Решение
31-03-2015
Р Е Ш Е Н И Е № 1 31 март 2015 година В ИМЕТО НА НАРОДА Военно-апелативният съд на Република България в съдебно заседание на двадесет и осми януари две хиляди и петнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ ЧЛЕНОВЕ:полк. ДИМИТЪР ФИКИИН полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ при секретар Катя Симова и с участието на прокурора подп. ИВО ПЕТКОВ разгледа наказателно общ характер дело № 4 по описа за 2015г. докладвано от съдията полк. Странджански, образувано по протест на полковник Е. А. - военен прокурор при Софийската военноокръжна прокуратура срещу присъда № 128/30.10.2014г. по н.о.х.д. № 128/2014г. по описа на Софийския военен съд. С присъда № 128/30.10.2014г. по нохд № 128/2014 г. състав на Софийския военен съд е признал подсъдимия сержант С. В. С. от в.ф. хх – С., за невиновен в това, че на 24.02.2014г., около 14.00 часа, в землището на село Б., общ. Б., държал огнестрелно оръжие - пневматична пушка марка „ХХ“, модел „ХХ“ със сериен № ХХ, допълнително преработена и приспособена за стрелба с малокалибрени патрони 22 калибър ХХ, както и боеприпаси - 21 броя патрони марка ХХ, 22 калибър ХХ, без да има надлежно разрешение за това - престъпление по чл. 339 ал.1 вр. чл.9 ал.2 от НК, като на основание чл. 9 ал.2 от НК го е оправдал по посоченото обвинение поради явна незначителност на обществената опасност на извършеното деяние. В подадения въззивен протест срещу посочената присъда на Софийския военен съд се твърди, че същата е неправилна и се иска да бъде отменена като бъде постановена нова присъда, с която да бъде санкциониран подсъдимия С. съгласно поисканото в обвинителната реч или делото да бъде върнато за ново разглеждане на първоинстанционния съд. Представителят на Военно-апелативната прокуратура изразява становище, че поддържа подадения въззивен протест и направените в него искания. Подсъдимият и неговата защита изразяват становище, че първоинстанционната присъда е правилна и молят същата да бъде потвърдена. Съставът на Военно-апелативния съд, като взе предвид становищата на страните по делото и служебно провери правилността на протестираната присъда на основание чл.314 от НПК, намира следното: С протестираната присъда съставът на първоинстанционния съд е приел за установено от фактическа страна, че подсъдимият сержант С. В. С. от военно формирование ХХ – С., е постъпил в редовете на Българската армия на 24.03.2003г. и се справял отлично със служебните си задължения. Участвал е в международна военна мисия, многократно е награждаван с медали, грамоти и предметни награди, като не е бил наказван. На 24.02.2014г. сутринта подсъдимият С. провел учебна стрелба с личното си оръжие - пистолет „ХХ“ на стрелбището в кв. „ХХ“ - гр. С.. Същия ден към 13.00 часа подсъдимият отишъл да посети наследствения си имот в село Б., общ. Б.. Там подсъдимият се срещнал с неустановено лице с малко име Васил, който носел въздушна пушка. След разговор помежду им, подсъдимият С. взел въздушната пушка марка „ХХ“ модел „ХХ“ със сериен № ХХ и една кутийка с 21 броя патрони марка „ХХ“ 22 калибър „ХХ“ и отишъл към наследствения си имот, който се намирал в близост до местната земеделска кооперация. Намерението му било да я изпробва „дали става нещо от нея“ и щял да я върне на въпросното лице. При отварянето на кутийката подсъдимият забелязал, че патроните са бойни и малокалибрени като взел един патрон и с усилие го вкарал в цевта. Натиснал спусъка, но не последвал изстрел. Тогава подсъдимият тръгнал към мястото, където се разделил с неустановеното лице, за да го попита дали няма някакво допълнително устройство, което да пречи на възпроизвеждането на изстрел. Приблизително по същото време и близо до мястото, свидетелят В. С. от с. Б.видял колата на подсъдимия С. паркирана в центъра на с. Б.. Тогава чул три последователни изстрела, които дошли от посоката, в която отишъл подсъдимия С.. Свидетелят С. не видял подсъдимия С. да носи пушка, но знаел, че има пистолет, тъй като го бил показвал преди. Свидетелят В. С. набрал от мобилния си телефон и се оплакал на „спешен телефон № 112“, че в селото имало едно лице, което го било заплашвало и стреляло с пистолет /виж компакт диска от служба „Спешен телефон № 112“ - т. 11 л.42/. Веднага бил изпратен автопатрул от РУП - гр. Б., в състав полицаите Б. М. и В. Й., които установили и задържали подсъдимия с гореописаните вещи - въздушна пушка марка „ХХ“, модел „ХХ“ със сериен № ХХ и една кутийка с 21 броя патрони марка „ХХ“ 22 калибър „ХХ“. Полицаите откарали подсъдимия С. в полицейското управление. На основание чл. 68 от ЗМВР /отменен/, понеже имали такава стара бланка, от подсъдимия С. били иззети с протокол за личен обиск на лице инкриминираните по делото вещи /т. II, л.62/. Този протокол обаче не е подписан от полицейския орган - актосъставителя, а само от обискираното лице и от свидетеля В. С. от гр. Б.. В хода на досъдебното производство била назначена съдебно-балистична експертиза /т. II, л. 5 - 14/. Заключението на експертизата е, че представената въздушна пушка е технически неизправна поради преработката й, но е годна да произведе изстрели, като при проведената експериментална стрелба на осмия патрон „ударника блокирал в предно положение, дължащо се най-вероятно на изкривяване и заклинването му в канала на металното цилиндрично тяло“ като в това състояние, при наличието на патрон в цевта, същата не можела да се затвори към цевната кутия и да се произведат изстрели. Представените 21 броя патрони калибър 5.6 мм са годни за употреба и предназначение. Тази така приета от първоинстанционния съд за установена от фактическа страна обстановка по делото не се оспорва от страните и се доказва от събраните в съответствие с изискванията на процесуалния закон гласни и писмени доказателства по делото - обясненията на подсъдимия С., показанията на разпитаните свидетели М., Й., С., Д., С. и др., експертните заключения по назначените съдебни експертизи, писмените и веществени доказателства по делото /вж. стр.5 и сл. от протокол на с.з. от 30.10.2014г./. Правилно при тази така установена от фактическа страна обстановка по делото първоинстанционният съд е направил обосновани и законосъобразни изводи и относно правната квалификация на извършеното от подсъдимия С. деяние. Въззивният съд възприема изцяло както правилно установената по делото фактическа обстановка от страна на първоинстанционния съд, така също и законосъобразната правна квалификация на извършеното от подсъдимия С. деяние - формално осъществяване на признаците на състава на престъпление по чл. 339 ал.1 от НК, след което аргументирано е обоснован изводът на първоинстанционния съд, че са налице условията на чл.9 ал.2 от НК. Въззивният съд споделя изложените от първоинстанционния съд съображения относно приложението на чл.9 ал.2 от НК в конкретния случай, тъй като намира, че както обществената опасност на осъщественото деяние е явно незначителна, така и степента на обществена опасност на личността на подсъдимия е изключително ниска. Както е имал възможност да посочи в практиката си и Върховния съд, степента на обществената опасност на деянието и обществената опасност на дееца за всеки конкретен случай определя неговата малозначителност. В конкретния случай извършеното от подсъдимия правилно е преценено от състава на първоинстанционния съд като малозначително с оглед на явната незначителност на обществената му опасност като това е станало както с оглед на обстоятелството, че се касае за държането на малокалибрени боеприпаси и за оръжие, което не е бойно, а е самоделно преработена въздушна пушка, която по външен вид не може да се определи като бойна, което е подвело и подсъдимия, за да я вземе за изпробване - което е опитал да направи в извъннаселено място за съвсем кратко време, и която въздушна пушка в случая освен, че е технически неизправна, съгласно заключението на балистичната експертиза, но и не би могла да произвежда изстрели с малокалибрени патрони, тъй като калибъра на цевите е различен / въздушната пушка е с калибър 5.4 мм, а флоберковите патрони са с калибър 5.6 мм/, така и с оглед на ниската степен на обществена опасност на дееца в конкретния случай - касае се не само за образцов военнослужещ, който се справял отлично със служебните си задължения, ползвал се с авторитет пред колегите и началниците си, успешно се представил в задгранична международна военна мисия, многократно награждаван с медали, грамоти и предметни награди като никога не е наказван, но и следва да се подчертае обстоятелство, което не е посочено от първоинстанционния съд, а именно, че същият не само има разрешение за ползване на служебно и лично оръжие, но и са му зачислени два бойни пистолета и боен автомат със съответните боеприпаси, които са несъпоставими по огнева мощ с инкриминираната въздушна пушка. Ето защо и направените възражения в тази насока - за степента на обществена опасност на деянието и дееца, по въззивния протест се явяват неоснователни и следва да бъдат оставени без уважение като такива. При извършената служебна проверка от страна на въззивния съд на протестираната присъда на първоинстанционния съд не бе констатирано да са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила или да са налице други основания за отмяна или изменение на атакуваната присъда, поради което въззивният съд счита, че присъдата на Софийския военен съд следва да бъде потвърдена като обоснована, законосъобразна и правилна, а подадения въззивен протест следва да бъде оставен без уважение като неоснователен. По тези изложени съображения и на основание чл.334 т.6 и чл.338 от НПК, Военно-апелативният съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА присъда № 128/30.10.2014г. по нохд № 128/2014г. по описа на Софийския военен съд като обоснована, законосъобразна и правилна. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВКС в 15-дневен срок от съобщаването му на страните по делото. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg