Определение
19-11-2014
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 27 гр. София,19.11.2014 година В ИМЕТО НА НАРОДА Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на тринадесети ноември две хиляди и четиринадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ ЧЛЕНОВЕ: полк. ВАНКО АНГЕЛОВ полк. ЦАНКО ГРОЗЕВ при секретар Катя Симова разгледа частно наказателно дело № 27 по описа за 2014 година, докладвано от съдията полк. Странджански образувано по жалба на Министерство на отбраната чрез капитан В. И. Г. - главен юрисконсулт във в.ф. ХХХ – А., срещу Определение № 23/17.09.2014 г. по ч.н.д. № 112/2014 г. по описа на Пловдивския военен съд. С обжалваното определение съставът на Пловдивския военен съд е потвърдил Постановление от 11.08.2014 г. на прокурор от Военноокръжна прокуратура - гр. П., за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 44-Сл./ 2011 г., за престъпление по чл. 219 ал.1 от НК като обосновано и законосъобразно и е оставил без уважение жалбата от 18.08.2014 г. на Министерство на отбраната против посоченото прокурорско постановление. В жалбата се твърди, че фактическата обстановка по делото не е безспорно установена, че липсата като състав на увреждане се състои в недоимък в склада и съставлява едно състояние на неотчетност, за което съществува презумпция за причиняване на щетата и вината на отчетника или МОЛ, че липсата е факт, установена с извършената извънредна инвентаризация на числящото се на МОЛ - старшина А., имущество, че нито в досъдебното, нито в съдебното производство на две инстанции не е доказано по безспорен начин замесени ли са или не трети лица в разпиляването на материални ресурси заведени и водени на отчет от старшина А. и че, ако няма намесата на трети лица, то вината за натрупаните липси изцяло пада върху старшина А.. Иска се да бъде отменено посоченото определение на Пловдивския военен съд и делото да бъде върнато за допълнително разследване с цел изясняване на фактическата обстановка и възможността да се търси наказателна отговорност на причинителя на вредата. Съставът на въззивния съд намира, че жалбата е неоснователна, а обжалваното определение на Пловдивския военен съд е законосъобразно. След първоначално проведеното разследване в първоинстанционния съд е бил внесен обвинителен акт срещу старшина Д. С. А. от под. ХХ – А. и било образувано нохд № 384/2011г. по описа на Пловдивския военен съд. Постановеният по делото съдебен акт е бил проконтролиран по реда на въззивното производство и с решение № 47/26.10.2011 г. по внохд № 50/2012 г. по описа на Военно-апелативния съд същият е бил отменен, а делото е било върнато на Пловдивския военен съд за ново разглеждане от друг състав като са дадени конкретни указания за отстраняване на констатираните съществени нарушения на процесуалните правила. В изпълнение на това решение на въззивната инстанция е било образувано нохд № 457/2012 г. по описа на Пловдивския военен съд, разглеждането на което е приключило с оправдателна присъда № 112/08.11.2013 г. срещу подсъдимия старшина А.. Тази присъда също е била проконтролирана по въззивен ред чрез жалба и протест, като с решение № 5/26.02.2014 г. по внохд № 44/2014 г. състав на Военно-апелативния съд е отменил отново съдебния акт на първоинстанционния съд и е върнал делото за доразследване на Военно-окръжна прокуратура - гр. П., с подробно дадени указания за отстраняване на допуснати нарушения и извършване на конкретни процесуално следствени действия за изясняване подробно на фактическата обстановка по делото. При новото доразследване по делото, органът на досъдебното производство е изпълнил всички указания на предходните съдебните инстанции и след подробно разследване по делото е обосновал извод за наличие на предпоставките на чл. 243 ал.1 т.2 от НПК. С атакуваното определение №23/17.09.2014 г. по чнд № 112/2014 г. състав на Пловдивския военен съд е изпълнил задълженията си и е осъществил съответния съдебен контрол на посочения извод на прокурора за прекратяване на наказателното производство. Подробно и аргументирано съдът е изложил съображения защо възприема извода на прокурора за прекратяване на наказателното производство. Въззивният съд намира, че при постановяването на съдебния си акт, първоинстанционният съд е изградил правилно своите фактически и правни изводи на основата на всички събрани в съответствие с изискванията на процесуалния закон гласни, писмени и веществени доказателства по делото. Възраженията, които се правят пред въззивния съд в настоящата жалба, са правени и пред първоинстанционния съд, който ги е обсъдил и много подробно - на стр. 7 и на стр.8 от мотивите на атакуваното определение, е отговорил на тези възражения. Въззивният съд споделя изцяло тези съображения на първоинстанционния съд, които се основават на всички доказателства по делото и кореспондират с изискванията на закона и не счита за нужно да ги преповтаря. Към съображенията на първоинстанционния съд следва обаче да се добави с оглед на възражението пред въззивната инстанция за неизясненост на произхода на липсата, която е дефинирана в жалбата като състояние на неотчетност, за което съществува презумпция за причиняване на щетата и презумпция за вината на отчетника или МОЛ, че претенцията по въззивната жалба на базата на това съображение за връщане на делото за доразследване, за да могат органите на досъдебното производство и прокуратурата да изпълнят задълженията на съответните финансово-ревизионни органи на Министерството на отбраната, са незаконосъобразни и следва да бъдат оставени без уважение. Тази претенция по въззивната жалба за презюмиране на вината на подсъдимия в наказателния процес е незаконосъобразна и в противоречие с разпоредбите на чл.16 от НПК и чл. 35 ал.2 от НК, поради което същата следва да бъде оставена без уважение като незаконосъобразна и неоснователна. Като взе предвид изложените съображения и на основание чл.243 ал.7 от НПК съставът на Военно-апелативния съд ОПРЕДЕЛИ: ПОТВЪРЖДАВА като обосновано, законосъобразно и правилно Определение № 23/17.09.2014 г. по ч.н.д. № 112/2014 г. по описа на Пловдивския военен съд, с което е потвърдено Постановление от 11.08.2014 г. на Военноокръжна прокуратура - гр. П., за прекратяване наказателното производство по досъдебно производство № 44-Сл./2011г., прокурорско дело № 202/2011 г. по описа на Пловдивската военноокръжна прокуратура за престъпление по чл. 219 ал.1 от НК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба или протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg