Определение
01-06-2015
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 9 гр. София, 01.06.2015 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и първи май две хиляди и петнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ при секретар Теодора Спасова разгледа частно наказателно дело № 10 по описа за 2015 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по частен протест на Софийската окръжна военна прокуратура и жалба от адв. Н. С. като пълномощник на Х. С. С. срещу определение № 21 от 25 март 2015 г. по ЧНД 21/2015 г. на Софийския военен съд. С протестираното и обжалвано определение Софийският военен съд е отменил постановлението на прокурор от Софийската окръжна военна прокуратура, с което се прекратява наказателното производство срещу мл.серж. Х. С. С. от служба „Военна информация” по досъдебно производство № 96-Пр/2014 г. Наказателното производство срещу С. е образувано за извършено престъпление по чл.209, ал.1 НК - за това, че на 12.06.2014 г. в гр. Г., с цел да набави за себе си имотна облага, поддържал заблуждение в С. Б. И. и с това му причинил имотна вреда в размер на 1 000 лева. В протеста прокурорът е изложил доводи за необоснованост и неправилност на определението. Съдът неправилно е интерпретирал доказателствата по делото и е приел фактическа обстановка, която не коренспондира с доказателствената съвкупност. Погрешни са правните изводи на съда, че мл.серж. Х. С. има съвместно участие в извръшването на измамата с гр.л. М. С. Б., Й. Т. А. и Ц. Т. А.. Иска се отмяна на определението и потвърждаване на постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство срещу С.. Същите искания са отправени до въззивната инстанция и в жалбата на мл.серж. С.. Той не следва да носи наказателна отговорност, както правилно е преценила прокуратурата, защото в неговите действия липсва умисъл, че измамва някой. По скоро С., наред със свидетеля И., е обект на измамливи действия от други лица, отколкото техен извършител. Въззивната инстанция намира определението на Софийския военен съд за обосновано и законосъобразно, поради което следва да се потвърди. За да прекрати наказателното производство, образувано срещу мл.серж. Х. С. С. от служба „Военна-информация”-МО, образувано за извършено престъпление по чл.209, ал.1 НК, прокуратурата приема, че деянието му не е съставомерно. От обективна страна по никакъв начин С. не е въздействал пряко и непосредствено върху физическото лице, в чиято фактическа власт се намира определено имущество. На второ място е необходимо извършителят на престъплението да действа с пряк умисъл и користна цел. Това означа деецът да съзнава, че вследствие на неговото въздействие върху измамения, в съзнанието на последния възникнат неправилни представи, които да го мотивират да извърши имуществено разпореждане. Наред с това е необходимо специалната цел за имуществено облагодетелстване, при наличието на ясно съзнание, че за другиго настъпва имотна вреда. Всички тези съображения, изложени от прокуратурата, са правилни. Действително, само при кумулативното наличие на всички тези признаци, ще е налице извършено престъпление измама. Друг е въпросът, че изложените от прокуратурата съображения не са относими към настоящия казус. Действията на мл.серж. Х. С. С. се разглеждат и обсъждат самостоятелно и поотделно, а не като част от действията, извършени от гражданските лица М. Б., Й. А. и Ц. А.. Разследване в тази насока не е проведено. При едно всестранно, обективно и пълно разледване на всички обстоятелства по делото биха се събрали доказателства, че е налице съучастническа дейност между военнослужащия и посочените граждански лица, насочена към извършването на измамата. По друг начин не можем да обясним, че в деня на престъплението С. е провел няколко разговора с посочените по-горе лица, пътуването му от гр. С. до гр. Г. с една единствена цел да се срещне и вземе парите от непознатия му към този момент възрастен човек. Независимо, че С. е присъствал на разговор, че парите следва да бъдат занесени до болница „Пирогов”, той заминал за гр. Р., където задържал сумата от 150 лева за себе си, а другата оставил в града. По изложените по- горе съображения Военно-апелативният съд остави без уважение частния протест и жалбата на мл.серж. С.. Предвид гореизложеното и на основание чл. 243, ал.7 НПК Военно-апелативният съд О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА определение № 21 от 25.03.2015 г. по чнд № 21/2015 г. на Софийския военен съд, с което е отменено постановлението от 16.01.2015 г. на прокурор от Софийската окръжна военна прокуратура за прекратяване на наказателното производство по ДП № 96-Пр/2014 г., образувано срещу мл.серж. Х. С. С. от служба „Военна информация”-МО за извършено престъпление по чл.209, ал.1 НК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg