Решение
05-01-2015
Р Е Ш Е Н И Е № П-33 гр.София, 5 януари 2015 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България в съдебно заседание на шести октомври две хиляди и четиринадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ при секретар Теодора Спасова и с участието на прокурора подп. ИВО ПЕТКОВ разгледа наказателно дело от общ характер № П-30 по описа за 2014 година, докладвано от съдията полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ, образувано по жалба от подсъдимия И. Г. И. – Главен секретар на Изпълнителна агенция „Военни клубове и информация” - МО срещу присъда № П-6 от 30.01.2014 г. по нохд № П-6/2013 г. на Софийския военен съд. ..................................................................................................................... Предвид горното и на основание чл. 335, ал. 1, т. 1 от НПК Военно-апелативният съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ присъда № П-6 от 30.01.2014 г. по нохд № П-6/2013 г. на Софийския военен съд. ВРЪЩА делото на Софийската военноокръжна прокуратура за отстраняване на съществените процесуални нарушения посочени в обстоятелствената част на решението. РЕШЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg