Определение
27-07-2015
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 5 гр. София, 27 юли 2015 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание на двадесет и двадесет и седми юли две хиляди и петнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ полк. РУМЕН ПЕ ТКОВ при секретар Катя Симова и с участието на прокурора полк. ИВО ПЕТКОВ разгледа частно наказателно дело № 19 по описа за 2015 година, докладвано от съдията полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ, образувано по частна жалба от адв. А. Ж. – процесуален представител на обвиняемия И. В. М. от гр. В., срещу определение № 36 от 20 юли 2015 г. по ЧНД № 111/2015 г. на Сливенския военен съд. Производството е по реда на чл. 64, ал. 7 НПК. С обжалваното определение състав на Сливенския военен съд е оставил в сила мярката за неотклонение „задържане под стража” по отношение на И. В. М. от гр. В., ЕГН ХХ, обвиняем по ДП № 34-РП/2015 г. по описа на Сливенската военно-окръжна прокуратура. В частната жалба се сочат доводи за незаконосъобразност и необоснованост на определението. Съдът е направил извод за наличието на обосновано предположение за участието на И. М. в извършване на престъпление като се е позовал на свидетелските показания на лица, които в същност са извършителите на престъплението. Няма други доказателства, които да сочат, че И. М. е извършил престъпление. Той не е наемал гаражи, където да се разкомплектоват откраднатите автомобил, от него не са иззети части от откраднати автомобили, лично той не ги е пребоядилвал или разглобявал, нито ги е предлагал или препродавал на други лица. Няма доказателства, че всички тези лица, които имат участие в тази дейност са свързани помежду си в организирана престъпна група, за което е повдигнато обвинение на М.. От образуването на досъдебното производство до настоящия момент са изтекли около 60 дни, през който период от време не са извършени нови процесуално следствени действия. Не е налице опасност обвиняемия да се укрие или да извърши други престъпления.Той е осъждан веднъж преди повече от 7 години. М. е бил субект на много преписки за кражби на автомобили във В., но всички те са били прекратявани. Искането е за отмяна на определението на съда, с което е оставена в сила мярката за неотклонение „задържане под стража” и постановяване на нова, с което на М. да бъде определена друга по-лека-„домашен арест” или „парична гаранция” дори и в по-голям размер. В съдебно заседание представителят на прокуратурата изразява становище, че не са налице предпоставките за изменение на взетата най-тежка мярка за неотклонение „задържане под стража” на обвиняемия М.. Пледира определението на ВС-С. като правилно и законосъобразно да бъде потвърдено, а жалбата да бъде оставена без уважение. За да се произнесе по жалбата Военно-апелативният съд взе предвид следното: С постановление от 20.05.2015г. гр.л. И. В. М. от гр.В. е привлечен като обвиняем по чл. 195 ал.1 т.2 т.4 предл.2 и т.5, вр. чл. 194 ал.1 от НК. Същият е разпитан в качеството на обвиняем, като е заявил, че ще даде обяснения на по-късен етап. С определение № 27/22.05.2015г. по ЧНД № 72/15г. на основание чл. 64 ал.5 от НПК по отношение на обвиняемия И. В. М. от гр. В. е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”. С решение — № 3/28.05.2015г. на Военно-апелативен съд гр.С. е потвърдено определението на Военен съд – С., с което е взета мярката за неотклонение. При първоначалното вземане на мярката за неотклонение „Задържане под стража” съдът е приел, че по отношение на обвиняемия И. М. е налице обосновано предположение да е извършил престъпление по чл. 195 ал.1 т.2 и т. 4 предл. 2 и т.5 вр. чл. 194 ал.1 от НК, което е тежко по смисъла на закона и се наказва е „лишаване от свобода” от 1 до 10 години. Съдът е приел също, че доказателствата по делото сочат за съществуването на реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, като е обосновал този извод. Видно от материалите по делото гр.л. М. е постановление от 26.06.2015г. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 321 ал.3 предл.2 т.2, вр. ал.1 от НПК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода” от 5 до 15 години. От приложената по делото справка се установява, че към настоящия момент се извършват редица процесуално следствени действия, провеждат се разпити на свидетели, назначени са експертизи и други за обективно всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото. По въпроса за законосъобразността на определената от съда мярка за неотклонение „задържане под стража” на обвиняемия М. се е произнесъл с решение и Военно-апелативният съд. При новото разглеждане на въпроса за мярката за неотклонение „задържане под стража” на обвиняемия М. страните не сочат нови обстоятелства, които да оборват досегашните изводи на предходните два съдебни състава. Изтеклият период от време от около два месеца и обстоятелствата по делото не са от такова естество, което да наложи ревизия и преразглеждане на извода, че съществуващата реална опасност обвиняемият да се укрие или извърши друго престъпление е отпаднала. Не се сочат данни за влошено здравословно състояние на обвиняемия М., които да налагат изменение на мярката за неотклонение в по-лека. Не са събрани нови доказателства, които да изключват участието на М. в извършването на престъпленията, в които той е обвинен. Липсата на достатъчна категоричност се дължи на ранния етап, в който се намира разследването по делото. Предвид изложеното определение № 36 от 20 юли 2015 г. с което оставя в сила мярката за неотклонение „задържане под стража” по отношение на И. В. М. от гр. В., ЕГН ХХХ – обвиняем по ДП № 34-РП/2015 г. по описа на Сливенската военно-окръжна прокуратура, следва да бъде потвърдено, а жалбата следва да се остави без уважение. Предвид изложеното и на основание чл. 64, ал. 8 НПК Военно-апелативният съд О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА определение № 36 от 20 юли 2015 г., с което оставя в сила мярката за неотклонение „задържане под стража” по отношение на обвиняемия по ДП № 34-РП/2015 г. по описа на Сливенската военно-окръжна прокуратура И. В. М., ЕГН ХХХ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg