Решение
25-09-2015
РЕШЕНИЕ № 19 гр.София, 25.09.2015 година В ИМЕТО НА НАРОДА Военно-апелативният съд на Република България в съдебно заседание на двадесет и втори юни две хиляди и петнадесета година състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ ЧЛЕНОВЕ:полк. ЮЛИЯН БАНКОВ полк. ВАНКО АНГЕЛОВ при секретар Теодора Спасова и с участието на прокурора полк. КРАСИМИР КОЛЕВ разгледа наказателно общ характер дело № 18 по описа за 2015 г. докладвано от съдията полк. Странджански, образувано по въззивен протест на капитан Г. Н. В. военен прокурор при Военноокръжна прокуратура - гр. Сливен, срещу присъда № 7/27.04.2015г. по нохд № 5/2013г. по описа на Сливенския военен съд. С присъда № 7/27.04.2015г. по нохд № 5/2013г. състав на Сливенския военен съд е признал подсъдимите: 1. майор А. В. П. от в.ф. ... - гр. Я., за невиновен в това, че в периода от средата на м. октомври 2007 г. до средата на месец декември 2007 г., край с. Ф., обл. Б., и в местността „Н. К.“, между с. М. и с. Л., обл. Я., действайки като съизвършител, в условията на продължавано престъпление, след предварително сговаряне с ... гражданин Т. М. Й. Г. - личен № ..., от Федерална република Г. и М. М. - личен № ..., от Федерална република Г., чрез използване на технически средства и на МПС, противозаконно отнел чужди движими вещи на обща стойност 83 000 /осемдесет и три хиляди/ лева, от владението на собственика им Министерство на отбраната на Република България, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като откраднатите вещи не са били под постоянен надзор, деянията не представляват маловажен случай, кражбата е в големи размери и майор П. да е извършил деянието в качеството на длъжностно лице - зам. началник на в.ф. ... - гр. Я., което се е възползвало от служебното си положение, поради което и на основание чл. 304 от НПК го е оправдал по обвинението по чл. 195 ал.2 вр. ал.1 т.2, т.4, т.5 и т.6 вр. чл. 194 ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от НК; 2. гр. л. Т. М. Й. Г. от гр. У., Федерална република Г., за невиновен в това, че в периода от средата на м. октомври 2007 г. до средата на месец декември 2007 г., край с. Ф., обл. Б., и в местността „Н. К.“, между с. М. и с. Л., обл. Я., действайки като съизвършител, в условията на продължавано престъпление, след предварително сговаряне с българския военнослужещ майор А. В. П. - зам.началник на под. ... - гр. Я., и с ... гражданин М. М. - личен № ..., от Федерална република Г., чрез използване на технически средства и на МПС, противозаконно отнел чужди движими вещи на обща стойност 83 000 /осемдесет и три хиляди/ лева, от владението на собственика им - Министерство на отбраната на Република България, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като откраднатите вещи не са били под постоянен надзор, деянията не представляват маловажен случай, и кражбата е в големи размери, поради което и на основание чл. 304 от НПК го е оправдал по обвинението по чл. 195 ал.2 вр. ал.1 т.2, т.4 и т.5 вр. чл. 194 ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от НК; 3. гр. л. М. М. от гр. А., Федерална република Г., за невиновен в това, че в средата на месец декември 2007 г., в местността „Н. к.“, между с. М. и с. Л., обл. Я., действайки като съизвършител, в условията на продължавано престъпление, след предварително сговаряне с българския военнослужещ майор А. В. П. - зам.началник на под. ... - гр. Я., и с ... гражданин Т. М. Й. Г. - личен № ..., от Федерална република Г., чрез използване на технически средства и на МПС, направил опит противозаконно да отнеме чужди движими вещи на обща стойност 43 000 /четиридесет и три хиляди/ лева, от владението на собственика им - Министерство на отбраната на Република България, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като откраднатите вещи не са били под постоянен надзор, деянията не представляват маловажен случай, кражбата е в големи размери и деянието е останало недовършено по независещи от него причини, поради което и на основание чл. 304 от НПК го е оправдал по обвинението по чл. 195 ал.2 вр. ал.1 т.2, т.4 и т.5 вр. чл. 194 ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от НК. С присъдата съдът се е произнесъл по направените по делото разноски и по въпроса за веществените доказателства. В подадения въззивен протест срещу посочената присъда се твърди, че същата е неправилна, незаконосъобразна и необоснована като е постановена в нарушение на материалния закон и се иска протестираната първоинстанционна присъда да бъде отменена и да бъде постановена нова присъда, с която подсъдимите П., Г. и М. да бъдат признати за виновни по предявеното им обвинение. Представителят на Военно-апелативната прокуратура изразява становище, че поддържа подадения въззивен протест, като иска подсъдимите П., Г. и М. да бъдат признати за виновни по предявеното им обвинение и да им бъде наложено справедливо наказание. Защитата на тримата подсъдими и подсъдимият П. изразяват становище, че протестираната присъда на първоинстанционния съд е правилна, законосъобразна и постановена при спазване на процесуалните правила и молят същата присъда да бъде потвърдена. Съставът на Военно-апелативния съд след като взе предвид становищата на страните по делото и служебно провери правилността на протестираната присъда на Сливенския военен съд на основание чл. 314 от НПК, намира за установено следното: С протестираната присъда съставът на първоинстанционния съд е приел за установено от фактическа страна, че подсъдимият майор А. В. П. е постъпил на кадрова военна служба като офицер на 31.08.1985година. Преминал през различни длъжности в БА като от 2002 г. бил назначен на длъжност „Заместник началник“ на под. ... - гр. Я.. По време на службата си се е проявил като дисциплиниран и изпълнителен военнослужещ. Не е наказван, награждаван е за постигнати добри и отлични резултати в служебната дейност. Владее ... език. Със заповед № .../14.02.2008г. майор П. е освободен от длъжност, взет е в разпореждане по щат ... на Министъра на отбраната и е освободен от кадрова военна служба. Подсъдимият Т. М. Й. Г., личен № ..., гражданин на Федерална република Г., който живеел в гр. У. във ФРГ, се занимавал с издирването, колекционирането и реставриране на ... военна техника от времето на ... и предимно танкова материална част. Същият като представител на музея в гр. М. - ФРГ, обикалял различни държави в Европа, издирвал и изкупувал различни видове стари ... танкове и самоходни артилерийски установки. Подсъдимият М. М., личен № ..., гражданин на Федерална република Г., живеел в гр. А., ФРГ. Проявявал интерес към предмети и ценности с историческа стойност, познавал се и бил в приятелски отношения с Г.. Още в периода на ... през ... Министерство на отбраната на България започнало изграждането на отбранителни съоръжения по южната граница на страната. Това продължило през 50-те години до 90-те години на XX век. През 1950 — 1957 г. 75 броя единици бронетанкова техника - ... образци, е доведена до състояние на неподвижни танко-огневи точки /ТОТ/ и е била вкопана в района от с. Ф., област Б., до село Л., област Я.. В периода 1965 - 1967г. поради неактуалност на техниката тя е била приведена в легендировъчна, а новите отбранителни танко-огневи точки /ТОТ/ били изградени на базата на ... танкове ... и .... Постепенно след това легендировъчната техника - ... образци, била занемарена, оставена без охрана, поддръжка и надзор. Легендировъчната техника в полосата с. Ф. - с. Л. представлявала 75 мм танково оръдие ..., като част от нея е била на основата на танк „...“ - .... Друга част от легендировъчната техника представлявала щурмова самоходна артилерийска установка ... „...“, въоръжена със 75 мм танково оръдие на основата на ... среден танк .... Машините били с двигател „...“, с което име са придобили обществена известност. В местността „Н. К.“ в района на с. Л., област Я., били изградени и картечни гнезда - дълготрайни огневи точки /ДОТ/ от стоманени куполи. Същите след изграждането на ТОТ на базата на ... танкове, били оставени без охрана, поддръжка и надзор. В изпълнение на плана за организационно изграждане на Въоръжените сили на Република България до 2004 г. картечно- артилерийските батальони, в чийто състав била посочената легендировъчна техника и ТОТ, били разформировани. Материалната част била заведена на отчет по фактическо състояние на под. ... - Я., и под. 36 120 - Хасково. ТОТ и легендировъчната техника били снети от щатовете на БА със заповед на началника на ГЩ на БА № .../06.06.2007 година. Били обявени за излишни за БА с допълнение към списък на излишните материални средства за БА към 01.06.2007г., .../15.09.2007 година. С протокол № .../24.10.2007 г. Съветът по отбранителна аквазиция предложил на министъра на отбраната със своя заповед да снеме ТОТ и легендировъчната техника от въоръжение. Това е реализирано със заповед № .../01.02.2008 г. на Министъра на отбраната. В района на с. Ф. е имало раположени 4 броя 75 мм .... Същите през 1992г. са се водили на документален отчет в под. ... - Ф. /книга за отчета на материалните средства обр. 1а - л. 95 том 8 от досъд. пр-во/, по опис № 45/24.09.1992г. приложение № 2 към писмо 07-04116/07 от 21.04.2008 г. на МО/. Разположението им е било както следва: височина „...“, около 100 м източно от отметка 326 - 1 брой; около 500 м югоизточно от височина 326 - 1 брой; около 500 м южно от височина 326 - 1 брой и около 750 м югоизточно от отметка 326 /през пътя/ - 1 брой. В района на с. Л., област Я., се водили на документален отчет от 1973 г. 4 броя 75 мм танково оръдие ... и 1 брой 75 мм самоходно оръдие ... /книга за отчета на материалните средства обр. ЛА, №103/1973г., л. 107 том 8 от досъд. пр-во, приложение №5 към писмо per. № ... от 21.04.2008 г. на заместник министър на отбраната, том 8 л.89-91/. Разположението им е било както следва: в местността „Н. К.“, около 50 м южно от отметка 259,3 - 1 брой; около 250 м южно от отметка 292,1 - 1 брой; около 300 м югозападно от отметка 291,8 /южно от кошарите/ - 1 брой; около 100 м от южните покрайнини на с. Л. - 1 брой, както и самоходно оръдие ... - 1 брой, находящо се на около 250 м североизточно от отметка 292,1. При ликвидацията на под. ... - Ф., с накладна № .../16.11.2001г. 4 броя от посочените ..., находящи се в района на с. Ф., област Б., са сдадени на под. ... – Е.. Впоследствие, през 2003 година, с накладна .../27.05.2003г. немската техника на база танк ... и танк ... в полосата с. Ф. и с. Л. - общо 38 броя, била предадена на под. ... - Я. и за нея е отговарял МОЛ - свидетеля ст. серж. Х. Д. Т. от под. ... - Я.. Последният не познавал и не различавал ... от танк .... Същият приел техниката като бройка, според това, което му било посочено от предходните материално отговорни лица. В действителност общо техниката, разположена в полосата на отговорност на под. ... - Я., била в повече от реално водещата се на отчет. Намерени са били в повече общо 16 броя ... техника на база .... Това обстоятелство се установява впоследствие при проведените огледи на местността и изготвения инвентаризационен опис per. № ... от 21.03.2008г. и е отразено в писмо per. № ... от 21.04.2008г. на зам. министъра на отбраната и приложение № 12 към него. В началото на 2007 година подсъдимият Т. Г. от различни публикации в пресата и интернет мрежата разбрал, че в България се намират различни образци от посочената ... техника от ... война. През месец септември 2007 година Г. посетил България като установил контакт с помощник военния аташе по отбраната на ФРГ в България - щабен старшина М. Ш.. Чрез него и фондация „... културно наследство“ е осъществен контакт с Министерство на отбраната на Република България и Началника на Генералния щаб относно проявения интерес към експонатите и евентуалното им закупуване при одобрение, като това се потвърждава от приложената кореспонденция /том 8 л. 57/. На л.58 от същия том е приложено писмо до Дирекция „Международно сътрудничество“ от 09.11.2007г. на подсъдимия Г., в която заявява, че проявява интерес към ... танкове, заровени в близост до българо-турската граница и моли да бъде осъществена среща за провеждане на необходимите разговори. Чрез Дирекция „Международно сътрудничество“ МО бил организиран оглед на танково огневите точки и имитационна техника с оглед интереса на посочените лица към вкопаните ... танкове, находящи се в полосата на под. ... - Я.. За тази цел свидетелят Т. - командир на поделението, определил като офицер, който да развежда и показва техниката на Ш. и Г. подсъдимия П., който бил запознат с местонахождението и разположението на посочените танкове и владеел добре ... език. В хода на организирания оглед подсъдимият П. развеждал Г. и Ш. в местностите край с. Ф., обл. Б., и с. Л., обл. Я., където били разположени различни образци вкопана ... техника: ... /щурмово оръдие/ и танк .... В района на с. Л. имало изградени дълговременни огневи точки - картечни гнезда, които представлявали вкопан метален купол, подкуполно оръдие „...“ модел ... година. При огледа били направени снимки на интересуващите ги техники и се установило, че част от вкопаните ... танкове не се водят на отчет и са оставени без охрана и поддръжка. След огледа подсъдимият Г. проявил интерес към някои от посочените вкопани ... танкове, както и купол на оръдие „...“. Един от образците ... представлявал екземпляр от епохата на ... и също привлякъл вниманието на Г.. В средата на месец октомври 2007 г. подсъдимият Г. отново пристигнал в България с намерение да продължат огледа и направят замерване на обектите, представляващи интерес за него. За целта подсъдимият П. разпоредил на свидетеля Д. С. - негов подчинен, да наеме работници, които да разкопават около обектите като му обяснил, че същите ще бъдат взети за музейни експонати. Свидетелят С. наел за работници свидетелите Й. А., К. Б. и И. Г. Б. и след като ги откарал до машините с кирки и лопати започнали да разкопават и разчистват земната меса и бетон около машините. С. с моторна резачка разчистил клоните на околните дървета, за да не пречат при разкопаването. За извършената работа свидетелят С. заплатил на работниците по 20 лева. След разчистването на единия от образците ... била направена заявка за кран във фирма „...“ - Я.. На 18.10.2007 г. свидетелят М. - работник на крана в присъствието на свидетеля С. направили опит да извлекат разкопания танк, но не успели. За извършената услуга С. заплатил на фирмата с фактура № 0000001290/22.10.2007г. сумата в размер на 290 лева /том 6 л. 17/. В началото на месец декември 2007 г. подсъдимият Г. отново посетил България с намерението да продължат с разкопаването на интересуващите ги образци ... военна техника - конкретно вкопан ... танк ..., както и куполно оръдие „...“, намиращи се в местността „Н. К.“ между селата М. и Л., обл. Я.. Заедно с Г. пристигнал и негов приятел подсъдимия М. М. от ФРГ. Двамата пътували с микробуса н Г. марка „Ф.-т.“ per. № ..., в който имало натоварени комплекти ключове, чукове, метални щанги, лостове, метални въжета, крикове, ръчна лебедка и газови горелки. На 10.12.2007г. се настанили в хотел „Т.“ гр. Я.. След като се срещнали с подсъдимия П., същият организирал чрез свидетеля С. наемането на работници за разкопаване около машината и купола. На място в разкопаването взели участие подсъдимите Г. и М. с цел да направят замерване според показанията на М. . Подсъдимият Г. влязъл в машината и с инструменти от микробуса размонтирал подложни планки към въртящата се платформа, спусков механизъм на картечницата и ламарини, представляващи част от системата за охлаждане на двигателя, които прибрал в микробуса си. На 13.12.2007г. подсъдимият П. заедно със свидетеля С. и подсъдимите Г. и М. отишли отново, където били разкопаните танк и купол, но микробусът на Г. бил спрян от служители на полицията, при което били намерени описаните в микробуса инструменти и части, снети от танка, а подсъдимите били задържани. Тази така приета за установена от фактическа страна обстановка по делото от страна на първоинстанционния съд се доказва от събраните и проверени в съответствие с изискванията на процесуалния закон в хода на съдебното следствие гласни, писмени и веществени доказателства - частично от показанията на тримата подсъдими П., Г. и М. , показанията на свидетелите С. - частично, К. И., К. Б., Й. А., Т., И. Б., М., Г. Г., И. Г., Т., К., С., Г., С., З., Х., Б., К., Д., М., Т., М., И. И., П., В., В., Е., Л., Б., Г., К. Г., Е., В., Н., В., Й., Я., И. С. И., К., А. А., И. Т. И., Г. И., К. И., К., В. и др., заключенията на назначените съдебни експертизи, протоколите за огледи и фотоалбуми, подробно посочените веществени доказателства по делото. При тази така правилно установена фактическа обстановка първоинстанционният съд е направил обосновани и законосъобразни изводи и относно правната квалификация на извършеното от подсъдимите деяние, а именно, че с описаните фактически действия подсъдимите П., Г. и М. не са осъществили от обективна и субективна страна състава на чл.195 ал.2 вр. ал.1 т.2, т.4, т.5 и т.6 вр. чл. 194 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК за П., на чл. 195 ал.2 вр. ал.1 т.2, т.4 и т.5 вр. чл. 194 ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от НК за Г. и на чл. 195 ал.2 вр. ал.1 т.2, т.4 и т.5 вр. чл. 194 ал.1 вр. чл. 26 ал.1 вр. чл. 18 ал.1 от НК за М. , поради което законосъобразно първоинстанционният съд ги е оправдал по тези така предявени им обвинения. Съставът на въззивния съд възприема изцяло както правилно установената фактическа обстановка от страна на първоинстанционния съд, така и законосъобразните правни изводи от страна на първоинстанционния съд въз основа на тази фактическа обстановка, тъй като направените от първоинстанционния съд фактически и правни изводи съответстват напълно на събраните по делото доказателства. Възраженията по фактите респ. и по правните изводи въз основа на тези факти, които се правят в допълнителното изложение към въззивния протест и в пледоарията на прокурора в съдебното заседание пред състава на въззивния съд по същество са обсъждани подробно и задълбочено от състава на първоинстанционния съд в мотивите на атакуваната присъда и аргументирано са отхвърлени като неоснователни. Съставът на въззивния съд намира, че съображенията на първоинстанционния съд в тази насока са обосновани, а направените възражения по въззивния протест са неоснователни. Така фактите по отношение на основното обвинение - че в средата на м. октомври 2007 г. подсъдимите Г. и П. с товарен автомобил МАН, управляван от свидетеля В. натоварили на платформата на автомобила самоходно щурмово оръдие ..., конструирано на базата на танк Т-3, след което Велцел на 23.10.2007г. през Митница – В. от „ро-ро“ терминал на „...“ – В. с линеен катамаран „...“ пътуващ в направление гр. В. - гр. П. изнесъл въпросното самоходно щурмово оръдие извън страната, обосновано съдът е приел, че не са доказани по несъмнен и категоричен начин. Много подробно - на цяла една страница от мотивите /вж. стр.12 от същите/ на присъдата първоинстанционният съд е обсъдил противоречията в показанията на свидетеля С., на когото основно се позовава прокурора в допълнението към въззивния протест и в пледоарията пред въззивния съд, като убедително се е аргументирал относно недостоверността на показанията на този свидетел. Въззивният съд споделя съображенията на първоинстанционния съд, които се основават и на посочени в делото писмени доказателства - заявката за кран от фирма „...“, където е отразено, че е правена от свидетеля Т., фактурата за този кран, която е платена от свидетеля С., а не само на свидетелски показания като тези на свидетеля М. - кранист във въпросната фирма. Тези доказателства са важни, защото установяват, че въпросния кран от фирма „...“ с мощност да вдигне 16 тона не е могъл да вдигне въпросното ..., което се подкрепя и от показанията на свидетеля подп. Г. К., който установява пред съда /вж. протокол от с.з. л.1020 от т.З нд 5/2013/, че при разкопаването и изваждането на огнева точка, каквато представлява и въпросното ..., са били необходими около 10 човека на огнева точка, два крана, танкови влекачи, лебедка, която е специализирана за теглене на танкове и време около 4-6 часа работа с този личен състав. В подкрепа на показанията на свидетеля К. е и проведения следствен експеримент /вж. т.5 от досъд. пр-во/, където на снимки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от фотоалбума - л.46 и 46, се виждат използваните танкови влекачи, платформа и на снимка 7 и личния състав, необходим за разкопаването и изваждането на тази огнева точка. Което напълно опровергава твърденията на свидетеля С., че свидетеля В. и подсъдимия Г. сами двамата са извадили и натоварили на платформата въпросното .... В тази насока правилно първоинстанционният съд е посочил, че от всичките многобройни свидетели по делото, нито един не е видял с очите си натоварен танк върху автомобила на В.. Така всички свидетели, които са видели натоварения камион на свидетеля Велцел – Й. В. /механик на кораба „...“/ пред съда /л. 1016, т.З от нд 5/201 Зг./: „...Товарът беше зачохлен, не зная какво е карал с камиона. ... По контури не приличаше на танк, нещо като цев или друго подобно нямаше.“; В. В. /втори лоцман на кораба/ пред съда /л. 1065, т.З от нд 5/2013г./: „...В. беше шофьор на товарен камион- прицеп, влекач с ремарке. Камионът беше натоварен и покрит с брезент. Виждаше се заоблено като купол, подобно на танк, но не съм го виждал танка. Всичко беше завито. ... Видях камиона, но не видях товара, беше покрит с чергило. Възможно е да определя, ако беше завита с чергило друга верижна машина.“; Н. В. /главен механик на кораба „...“/ пред съда /л.1065, т.3 от нд 5/2013г./: ,,...С този шофьор не съм контактувал, нито съм го разпитвал какво вози. Камионът му беше не точно в средата на кораба, в края и видях, че товара беше загърнат с брезент и не съм се интересувал какво превозва. ...Товарът, който беше под брезента представляваше безформени купчини. Не ми е наподобявало на танк.“; Я. Я. /капитан на кораба „...“/ пред съда /л. 1066, т.З от нд 5/2013г./: „...Освен другите камиони, които се натовариха имаше един извън габаритен. След натоварването отплавахме. По документи мисля, че пишеше, че е натоварен с резервни части и дървени плоскости. Шофьорът на този камион - ..., ме попита дали може да се храни с нас срещу заплащане. Товарът беше опакован в брезент и пломбиран. ...Като го гледах товара, нямаше вид на танк.“; Г. И. /боцман на кораба „...“/ пред съда /л. 1066, т.3 от нд 5/2013г./: „...Конкретно за случая мога да кажа, че видях камиона, мисля че беше „МАН“, не съм сигурен, беше завит с брезент и не личеше, че кара танк. Даже, впоследствие аз научих, че е танк. Когато започнаха да ни викат в гр. В., тогава разбрах, че било танк.“; К. Ж. /втори помощник капитан на кораб „...“/ пред съда /л. 1066, т.3 от нд 5/2013г./: „...Товарът беше голям, като килограми, беше опакован с дъски и брезент. Нямаше видими контури, беше опакован като транспортна опаковка, не да се скрие нещо. Камионът беше с дълга платформа за извън габаритен товар. Товарът беше на платформата. Не съм виждал танк на живо. Не ми е направило впечатление товарът да има форма на танк.“; И. И. /митнически инспектор във В. митница/ пред съда /л. 1020, т.3 от нд 5/2013г./: „... тогава съм бил дежурен технически инспектор. ... Не съм чул и не ми е казано, и не съм видял такава военна техника. Не съм видял товара, не съм го погледнал. Ако пишеше в документите, че товара е танк, бих обърнал внимание.“; Н. С. /администратор в хотел „Е.“/: „...През месец октомври 2007 година работех в хотел „Е.“. Един ден, стоейки пред ресторанта, това е една голяма площадка, около 17.00 - 17.30 часа видях двама военни. Така ги възприех. Имаше младеж ..., беше облечен с военни дрехи. На камиона имаше по-възрастен мъж, с черна коса, слаб, висок. Това беше бял камион, той стоеше от дясно, в ляво беше самата платформа и имаше желязо на платформата, струг, възприех го като металорежеща машина. Видях един мъж, отгоре на платформата, който шаваше нещо, мърдайки и под наметалото имаше някакво желязо. Беше обемно, издуто. Параметрите му бяха ширината на тази стая и ширината на една платформа на автовоз 2-2.5 м на около 4-5 метра. Това беше този предмет, издут, обемен. Беше покрит с маскировъчна мрежа, зелена и кафява. Предметът беше на височина може би 2.60-2.80 височина. ... От товара, който беше на платформата, не се виждаха детайли. Направих извод, че е от метал, защото беше логично да е от метал, може би съм видял метални части, тъмно ръждиви и от това си правя извода. Оприличавам го на обемна купчина желязо. Последното ми впечатление беше, че е металорежеща машина.“, както и останалите свидетели, установяват, че не само не са видели танк на камиона на този свидетел, но дори силуетът на товара на този камион не е приличал на силуета на танк. С което утвърждават, че на камиона на свидетеля В. не е било натоварено процесното ..., защото свидетелите, на които се позовава обвинението в допълнителното изложение към протеста и в пледоарията пред въззивния съд, Й. А., който установява пред първоинстанционния съд /вж. протокол от с.з. л.1009 от т.З на нд 5/2013 г./, че: „...Виждал съм танк. Това, което видях беше танк. Имаше оръдие - един и половина метра-два ... Първият път, когато копахме, всичко беше там. И вторият път танка беше цял. ...“, и К. Б. /т.1 л.16 - разпит пред съдия/: „...На 50 метра от асфалтовия път имаше заровен в земята танк на който се виждаше само купола и оръдие, което гледа на юг. Старшината каза тримата да разкопаем около танка. ...“, установяват, че процесното ... е било с оръдие, точно както и танк ... /вж. сн.2, 3, 4 и 6 от фотоалбум за следствен експеримент в т.5 от досъд. пр-во/. Показанията на посочените по-горе свидетели В., В., В., Я., Г. И., Ж., И. И., С. и др. се потвърждават и от писмените документи - митнически манифест № .../23.10.2007г. за съдържанието на товара на автомобила на свидетеля В. на кораба „...“ /вж. л.41 и сл., т.6 от досъд. пр-во/, фактура, Удостоверение за регистрация, Товарителница, Международна товарителница - л.63, приемо-предавателен протокол, а така също и от показанията на свидетеля В. пред компетентните ... власти /вж. л.44 и сл. от т. 13 на досъд. пр-во/, като при изпълнението на съответната съдебна поръчка, компетентните германски власт са извършили оглед на адресите на подсъдимия Г. /вж. л. 1082 и сл., т. 3 от нд № 5/2013г./ и на свидетеля В. /вж. л.1082 и сл., т.З от нд № 5/2013г./, където не само не е открито търсеното ..., но е намерен превозвания от свидетеля В. товар, описан подробно в посочените по-горе документи при превоза с кораба „...“ през границите на няколко европейски държави, включително и Република С. - държава, която не е член на ЕС и на чиято граница поради тази причина физическите проверки на корабните товари са задължителни - както се изразява свидетеля И. С. И. пред съда: „... ... са трета страна и по-церберски проверяват стоката.“. Освен всички посочени по-горе обстоятелства, които са дали основание на първоинстанционния съд да приеме, че не е доказано по несъмнен начин, че подсъдимите са откраднали процесното ... и са го пренесли в Г., следва да се посочи и още едно много важно обстоятелство, касаещо елемент от състава на престъплението, за което е повдигнато обвинение срещу подсъдимите. А това е обстоятелството, че в патримониума на собственика няма установена липса на инкриминираната вещ ..., защото както гласните, така и писмените доказателства по делото са категорични в тази насока. Така свидетелят Х. М. пред съда /вж. л. 1013, т.З от нд № 5/2013г./: „...До 2003 година бях завеждащ „Въоръжение“ в под. ... - Я.. В с. Ф. огневите точки бяха на поделението в гр. Г.. След това преминаха към нас. Приемал съм ги лично. Когато сдавах, съм водил Х. Т. на всяка точка. Всичко, което приехме от батальоните, това и сдадох.“; свидетелят Х. Т. пред съда /вж. л. 1010, т.З от нд №5/2013г./: „...Аз бях МОЛ /материално-отговорно лице/ и отговарях включително и за тези разкопани танкови точки. Когато приех, приех ги без липси, точно. Когато сдадох на Агенцията, танковете излизаха и бяха налице. Ходил съм на място при приемането, инвентаризациите и сдаването. Колкото ми се водеха, толкова съм приел и съм сдал. ... Когато приемах, командира на поделението, което сдаваше - подп. Б., изготви топографска карта, на която са обозначени точките. ...Картата е изготвена, когато приемах. Всичко съм сдал по карта. Липса няма. От с. Л. също не е липсвало нищо. ... Бяха ми зачислени и аз отговарях за тях.“; свидетелят Х. К. пред съда /вж. л.1011, т.З от нд №5/2013г./: „...През 2003г. застъпих като заместник командир по „Логистика“. Техниката се води по оперативен отчет, в индивидуалните книги имах материално-техническо оборудване, подчинени четири човека, които се грижеха за всичко. До момента, докато встъпя като временно изпълняващ длъжността /ВРИД/ командир, не е имало липси. ... През април2008 година за ВРИД командир бях назначен със заповед и така заех тази длъжност. През 2007г., когато научих за м-р П. веднага назначих комисия за инвентаризация през месец януари 2008 година. Тогава лично с джип и хора от комисията обиколихме всички точки, които се водят на поделението. Които се водеха, всички бяха налице. Тези, които не се водеха на отчет, се зачислиха с инвентаризационни описи.“; свидетелят И. Т. пред съда /вж. л.1012, т.З от нд №5/2013г./: „През 2007г. бях командир на поделение ... - Я.. ... Всяка година сме правили инвентаризация, за което имаме документи. Преди да стане този случай, щата на тези огневи точки беше свален и ми беше разпоредено да подготвим актове за брак, на така и не се стигна до това. След инцидента назначих комисия, която през месец януари 2008г. провери наличието на числящите се куполи и се оказаха налице ... През месец февруари 2008г. сдадох длъжността с комисия от Сухопътни войски. Куполите бяха налице, както и тези от .... Като командир, всичко това се числеше на мен. ... Лично аз не съм ходил, защото съм назначил комисия. Комисията установи, че всичко е налице. След като разбрах, че м-р П. е обвинен за кражба на такава купола, тогава назначих комисия. ... Представил съм констативен протокол от инвентаризацията на следствието, че всичко е налице. Водеха се като материално средство по линия на Артилерийско въоръжение. ... Полосата, за която става въпрос от с. Ф. до с. Л. се води на нас. ... Впоследствие като започнаха да ги вадят разбрах, че е имало други точки, които не се водят нито на нас, нито на други. Докато аз бях командир на поделението до месец февруари не са били заприходени.“; както и останалите свидетели М., Л., К. и др. установяват, че всички танкови огневи точки, които са се водили на отчет, са се оказали налични при съответните инвентаризации и проверки извършени и след процесния случай. Нещо повече, при пълното разкопаване и изваждане на всички огневи точки на терена, в наличност са се оказали повече от водените на отчет такива - видно не само от показанията на свидетелите, но и от писмените доказателства по делото /вж. т.8 от досъд. пр-во - писмо № ... на зам. министър на отбраната С. Я. на л.86 -91, накладни - л.92 и 135, книга за отчета на материалните средства - л.93 - 134, инвентаризационен опис и сравнителна ведомост на дълготрайните активи - л.136 - л. 140/. Също така и фактите по отношение на обвинението, че в средата на м. декември 2007 г. подсъдимите Г., М. и П. направили опит да отнемат вкопан танк ... със 75 мм оръдие и куполно оръдие „...“ модел ..., обосновано съдът е приел, че не са доказани по несъмнен и категоричен начин. В тази насока посочените по-горе /на стр.8 и 9/ показания на свидетеля подп. Г. К., че за разкопаването и изваждането именно на въпросния вкопан танк ... със 75 мм оръдие, са били необходими около 10 човека, два крана, танкови влекачи, лебедка, която е специализирана за теглене на танкове и време около 4-6 часа работа с този личен състав и които показания на този свидетел се подкрепят изцяло от проведения следствен експеримент, видно от протокола за следствен експеримент и фотоалбума към него /вж.т.5 л.43 и сл. от досъд. пр-во/, от които се виждат използваните танкови влекачи, платформа и личния състав, използван за разкопаването и изваждането точно на въпросния вкопан танк .... Които писмени и гласни доказателства категорично опровергават тезата по обвинението, че подсъдимите Г. и М. с микробуса им /вж. снимка № 6 на л. 7 от фотоалбума за допълнителен оглед на веществени доказателства на л.5 и сл. от т.5 на досъд. пр-во/, са били изобщо в състояние да извадят и откарат въпросния вкопан танк .... Още повече, че точно свидетелите К. И., К. Б. и Й. А., установяват пред съда /вж.1008-гърба и л.1009 от нд № 5/201 Зг./, че още при тръгването от х-л „Т.“ към с. Л. при навлизането в гората въпросния микробус е закъсал и се е наложило тези свидетели да го извадят, за което са получили подарък по един нож от единия от немците. Също така позоваването от страна на прокурора в пледоарията пред състава на въззивния съд на показанията на свидетеля З., че „ в местността „Ф.“ е имало ... танкове. ... и е видял двама души, които работят, след това единия танк го е нямало.“ намира своя логичен отговор в показанията на свидетелите Т., К., Т., В., К., П. и др., които установяват пред първоинстанционния съд, че тъй като процесиите огневи точки не са били охранявани, съоръженията в тях многократно са били обект на кражби, за което са били сигнализирани съответните органи и дори се е стигало до съдебни процеси. Така свидетелят П. установява пред съда, че: „...Намерихме в гората един танк, който беше доста разкостен - част от корпуса го нямаше, а на други места липсваха части в различна степен в резултат на посегателства... Разбрахме, че на практика тези съоръжения не са охранявани и по тази причина са тези липси, поради нерегламентиран достъп.“; свидетелят Т. установява пред съда, че: „... Много от тях бяха обрани, нарязани от неизвестни лица. Освен това, докато се водеха при нас на отчет, сме констатирали кражби от тях и даже са залавяни нарушителите от полицията от гр. Е. и след заплащане нарязаното от куполите бяха освобождавани. По тази причина съм писал няколко докладни записки, че не можем да ги охраняваме...“; свидетелят К. установява пред съда, че: „...Имаше постъпили две-три писма за извършени кражби.“, а свидетелят В. установява пред съда, че: „...Спомням си, че на един оглед при гр. И., циганите, които са рязали части от техниката, си бяха забравили оксижените.“. Всички изложени по-горе съображения дават основание на въззивния съд да приеме, че възраженията по въззивния протест са неоснователни и следва да бъдат оставени без уважение като такива. Съставът на въззивния съд, намира, че искането на защитата на подсъдимите в пледоарията по същество пред въззивния съд да бъдат обсъждани допуснати нарушения на процесуалните правила, които са накърнили правата на подсъдимите, в настоящия случай се явява без основание с оглед на законосъобразно постановената оправдателна присъда от страна на първоинстанционния съд, поради което и такова обсъждане всъщност се явява безпредметно. Още повече, че съдът не е в състояние да даде отговор защо едно лице е свидетел, а не обвиняем - с оглед твърденията на защитата, че форма на изпълнителното деяние по обвинителния акт като разкопаване на инкриминираната вещ от страна на свидетели като С., И., К. Б., А., И. Б., натоварването на инкриминираната вещ на автомобил и пренасянето й през няколко граници на няколко европейски държави като В., би трябвало да ангажира и съответната им отговорност, тъй като това е правомощие изключително в прерогативите на прокуратурата. Ето защо въззивният съд счита, че посочената присъда на Сливенския военен съд следва да бъде потвърдена като обоснована, законосъобразна и правилна, а подадения въззивен протест следва да бъде оставен без уважение като неоснователен. По тези изложени съображения и на основание чл.334 т.6 и чл.338 от НПК, Военно-апелативният съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА присъда № 7/27.04.2015г. по нохд № 5/201 Зг. по описа на Сливенския военен съд като обоснована, законосъобразна и правилна. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано в 15- дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния касационен съд. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg