софийският военен съд е отменил постановлението за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 81-РП/ 2013 г. на Софийската окръжна военна прокуратура, образувано срещу с-на Й. Б. Л. от в.ф. Б. за извършено престъпление по чл.342, ал.1 НК и е върнал делото на прокуратурата със задължителни указания по приложението на закона.

          В жалбата на Л. се твърди, че определението на съда, с което е отменено постановлението за прекратяване на наказателното производство е необосновано и неправилно. Д. Е. Т.  не е пострадал при съприкосновението на двете моторни превозни средства, а в един по-късен момент, падайки от мотоциклета, когато е тръгнал да гони автомобила на Л., с цел да се саморазправи. Виновен за ПТП е пострадалия Д. Т., който на кръстовището на бул.”Е. и Х. Г.” и ул.” ” с мотоциклета умишлено засича и се блъска в автомобила на Л. Иска се отмяна на определение и постановяване на ново, с което да бъде потвърдено постановлението за прекратяване на наказателното производство поради липса на извършено престъпление от Й. Б. Л.

          За да се произнесе по жалбата Военно-апелативният съд взе предвид следното:

          От съдържанието на обжалваното определение е видно, че Софийският военен съд е отменил постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство, без да е взел отношение по въпроса има ли извършено престъпление от общ характер, кой е виновен и  следва ли Й. Б. Л. да носи наказателна отговорност. Постановлението на прокурора е отменено на две основания. Първото е заради допуснатото съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като материалите от разследването не са били предявени на никой от двамата участници в инцидента. По делото няма данни лицата да са били призовавани за извършването на това процесуално-следствено действие или пък правоимащите да са направили отказ от това им право, с което действително са  ограничени процесуалните им права. На второ място съдът е дал подробни указания за извършване на допълнителни процесуално-следствени действия за изясняване на обстоятелства от съществено значение за правилното решаване на делото. Акцент в тази насока следва да има, дали в действията на Л. е налице умисъл за причиняване на телесната повреда на Д. Т. с оглед на обстоятелството, че разследването се води за извършено престъпление по чл.342, ал.1 НК. Въобще не е водено разследване дали не са налице данни за извършено престъпление по чл.325 ал.1 НК.

          С оглед на изложеното правилно първоинстанционният съд е счел, че постановлението на прокурора е необосновано и го е отменил, защото са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, а и при разследването не са изяснени всички обстоятелства необходими за правилното решаване на делото.

          Предвид горното Военно-апелативният съд остави без уважение жалбата на Й. Б. Л. и потвърди обжалваното определение на Софийския военен съд.    

          Поради гореизложеното и на основание чл.243, ал.7 Военно-апелативния съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

       ПОТВЪРЖДАВА определение № 40 от 24.03.2014 г. по чнд
№ 40/ 2014 г.  на Софийския военен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

          ЧЛЕНОВЕ:

         

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg