Решение
17-10-2014
Р Е Ш Е Н И Е № 23 гр. София, 17.10.2014 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание на седемнадесети септември две хиляди и четиринадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ при секретар Емилия Стоянова и с участието на прокурора полк. Красимир Колев разгледа наказателно от общ характер дело № 21 по описа за 2014г., докладвано от съдията полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ, образувано по жалба на подсъдимия сержант М. С. П. от ВФ ….. – М., срещу присъда № 12 от 22. 04. 2014 г. по НОХД № П 12/2014 г. на Софийския военен съд. С обжалваната присъда състав на Софийския военен съд е признал подсъдимия сержант П. за виновен в това, че в периода от 04.07.2007 година до 27.02.2013 година, на територията на военно формирование ….-М., при условията на продължавано престъпление, чрез използване на документи с невярно съдържание и на неистински документи – договори за наем, молби-декларации, заявления-декларации и декларации за гражданско, служебно, семейно и имотно състояние, които представил пред жилищната комисия и командира на военното формирование, получил без правно основание чуждо движимо имущество – парична сума общо в размер на 7610 /седем хиляди шестстотин и десет/ лева, собственост на ВФ …..-М., с намерение да я присвои, като получената сума по чл.212 от НК е върната до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, поради което на основание чл. 212б ал. 1 т. 1 вр. чл. 212 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК и при условията на чл. 54 ал. 1 от НК го е осъдил на 6 /шест/ месеца лишаване от свобода условно с изпитателен срок от три години. В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност и необоснованост на присъдата. Без да оспорва фактите по делото, защитата на подсъдимия твърди, че е налице маловажност на случая и деянието му следва да се квалифицира по чл. 212б ал. 1 т. 4, във връзка с чл. 212 ал. 6 от НК, при което той следва да бъде освободен от наказателна отговорност като му бъде наложено административно наказание „глоба“. В тази насока се сочат положителните характеристични данни за сержант П., дългия срок на службата му в БА, фактът, че е осъзнал противоправността на деянието и се разкайва, както и здравословното му състояние, което било причина за решението му да извърши престъплението. На следващо място се сочи, че неправилно не е приложен чл. 2 ал. 2 от НК, понеже по-голямата част от деянията, въпреки че става дума за продължавано престъпление, са извършени при действието на предходната редакция на същата разпоредба за документна измама, която не предвиждала долна граница на наказанието лишаване от свобода, а това налагало извод за прилагането на друг вид наказание. Прокурорът заяви, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Военно-апелативният съд съобрази следните обстоятелства: Първостепенният съд е приел за установена следната фактическа обстановка: На основание разпоредбата на чл. 240 ал. 4 от ЗОВС /обн. ДВ бр. 112/27.12.1995г., отм. ДВ бр. 35/12.05.2009г./ при условия и по ред, определени от Министерския съвет, от Министерството на отбраната изплащали компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне. От месец май 2009 г. изплащането на сумите при условия и в размер определени с акт на Министъра на отбраната е уредено на законовото основание в чл. 214 ал.1 т. 6 вр. чл. 226в от ЗОВС /обн. ДВ бр. 35/12.05.2009г./. На основание горепосочените законови разпоредби Министърът на отбраната издавал подзаконови нормативни актове – наредби както следва: В периода от 19.08.1998 година до 14.02.2008 година, редът за картотекиране и изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които живеели при условията на свободно договаряне бил регламентиран в "Наредба № 3 от 19.08.1998 година за настаняване в жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната", в сила от 11.09.1998година, /обн. ДВ бр. 107 от 11.09.1998г., изм. ДВ бр. 29 от 05.04.2005г./ и "Наредба за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползвали жилища при условията на свободно договаряне", приета с ПМС № 41 от 06.02.1997г.,/ обн. ДВ бр. 15 от 18.02.1997г. , изм. ДВ бр. 53 от 28.05.2002 година/. За да бъде правоимащ съгласно тези наредби, военнослужещият следвало да отговаря на следните изисквания: да има определена по реда на наредбата жилищна нужда в населеното място, където работи и живее постоянно - чл. 8, ал. 1, т. 1; да не притежава в същото населено място жилище или вила, годни за постоянно обитаване - чл. 8, ал. 1, т. 2; да не е прехвърлял жилищен имот на трети лица след 13.03.1990 г. освен на държавата или при прекратяване на съсобственост - чл. 8, ал.1, т.3. С оглед изискванията на Наредбата нуждаещите се от жилище военнослужещи депозирали във военното формирование молба-декларация, ведно с предложение за определяне степента на жилищната нужда. Картотекираните в трета група - живеещи под наем прилагали към молбата декларация и копие от договора си за наем. Картотекирането се е извършвало четири пъти в годината през месеците януари, април, юли и октомври. Военнослужещите, чието служебно, семейно и имотно състояние през месеците не се променяло депозирали декларация, в която декларирали липсата на промени, ведно с копие от договора за наем. Военнослужещите, чието служебно семейно и/или имотно състояние претърпяло промени, съгласно чл. 15, ал.4 от Наредбата, следвало да уведомят жилищната комисия на ВФ за промяната в 15-дневен срок. Членовете на комисията на съответното военно формирование разглеждали депозираните документи и изготвяли в два екземпляра списък с картотекираните военнослужещи. Единият екземпляр оставал във военното формирование, а другият бил изпращан в ИА "Управление на частната държавна собственост на МО". От там списъкът бил изпращан за утвърждаване от Министъра на отбраната или от упълномощено от него лице. След това списъкът бил връщан в съответното военно формирование. На основание на утвърдения от министъра списък с картотекираните военнослужещи, съответната жилищна комисия, съставяла протокол с правоимащите лица и компенсационните суми, които следвало да им бъдат изплащани, предвид обстоятелството, че живеят на свободен наем. На основание картотекирането и депозираните от военнослужещите молби -декларации командирът на военното формирование издавал заповед за изплащане на компенсационните суми на правоимащите военнослужещи. В периода 15.02.2008 г. - 24.07.2009 г. редът за картотекиране на военнослужещите, които живели при условията на свободно договаряне и изплащането на компенсационни суми за това, бил регламентиран в "Наредбата за отдаване под наем и за разпореждане с имоти от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне" приета с ПМС № 16 от 05.02.2008 г., в сила от 15.02.2008 г., отм. ДВ бр. 57/24.07.2009г. Съгласно тази наредба, право да бъдат картотекират като нуждаещи се от жилище, имали само тези военнослужещи, които отговаряли на следните изисквания: да имат определена по реда на наредбата жилищна нужда, в населеното място, където работят - чл. 13, ал. 1, т. 1; да не притежават в същото населено място жилище или вила, годни за обитаване - чл. 13, ал. 1, т. 2; да не са прехвърляли жилищен имот или вила, годни за постоянно обитаване, през последните пет години преди подаването на молбата - чл. 13, ал. 1, т. 3. Картотекирането се извършвало до 30 юни и до 30 ноември. До 28 февруари и до 31 август се извършвало допълнително картотекиране, в случаите на промяна на местослуженето, ново назначаване, промяна в семейното и/или имотното състояние. Военнослужещите при които нямало промени в гражданското, служебно, семейно и имотно състояние, депозирали декларация за липса на промени, ведно с копие от договора за наем, а тези, при които били настъпили промени, съгласно чл. 9, ал.2 от Наредбата, в 15-дневен срок от промяната, били длъжни да уведомят жилищната комисия на военното формирование за настъпилата промяна. Картотекирането ставало въз основа на подадена в два екземпляра молба-декларация до жилищната комисия на военното формирование, предложение за определяне степента на жилищната нужда, а военнослужещите, които били картотекирани в трета група - живеещи при условията на свободно договаряне, следвало да представят и копие от договора си за наем. След събирането на необходимите документи, бил изготвян списък в два екземпляра с картотекираните военнослужещи. Единият екземпляр оставал във военното формирование, а другия бил изпращан на ИА "Социални дейности на МО". От там списъкът бил изпращан за утвърждаване от министъра на отбраната. След това списъкът бил връщан в съответното военно формирование. Компенсационните суми били изплащани на правоимащите военнослужещи след като същите депозирали молбите-декларации и въз основа на тях командирът на съответното военно формирование, издавал заповед за изплащането им. От 25.07.2009г. до 09.08.2010 г. редът за картотекиране на военнослужещите и изплащането на компенсационни суми за това, че живеят при условията на свободно договаряне бил регламентиран в "Наредба № Н-10 от 18.06.2009 г. за настаняване в имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и в имоти, наети за отдаване под наем", /обн. ДВ бр. 49 от 30.06.2009 г., отм. ДВ бр. 62/10.08.2010г./ на министъра на отбраната и "Наредба № Н-17от 16.07.2009 г. за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, които живеят при условията на свободно договаряне"/, обн. ДВ бр. 59 от 28.07.2009г., отм. ДВ бр. 62 от 10.08.2010г./ на министъра на отбраната. Съгласно Наредба № Н-10 право да бъдат картотекирани, като нуждаещи се от жилище, имали военнослужещите, които отговаряли на следните изисквания: да имат нужда от жилище, ателие или гараж, в населеното място, където служат /работят/ - чл. 7, ал. 1, т. 1; да не притежават в населеното място където служат /работят/ собственост или вещно право на ползване върху жилище или вила, годни за постоянно обитаване - чл. 7, ал.1, т. 2; да не са прехвърляли жилищен имот или вила, през последните пет години преди подаването на заявлението - чл. 7, ал.1, т. 3. Съгласно наредбата, картотекирането се е извършвало до 20 юни и до 20 ноември. До 20 февруари и до 20 август, се извършвало допълнително картотекиране в случаите на промяна на местослуженето, ново назначаване, промяна в семейното и/или имотното състояние. При липса на промени в гражданското, служебно, семейно и имотно състояние военнослужещите следвало да депозират декларация, в този смисъл, заедно с копие от договора за наем. При наличие на промени, съгласно чл. 7, ал. 4 от Наредбата военнослужещите следвало да уведомят жилищната комисия на военното формирование за това в 15-дневен срок от промяната. Картотекиране било извършвано след депозиране на заявление - декларация до жилищната комисия на военното формирование в два екземпляра и предложение за определяне степента на жилищната нужда. Военнослужещите, които били картотекирани във втора група-живеещи при условията на свободно договаряне, следвало да представят и копие от договора си за наем. След комплектоване на документите, бил изготвян списък в два екземпляра с картотекираните военнослужещи, като единият оставал във военното формирование, а другия бил изпращал на ИА "Социални дейности на МО".От там списъкът бил изпращан за утвърждаване от министъра на отбраната, след което по етапен ред се е връщал в съответното военно формирование. Компенсационните суми били изплащали на военнослужещите, които живеели под наем, след депозиране на заявления-декларации, ведно с копия от договорите за наем до командира на съответното военно формирование. Последният издавал заповед за изплащането им. От 10.08.2010 година редът за картотекиране и изплащане на компенсационни суми на военнослужещите живеещи при условията на свободно договаряне бил регламентиран в "Наредба № Н-22 от 16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне" /обн. ДВ бр. 62 от 10.08.2010г./ на министъра на отбраната. Съгласно наредбата, право на картотекиране като жилищно нуждаещи се имали военнослужещите, които отговаряли на следните условия: имат нужда от жилище, ателие или гараж, в населеното място, където служат /работят/ - чл. 7, ал. 1, т. 1; не притежават в населеното място, където служат /работят/ собственост или вещно право на ползване върху жилище или вила, годни за постоянно обитаване - чл. 7, ал.1, т. 2; не са прехвърляли жилищен имот или вила, през последните пет години преди подаването на заявлението- чл. 7, ал.1, т. 3. Съгласно наредбата, картотекирането се е извършвало веднъж годишно до 20 ноември. До 20 февруари, до 20 юни и до 20 септември, се извършвало допълнително картотекиране, в случаите на промяна на местослуженето, ново назначаване, промяна в семейното и/или имотното състояние, в договора за наем, или промяна в показателите имащи отношение към определяне на жилищната нужда. Военнослужещи, при които не били налице промени в гражданското, служебно, семейно и имотно състояние, депозирали декларация, за липса на промени, ведно с копие от договора за наем.При наличие на промени, съгласно чл. 7, ал. 4 от Наредбата военнослужещите следвало да уведомят жилищната комисия на военното формирование за това в 15-дневен срок от промяната. Картотекирането било извършвано след депозиране на заявление-декларация в два екземпляра и предложение за определяне степента на жилищната нужда до жилищната комисия на военното формирование.Военнослужещите, които били картотекирани във втора група-живеещи при условията на свободно договаряне, следвало да представят и копие от договора си за наем. След комплектоване на необходимите документи бил изготвян списък в два екземпляра с картотекираните военнослужещи. Единият екземпляр оставал във военното формирование, а другия бил изпращан на Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната”. От там списъкът бил изпращан за утвърждаване от министъра на отбраната или упълномощено от него лице.След това по етапен ред списъкът бил връщан в съответното военно формирование. Компенсационните суми били изплащани на военнослужещите, които живеели под наем, след като същите депозирали заявления-декларация, ведно с копия от договорите за наем до командира на съответното военно формирование, който издавал заповед за изплащането. През 2004 година подсъдимият военнослужещ П. депозирал набор от документи пред жилищната комисия на в.ф…. – М. предвидения в Наредба № 3 от 19.08.1998 г. за настаняване в жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната", в сила от 11.09.1998г., обн. ДВ бр. 107 от 11.09.1998г., изм. ДВ бр. 29 от 05.04.2005 г. за да бъде картотекиран като нуждаещ се от жилище и да му бъдат изплащани компенсационни суми. Подаденият от него набор от документи отговарял на нормативните изисквания и същата година подсъдимият бил картотекиран по надлежния ред. През 2005 година подсъдимият П. и свидетелката Д. Л. А.установили интимни отношения. В един период от два-три месеца в края на 2006 година или началото на 2007 година заживеели заедно в наетото под наем от нея жилище - апартамент № .., находящ се в гр. С., ж.к. Л., бл. …, вх. .., ет. .. В началото на 2007 година подсъдимият П. и свидетелката А. прекратили отношенията си и той напуснал наетото от нея под наем жилище. Въпреки, че подсъдимият П. не бил сключвал договор за наем за жилището с когото и да било, не заплащал наемна цена и не живеел в него, на 04.07.2007 г. подсъдимият депозирал пред жилищната комисия на военно формирование ….-… декларация за гражданско, служебно, семейно и/или имотно състояние, съгласно чл. 18, ал. 4, в съответствие с чл. 6, т. 6 от Наредба № 3/1998 г. от 04.07.2007г., в която декларация написал неверни обстоятелства а именно: че той, съпругата му и малолетната им дъщеря живеят/ползват жилище под наем/ при условията на свободно договаряне на адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл. …, вх. .., ет. …, ап. ..; На 15.10.2007 г. подсъдимият депозирал пред жилищната комисия на ВФ ….-М. копие на договор за наем от 03.09.2007г., сключен между свидетелката А. и М. С. П., пред жилищната комисия на ВФ …. – М., като на договорът бил придаден вид, че представлява волеизявление на свидетелката А. относно отдаване под наем на жилище на адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл. …, вх. ., ет. ., ап. . въпреки, че последната нито била собственик на жилището, нито му го е преотдавала под наем, било по устна уговорка, било с писмен договор, нито се е подписала за наемодател. На същата дата 15.10.2007г. подсъдимият депозирал пред жилищната комисия и документ с невярно съдържание - Молба – декларация от 15.10.2007г., предвидена към чл. 15, ал. 3 от Наредба № 3/19.08.2098г., в която молба-декларация написал неверни обстоятелства а именно: че живее /ползва жилище под наем/ при условията на свободно договаряне на адрес: гр. С,, ж.к. „Л,”, бл. ,,, вх. ,, ет. ,, ап. ,, и представил документа пред жилищната комисия на военно формирование …. – М…. На 19.06.2008 г. подсъдимият представил копие на договор за наем от 01.03.2008г., сключен между Д. Л. А. и М.С. П., пред жилищната комисия на военно формирование …. – М., като на договора е придаден вид, че представлява волеизявление на Д.Л.А. относно отдаване под наем на жилище на адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл. …, вх. .., ет. .., ап. .. въпреки, че последната нито била собственик на жилището, нито му го е преотдавала под наем, било по устна уговорка, било със писмен договор, нето се е подписала за наемодател. На същата дата 19.06.2008 г. използвал документ с невярно съдържание – Молба –декларация от 19.06.2008г. предвидена в приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 от Наредба за отдаване под наем и за разпореждане с имоти от ВЖФ на МО и за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне, в която Молба-декларация внесъл неверни обстоятелства, а именно: че живее/ползва жилище под наем/при условията на свободно договаряне на адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл…., вх…., ет…., ап… като представил документа пред жилищната комисия на ВФ … – М.. На 17.11.2008г. представил пред комисията копие на договор за наем от 01.09.2008г., сключен между Д. Л. А. и М. С. П., пред жилищната комисия на ВФ …. – М.., като на договора е придаден вид, че представлява волеизявление на Д.Л.А. относно отдаване под наем на жилище на адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл. …., вх. ., ет. ., ап. ... въпреки, че последната нито била собственик на жилището, нито го е преотдавала под наем, било по устна уговорка, било със писмен договор, нито се е подписала за наемодател. На същата дата 17.11.2008г. използвал документ с невярно съдържание – Молба –декларация от 17.11.2008г. предвидена в приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 от Наредба за отдаване под наем и за разпореждане с имоти от ВЖФ на МО и за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне, в която Молба-декларация внесъл неверни обстоятелства а именно: че живее/ползва жилище под наем/при условията на свободно договаряне на адрес: гр. . ж.к. „Л.”, бл. .., вх. .., ет. .., ап. … като представил документа пред жилищната комисия на ВФ …. – М.. На 08.06.2009г. използвал документ с невярно съдържание – Молба –декларация от 08.06.2009г. предвидена в приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 от Наредба за отдаване под наем и за разпореждане с имоти от ВЖФ на МО и за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне, в която Молба-декларация внесъл неверни обстоятелства а именно: че живее/ползва жилище под наем/при условията на свободно договаряне на адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл…., вх. ..., ет. ..., ап. ... като представил документа пред жилищната комисия на ВФ .... – М.. На 05.08.2009г. представил пред комисията копие на договор за наем от 01.05.2009г., сключен между Д. Л. А. и М. С. П., пред жилищната комисия на ВФ .... – М. като на договора е придаден вид, че представлява волеизявление на Д. Л. А. относно отдаване под наем на жилище на адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл. 706, вх. ..., ет. ..., ап. ..., въпреки, че последната нито била собственик на жилището, нито го е преотдавала под наем, било по устна уговорка,било със писмен договор, нито се е подписала за наемодател. На същата дата 05.08.2009г. използвал документ с невярно съдържание – Заявление –декларация от 05.08.2009г. предвидена в приложение № 1 към чл. 5, ал. 1, т.1 и чл. 7, ал. 2 от Наредба № Н-10/18.06.2009г. за настаняване в имоти от ЖФ на МО и в имоти, наети за отдаване под наем, в която Молба-декларация внесъл неверни обстоятелства а именно: че живее/ползва жилище под наем/при условията на свободно договаряне на адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ..., като представил документа пред жилищната комисия на ВФ .... – М..На 30.09.2009г. използвал документ с невярно съдържание – Заявление–декларация от 30.09.2009г. предвидена в приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т.1 от Наредба № Н-17/16.07.2009г. за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, които живеят при условията на свободно договаряне, в което Заявление-декларация внесъл неверни обстоятелства а именно: че живее/ползва жилище под наем/при условията на свободно договаряне на адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ... като представил документа пред жилищната комисия на ВФ .... – М.. На 04.02.2010г. използвал документ с невярно съдържание – Заявление –декларация от 04.02.2010г. предвидена в приложение № 1 към чл. 5, ал. 1, т.1 и чл. 7, ал. 2 от Наредба № Н-10/18.06.2009г. за настаняване в имоти от ЖФ на МО и в имоти, наети за отдаване под наем, в което Заявление-декларация внесъл неверни обстоятелства а именно: че живее/ползва жилище под наем/при условията на свободно договаряне на адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ... като представил документа пред жилищната комисия на ВФ .... – М.. На 03.06.2010г. използвал документ с невярно съдържание – Заявление–декларация от 03.06.2010г. предвидена в приложение № 1 към чл. 5, ал. 1, т.1 и чл. 7, ал. 2 от Наредба № Н-10/18.06.2009г. за настаняване в имоти от ЖФ на МО и в имоти, наети за отдаване под наем, в което Заявление-декларация внесъл неверни обстоятелства а именно: че живее/ползва жилище под наем/при условията на свободно договаряне на адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ... като представил документа пред жилищната комисия на ВФ .... – М.. На 14.10.2010г. използвал документ с невярно съдържание – Заявление–декларация от 14.10.2010г. предвидена в приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 от Наредба № Н-22/16.07.2010г. за ползване под наем на имоти от ЖФ на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне, в което Заявление-декларация внесъл неверни обстоятелства а именно: че живее/ползва жилище под наем/при условията на свободно договаряне на адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ... като представил документа пред жилищната комисия на ВФ .... – М.. На 10.01.2011г. използвал документ с невярно съдържание – Заявление–декларация от 10.01.2011г. предвидена в приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 от Наредба № Н-22/16.07.2010г. за ползване под наем на имоти от ЖФ на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне, в което Заявление-декларация внесъл неверни обстоятелства а именно: че живее/ползва жилище под наем/при условията на свободно договаряне на адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ... като представил документа пред жилищната комисия на ВФ .... – М.. На 17.05.2011г. използвал документ с невярно съдържание – Заявление–декларация от 17.05.2011г. предвидена в приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 от Наредба № Н-22/16.07.2010г. за ползване под наем на имоти от ЖФ на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне, в което Заявление-декларация внесъл неверни обстоятелства а именно: че живее/ползва жилище под наем/при условията на свободно договаряне на адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ... като представил документа пред жилищната комисия на ВФ .... – М.. На 27.10.2011г. използвал документ с невярно съдържание – Заявление –декларация от 27.10.2011г. предвидена в приложение № 8 към чл. 37, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-22/16.07.2010г. за ползване под наем на имоти от ЖФ на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне, в което Заявление-декларация внесъл неверни обстоятелства а именно: че живее/ползва жилище под наем/при условията на свободно договаряне на адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ... като представил документа пред жилищната комисия на ВФ .... – М.. На 06.12.2011г. използвал документ с невярно съдържание – Заявление–декларация от 06.12.2011г. предвидена в приложение № 8 към чл. 37, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-22/16.07.2010г. за ползване под наем на имоти от ЖФ на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне, в което Заявление-декларация внесъл неверни обстоятелства а именно: че живее/ползва жилище под наем/при условията на свободно договаряне на адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ... като представил документа пред жилищната комисия на ВФ .... – М.. На 24.01.2012г. използвал документ с невярно съдържание – Заявление –декларация от 24.01.2012г. предвидена в приложение № 8 към чл. 37, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-22/16.07.2010г. за ползване под наем на имоти от ЖФ на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне, в което Заявление-декларация внесъл неверни обстоятелства а именно: че живее/ползва жилище под наем/при условията на свободно договаряне на адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ... като представил документа пред жилищната комисия на ВФ .... – М.. На 06.02.2012г. използвал документ с невярно съдържание – Заявление–декларация от 06.02.2012г. предвидена в приложение № 2 към чл. 7, ал. 3 от Наредба № Н-22/16.07.2010г. за ползване под наем на имоти от ЖФ на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне, в което Заявление-декларация внесъл неверни обстоятелства а именно: че живее/ползва жилище под наем/при условията на свободно договаряне на адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ... като представил документа пред жилищната комисия на ВФ .... – М.. На 17.02.2012г. използвал документ с невярно съдържание – Заявление–декларация от 17.02.2012г. предвидена в приложение № 8 към чл. 37, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-22/16.07.2010г. за ползване под наем на имоти от ЖФ на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне, в което Заявление-декларация внесъл неверни обстоятелства а именно: че живее/ползва жилище под наем/при условията на свободно договаряне на адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ... като представил документа пред жилищната комисия на ВФ .... – М.. На 12.04.2012г. използвал документ с невярно съдържание – Заявление–декларация от 12.04.2012г. предвидена в приложение № 8 към чл. 37, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-22/16.07.2010г. за ползване под наем на имоти от ЖФ на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне, в което Заявление-декларация внесъл неверни обстоятелства а именно: че живее/ползва жилище под наем/ при условията на свободно договаряне на адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ... като представил документа пред жилищната комисия на ВФ .... – М.. На 01.06.2012г. използвал документ с невярно съдържание – Заявление–декларация от 01.06.2012г. предвидена в приложение № 2 към чл. 7, ал. 3 от Наредба № Н-22/16.07.2010г. за ползване под наем на имоти от ЖФ на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне, в което Заявление-декларация внесъл неверни обстоятелства а именно: че живее/ползва жилище под наем/при условията на свободно договаряне на адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ... като представил документа пред жилищната комисия на ВФ ....-М.. На 14.06.2012г. използвал документ с невярно съдържание – Заявление–декларация от 14.06.2012г. предвидена в приложение № 8 към чл. 37, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-22/16.07.2010г. за ползване под наем на имоти от ЖФ на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне, в което Заявление-декларация внесъл неверни обстоятелства а именно: че живее/ползва жилище под наем/при условията на свободно договаряне на адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ... като представил документа пред жилищната комисия на ВФ .... – М.. На 11.07.2012г. използвал документ с невярно съдържание – Заявление–декларация от 11.07.2012г. предвидена в приложение № 8 към чл. 37, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-22/16.07.2010г. за ползване под наем на имоти от ЖФ на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне, в което Заявление-декларация внесъл неверни обстоятелства а именно: че живее/ползва жилище под наем/при условията на свободно договаряне на адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ... като представил документа пред жилищната комисия на ВФ .... – М.. На 28.08.2012г. използвал документ с невярно съдържание – Заявление–декларация от 28.08.2012г. предвидена в приложение № 2 към чл. 7, ал. 3 от Наредба № Н-22/16.07.2010г. за ползване под наем на имоти от ЖФ на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне, в което Заявление-декларация внесъл неверни обстоятелства а именно: че живее/ползва жилище под наем/при условията на свободно договаряне на адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ... като представил документа пред жилищната комисия на ВФ .... – М.. На 29.10.2012г. използвал документ с невярно съдържание – Заявление–декларация от 29.10.2012г. предвидена в приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 от Наредба № Н-22/16.07.2010г. за ползване под наем на имоти от ЖФ на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне, в което Заявление-декларация внесъл неверни обстоятелства а именно: че живее/ползва жилище под наем/при условията на свободно договаряне на адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ... като представил документа пред жилищната комисия на ВФ .... – М.. Предвид обстоятелството, че подсъдимият бил картотекиран по надлежния ред и с оглед депозираните от същия пред жилищната комисия неистински документи и документи с невярно съдържание, командирът на в.ф. ....-М., издавал заповеди за изплащане на компенсационни суми на подсъдимия П.. В изпълнение на тези заповеди от финансовата служба на военно формирование ....-М. изплащали и превеждали на подсъдимият П. компенсационни суми както следва : - с платежно нареждане от 20.09.2007 г. сумата от 105 /сто и пет/ лева, компенсационни пари за месец септември 2007 година; - с платежно нареждане от 25.10.2007 г. сумата от 105 /сто и пет/ лева, компенсационни пари за месец октомври 2007 година; - с платежно нареждане от 29.10.2007 г. сумата от 105 /сто и пет/ лева, компенсационни пари за месец ноември 2007 година; - с платежно нареждане № RN 585554/14.12.2007 г. сумата от 105 /сто и пет/ лева, компенсационни пари за месец декември 2007 година; - с платежно нареждане № RN 815034/28.01.2008 г. сумата от 105 /сто и пет/ лева, компенсационни пари за месец януари 2008 година; - с платежно нареждане № RN 962086/25.02.2008 г. сумата от 105 /сто и пет/ лева, компенсационни пари за месец февруари 2008 година; - с платежно нареждане № RN 1114867/26.03.2008 г. сумата от 105 /сто и пет/ лева, компенсационни пари за месец март 2008 година; - с платежно нареждане № RN 1236376/23.04.2008 г. сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, компенсационни пари за месец април 2008 година и доплащане за месец март 2008 година; - с платежно нареждане № RN 1266757/29.05.2008 г. сумата от 135 /сто тридесет и пет/ лева, компенсационни пари за месец май 2008 година и доплащане за месец януари 2008 година; - с платежно нареждане № RN 1336414/26.06.2008 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец юни 2008 година; - с платежно нареждане № RN 1378696/25.07.2008 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец юли 2008 година; - с платежно нареждане № RN 1420834/26.08.2008 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец август 2008 година; - с платежно нареждане № RN 1464687/29.09.2008 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец септември 2008 година; - с платежно нареждане от 24.10.2008 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец октомври 2008 година; - с платежно нареждане № RN 1540438/21.11.2008 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец ноември 2008 година; - с платежно нареждане № RN 1580100/17.12.2008 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец декември 2008 година; - с платежно нареждане № RN 51/26.01.2009 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец януари 2009 година; - с платежно нареждане № RN 1725539/26.02.2009 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец февруари 2009 година; - с платежно нареждане № RN 1860734/24.03.2009 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец март 2009 година; - с платежно нареждане от 28.04.2009 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец април 2009 година; - с платежно нареждане от 26.05.2009 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец май 2009 година; - с платежно нареждане № RN 2580440/27.08.2009 г. сумата от 240 /двеста и четиридесет/ лева, компенсационни пари за месеците юни и юли 2009 година; - с платежно нареждане № RN 2993455/21.12.2009 г. сумата от 480 /четиристотин и осемдесет/ лева, компенсационни пари за месеците август, септември, октомври и ноември 2009 година; - с платежно нареждане от 29.01.2010 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец декември 2009 година; - с платежно нареждане от 15.03.2010 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец януари 2010 година; - с платежно нареждане № RN 3148121/30.04.2010 г. сумата от 240 /двеста и четиридесет/ лева, компенсационни пари за месеците февруари и март 2010 година; - с платежно нареждане № 3209622/28.06.2010 г. сумата от 240 /двеста и четиридесет/ лева, компенсационни пари за месеците април и май 2010 година; - с платежно нареждане № 3240622/02.08.2010 г. сумата от 240 /двеста и четиридесет/ лева, компенсационни пари за месеците юни и юли 2010 година; - с платежно нареждане от 27.09.2010 г. сумата от 240 /двеста и четиридесет/ лева, компенсационни пари за месеците август и септември 2010 година; - с платежно нареждане № 3319954/29.10.2010 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец октомври 2010 година; - с платежно нареждане от 30.11.2010 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец ноември 2010 година; - с платежно нареждане № 3397614/25.01.2011 г. сумата от 100 /сто/ лева, компенсационни пари за месец декември 2010 година; - с платежно нареждане от 31.01.2011 г. сумата от 40 /четиридесет/ лева, компенсационни пари за месец януари 2011 година; - с платежно нареждане № 3448191/30.03.2011 г. сумата от 320 /триста и двадесет/ лева, компенсационни пари за месеците януари, февруари и март 2011 година; - с платежно нареждане от 25.05.2011 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец април 2011 година; - с платежно нареждане от 17.06.2011 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец май 2011 година; - с платежно нареждане от 20.07.2011 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец юни 2011 година; - с платежно нареждане № 3602744/29.09.2011 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец юли 2011 година; - с платежно нареждане № 3621171/19.10.2011 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец август 2011 година; - с платежно нареждане № 3647728/16.11.2011 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец септември 2011 година; - с платежно нареждане № 3678738/15.12.2011 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец октомври 2011 година; - с платежно нареждане № 3699407/19.01.2012 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец декември 2011 година; - с платежно нареждане № 3735975/23.02.2012 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец януари 2012 година; - с платежно нареждане № 3760749/23.03.2012 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец февруари 2012 година; - с платежно нареждане № 3790763/26.04.2012 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец март 2012 година; - с платежно нареждане № 3807011/19.05.2012 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец април 2012 година; - с платежно нареждане № 3817060/07.06.2012 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец май 2012 година; - с платежно нареждане № 3853054/11.07.2012 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец юни 2012 година; - с платежно нареждане № 3004097/17.08.2012 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец юли 2012 година; - с платежно нареждане № 3904983/14.09.2012 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец август 2012 година; - с платежно нареждане № 3924813/10.10.2012 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец септември 2012 година; - с платежно нареждане № 3948205/12.11.2012 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец октомври 2012 година; - с платежно нареждане № 3973216/14.12.2012 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец ноември 2012 година; - с платежно нареждане № 3997416/21.01.2013 г. сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, компенсационни пари за месец декември 2012 година; - с платежно нареждане № 402/3970/27.02.2013 г. сумата от 130 /сто и тридесет/ лева, компенсационни пари за месец януари 2013 година. В хода на досъдебното производство подсъдимият П. възстановил на поделението пълният размер на неправомерно получената от него сума от 7 610.00 лева, което е видно от приложеното заверено фотокопие на квитанция към ПКО № 74 от 15.10.2013 г., приложена в том 2 на л.47 от ДП. Приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е в съответствие с доказателствата по делото и се възприема изцяло от въззивната инстанция. При така установените фактически положения съдът е направил законосъобразен извод, че подсъдимият следва да бъде осъден по предявеното му обвинение. Присъдата е обоснована, основният съд е анализирал всички събрани доказателства и е направил верни изводи. Налице са достатъчно доказателства, които са дали възможност на съда да оформи правилно вътрешно убеждение, което е отразено в мотивите. Доводът, че е налице маловажен случай на престъплението по чл. 212 ал. 1 от НК е несъстоятелен. Налице е изключителна упоритост от страна на подсъдимия при извършване на деянията и то през един продължителен период от време от 2007 до 2013 година. Общата сума, с която същият се е облагодетелствал в размер на 7610 лева, макар и възстановена е значителна. Тези обстоятелства са достатъчни, за да изключат квалифицирането на случая като маловажен. Несъстоятелен е и доводът, че не бил приложен по-благоприятен закон, който е съществувал към момента на извършване на деянието и не бил приложен чл. 2 ал. 2 от НК. От значение е обстоятелството, че цялото продължавано престъпление е довършено на 27.02.2013 година, т.е. много време след изменението на НК – ДВ бр. 26/2010 година, откогато законодателят е предвидил долна граница на наказанието лишаване от свобода за това престъпление. Поради това деянието на сержант П. правилно е било квалифицирано по чл. 212 ал. 1 в редакцията му към 27.02.2013 година, когато е било последното от деянията включени в цялостното продължавано престъпление. При разглеждането на делото не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Предвид изложеното постановената присъда е законосъобразна и следва да бъде потвърдена. Предвид горно и на основание чл. 338 от НПК Военно-апелативният съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА присъда № 12 от 22.04.2014 г. по НОХД № 12/2014 година на Софийския военен съд. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Върховен касационен съд в петнадесетдневен срок от писменото съобщаване на страните за изготвянето му. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg