Решение
23-10-2015
Р Е Ш Е Н И Е № СП-26 гр. София, 23.10.2015 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание при закрити врати в София, на двадесет и трети септември две хиляди и петнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ полк. РУМЕН ПЕТКОВ при секретар Катя Симова и с участието на прокурора полк. КРАСИМИР КОЛЕВ разгледа наказателно дело от общ характер № СП-24 по описа за 2015 г., докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ, образувано по протест от прокурор при Софийската военно-окръжна прокуратура и жалба от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” – МО и срещу присъда № СП-126 от 20.05.2015 г. по нохд № СП-126/2015 г. по описа на Софийския военен съд с подсъдим гр. л. П.Н. Г. – директор на дирекция „Инвестиционна и експлоатационна дейност” в ИА „Социални дейности на МО”. .................... Поради изложените съображения и на основание чл. 334, т. 6 и чл. 338 НПК, Военно-апелативният съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА присъда № СП-126/20.05.2015 г. по нохд № СП-126/2014 г. по описа на Софийския военен съд. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред Върховен касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от писменото съобщаване на страните за изготвянето му. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg