Определение
24-09-2015
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 18 гр. София, 24. 09. 2015 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на тридесети юли две хиляди и петнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ при секретар Нина Стоянова разгледа частно наказателно дело № 6 по описа за 2015 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по жалба от изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело” гр. С. срещу определение № 4 от 13.02.2015 г. по ЧНД 12/ 2015 г. на Сливенския военен съд. С обжалваното определение състав на Сливенския военен съд е потвърдил постановление от 28.01.2015 г. на прокурор от Сливенската окръжна военна прокуратура, с което е прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 17-СЛ-VІІІ-2/2014 г., образувано срещу Д. Н. И. от гр.В. - бивш директор на Териториална дирекция – В. към Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО” за извършено престъпления по чл. 219, ал.3 ,вр с ал.1 НК, чл.282, ал.1 НК и чл.201 НК. В жалбата от ИА ”Военни клубове и военно почивно дело” на МО се твърди, че определението на първоинстанционния съд е необосновано и неправилно. Без да се оспорват фактите, приети за установени в постановлението на прокуратурата и определението на Сливенския военен съд, са изложени доводи за неверни правни изводи, относно липсата на извършено престъпление от Д. И. Алтернативно се предлага на Д. И. да се търси наказателна отговорност за някое от извършените престъпления - документно по чл. 311, ал. 1 НК, длъжностно престъпление по чл. 282 НК или безстопанственост по чл. 219 НК. Искането е за отмяна на определение № 4 от 13.02.2015 г. по ЧНД 12/2015 г. на Сливенския военен съд, с което е потвърдено постановление за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 17-Сл-VІІІ-2/2014 г. на Сливенската окръжна военна прокуратура и делото да се върне на прокурора със задължителни указания относно прилагане на закона и повдигане на обвинение на виновните длъжностни лица. За да се произнесе по жалбата Военно-апелативният съд взе предвид следното: Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно почивно дело" на МО е правоприемник на ИА "Социални дейностти" на МО. Д. Н. И. в периода от 03.01.2003 г. до 11.11.2009 г. е заемал длъжността директор на ТД-В. към ИА "Социални дейностти" на МО, на която бил предоставен за управление ресторант "А." към хотел "А.", намиращ се в КК " " край гр. В. През месец ноември 2008 г. И. изготвил докладна записка до директора на ИА "Социални дейности"-МО, в която обосновал необходимостта от извършване на строително монтажни работи по модернизирането и преоборудването на кухненския блок. След одобрението И. възложил с договор на "Х." ЕООД-С. изготвянето на необходимите документи, които включвали инвестиционен проект и количествена сметка, в която било описано проектното ново оборудване. Д. И. в качеството на възложител по смисъла на ЗОП взел решение за провеждане на малка обществена поръчка. За да бъде проведена обществената поръчка, И. възложил на главния си експерт В. П. да изготви техническо задание с количествена сметка, което той изпълнил, а И. утвърдил представените му документи. Параметрите на техническото задание се разминавали с част от тези на проектната документация, изготвена от "Х." ЕООД-С. Със заповед от 27.01.2009 г. И. назначил комисия в състав В. П., Д. С. и И. Н. - служители на териториалната дирекция със задача да разгледат и класират постъпилите от фирмите оферти за изпълнители на реконструкцията и модернизацията на туристическия обект. Всъщност постъпилата оферта била една единствена - от "Х." ЕООД-В., която била одобрена от комисията с протокол № 121 от 27.01.2009 г., утвърден от директора и тази фирма била определена за изпълнител на поръчката. На 06.02.2009 г. И. сключил договор № 9/2009 г. с Х. И. И. - представител на фирмата "Х." ЕООД-В., а със заповед №52/10.02.2009 г. той определил служителите на ТД-В., които следвало да упражняват контрол по изпълнението на договора, относно количеството, качеството, единичните цени на СМР, както и да подписват всички нормативни и вътрешноведомствени документи, доказващи изпълнението. От друга страна на 16.02.2009 г. И. сключил договор с рег. № 13/16.02.2009 г. с "И. К." АД-С. с предмет упражняване на строителен и инвеститорски контрол по договора с "Х." ЕООД-В. Фирмата "Х." ЕООД-В. не спазило изискванията на чл.47, ал.7 от ЗОП като превъзложила изцяло изпълнението на договора на подизпълнителя "И." ЕООД-С., а последната, чрез договор № 458-08-12/ 27.02.2009 г. възложила на "Х." С. доставката на кухненското оборудване, т.е на фирмата, която изготвила проектната документация. Видно от тези договори имало значителна разлика между платежната цена, договорена между ТД-В. и "Х." ЕООД-В. от една страна и между "И." ЕООД-С. и "Х." ЕООД-С. В първия случай доставката на оборудването била за сумата 591 488, 26 лв. с ДДС, а във втория за сумата 263 123,93 лв. с ДДС. Фирмата "Х." ЕООД-С. доставила кухненското оборудване, което било прието от служителите на ТД-В. В. П., И. Г. и В. В., определени в заповедта на И. да следят за изпълнението. Артикулите се получавали по опис, пакетирани в кашони. Самите опаковки били с надписани номера, които съответствали на позицията на оборудването в описа и по този начин приемащите имали възможност да сравняват действително полученото с предоставения им опис, както като количество, така и като видове артикули. Монтирането на оборудването било възложено от "Х." ЕООД-С. на фирма "Ф."-В., като монтажните работи били извършени в периода от 04 до 16.04.2009 г. На 16.04.2009 г. И. подписал приемно-предавателен протокол № 2-обр.19 с изпълнителя "Х." ЕООД-В. и с фирмата консултант "И. к." ЕООД-С. В протокола били описани извършените и подлежащи на заплащане дейности и оборудване. Въз основа на протокола управителят на "Х." ЕООД-В. издал фактура за 476 059,88 лева, която И. проверил и по-късно плащането било извършено. По делото е установено, че в съставените приемно-предавателни протоколи, обр.19 има неверни обстоятелства, а именно, че възложената поръчка е изготвена изцяло съгласно заданието. Назначената по делото експертиза е установила, че при изпълнението на договор № 9 от 06.02.2009 г. има неизвършени, но заплатени ремонтни и строително монтажни работи на стойност 24 163, 83 лв., с която сума е ощетена ИА "Социални дейностти" на Министерство на отбраната. Конкретно е установено , че щетата се дължи на платените от възложителя по договора, но недоставени кухненски стелаж, 3 броя работни кухненски маси и стенна етажерка, което обстоятелство не се оспорва от страните, вкючително и от жалбоподателя. Установената щета не се дължи на престъпно посегателство, извършено от директора на ТД-В. Д. И., за което да му се търси наказателна отговорност. Касае се за неизпълнение или неточно изпълнение на поетите договорни задължения от страна на фирмите, участвали в изпълнението на ремонтните и строително монтажни работи и преоборудването на кухненския блок към хотел "А.". Въпросът коя фирма и в какъв обем не е изпълнила задълженията си по договора не може да бъде предмет на настоящия наказателен процес, а на друг гражданско правен. Липсата на престъпно посегателство в случая се обяснява с факта, че при доставката на кухненското оборудване, вместо недоставения стелаж, 3 бр. работни маси и стенна етажерка, са доставени други такива артикули, но със сгрешени размери, които ги превръщали в неизползваеми за помещенията, за които били предназначени. Това кухненско оборудване било доставено в хотел "А." и при извършената инвентаризация било отчетено като излишък. Различията в размери на посоченото кухненско обзавеждане се дължи на обстоятелството, че фирмата доставчик "Х." ЕООД-С. се е съобразила с проектната документация, изготвена от самата нея, а не с техническото задание по договора. Различия в размерите на необходимото и фактически доставеното кухненско оборудване са констатирани по-късно от датата, когато И. е подписвал съответните документи. По този начин той не е могъл да знае за неточното изпълнение на договорните задължения от фирмите изпълнители, а и никой не му е докладвал за някакви нередности по изпълнението. С оглед мястото в служебната йерархия-директор на ТД-В., И. е изпълнявал ръководни функции, които не се свеждат до упражняването на пряк и непосредствен контрол по изпълнението на договорни задължения на фирмите изпълнител. Тези свои ръководни функции И. изпълнил в пълен обем, за което не може да му се търси наказателна отговорност. И. със свои заповеди назначавал комисии от подчинени служители, които да направят подбор на фирмата изпълнител и друга такава, която да следи за точното изпълнение на договорите. Освен това той сключил договор с "И. к." АД С., която фирма поела задължението да упражнява строителен надзор и инвеститорски контрол по изпълнението на договора от фирмите изпълнител. Поради изложеното въззивната инстанция намира, че определението на Сливенския военен съд, с което потвърждава постановлението на прокуратурата за прекратяване на наказателното производство срещу Д. И. за обосновано и законосъобразно. Директорът на ТД-В. към ИА "Социални дейностти" - МО не е извършил нито едно от престъпленията, предмет на настоящето дело. С жалбата е представено като писмено доказателство постановление от 11.03.2013 г. на прокурор от Военно-апелативната прокуратура, което не следва да се коментира, тъй като не са касае за случая, предмет на настоящето дело. Предвид горното и на основание чл. 243, ал. 7 НПК Военно-апелативен съд О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА определение № 4 от 13.02.2015 г. по чнд № 12/2015 г. на Сливенския военен съд, с което е потвърдено постановление от 28.01.2015 г. на Сливенската окръжна военна прокуратура за прекратяване на наказателното производство по ДП № 17-Сл-VІІІ-2/ 2014 г., образувано срещу Д. Н. И. от гр. В. - бивш директор на ТД-В. към ИА "Социални дейностти" МО за извършени престъпления по чл.219, ал.3, вр. с ал.1 НК, чл.282, ал.1 НК и по чл.201 НК ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg