ОПРЕДЕЛЕНИЕ
30-10-2015
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 19 гр. София, 30.10.2015 година В ИМЕТО НА НАРОДА Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на двадесет и девети октомври две хиляди и петнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ при секретар Катя Симова разгледа частно наказателно дело № 23 по описа за 2015 година, докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ, образувано по жалба от XX, представлявано от управителя А. Н. И. против определение № 245/23.09.2015г. по частно наказателно дело № 245/2015г. по описа на Софийския военен съд. Производството е по чл. 243, ал. 7 от НПК в касационната му фаза. С обжалваното определение Софийският военен съд е оставил без разглеждане жалбата на „ХХ“ срещу постановление за прекратяване на наказателното производство по ДП № 59-РП/2015 г. по описа на ВОП-София и е прекратил съдебното производство по чнд № 245/2015 г. по описа на СВС. В жалбата пред настоящата инстанция се правят довод за неправилност и незаконосъобразност. Твърди се, че не е верен изводът на Софийския военен съд, че „ХХ“ не е процесуално легитимирано лице, което може да подава жалба по настоящото производство. Сочи се, че са нарушени разпоредбите на чл. 82, ал. 1 и ал. 3 ЗОП, поради което фирмата е възпрепятствана да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Прави се искане да бъде отменено определението на Софийския военен съд. За да се произнесе, Военно-апелативния съд в настоящия състав взе предвид: Досъдебно производство е образувано и водено срещу цивилен служител Н. П. И. на длъжност началник отдел „ХХ“ в Главна дирекция „ХХ“-МО за това, че на 01.09.2014 г. в гр. София в качеството си на длъжностно лице – „Председател“ на комисия, назначена със заповед № ЗОП-32/23.06.2014г. на заместник-министъра на отбраната на Република България, използвала служебното си положение, за да набави за другиго – фирмите „ХХ“ и „ХХ“ имотна облага в неустановен размер, като без да запознае останалите „членове“ на комисията, назначена с цитираната заповед, изпратила писма със самоволни разяснения рег. № 30-13-386/01.09.2014г. до фирмите поканени за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Денонощна въоръжена охрана на войсковия имот на в.ф. ХХ. С описаните действия самоволно е било променено първоначално заложеното изискване на т. 2.7.3 от документацията на Министерството на отбраната на Република България за цитираната обществена поръчка - престъпление по чл. 283 от НК. В хода на досъдебното производство е събран доказателствен материал, от който прокурорът е установил, че длъжностното лице Нина Иванова не е извършила престъпление, поради което не й е повдигнато обвинение. Преценил е, че е налице предпоставката на чл. 243 ал. 1 т. 1 вр. чл. 24 ал. 1 НПК, като нито от субективна, нито от обективна страна цив.служител Н. П. И. на длъжност началник отдел „ХХ“ в Главна дирекция „ХХ“ – МО не е осъществила престъпление по чл. 283 НК, нито друго престъпление от общ характер и е прекратил наказателното производство. От разбора на доказателствата събрани по делото, може да се направи извода, че прокурорът правилно и законосъобразно е прекратил наказателното производство. Няма данни за извършено престъпление от цив. служител Н.П.И.. Проведената процедура за възлагане на обществена поръчка за “Денонощна въоръжена охрана на войсковия имот на в.ф. ХХ била открита, разгледана и решена съгласно закона. По тази процедура се е произнесла Комисията за защита на конкуренцията с решение № 98/04.02.2015 г. (том 5, стр. 222-234). Същата е оставила без уважение жалбата на ХХ гр. С. срещу проведената процедура. Констатирано е, че няма извършени нарушения при провеждане на обществената поръчка. ХХ е обжалвала решение № 98/04.02.2015 г. на КЗК пред Върховния административен съд. С решение № 4556/23.04.2015 г. Върховният административен съд, IV отделение, е оставил в сила решението на КЗК. Изложени са мотиви, че при извършване на обществената поръчка не са допуснати нарушения и че решението на ВАС е окончателно. На следващо място, правилно и законосъобразно първоинстанционният съд е констатирал, че ХХ не е в кръга на лицата, които имат право да обжалват постановлението за прекратяване на наказателното производство по чл. 243 ал. 3 НПК. В този текст от закона лимитативно са изброени лицата, имащи право на жалба срещу постановлението на прокурора. ХХ не попада в този кръг от лица и не може да бъде приравнено, като ощетено юридическо лице. Престъплението, за което е водено досъдебното производство е по чл.283 НК, където няма пострадало лице. В съдебното производство такова лице може да бъде гражданският ищец или частния обвинител. При едно бъдещо съдебно производство ХХ не може да встъпи в производство като граждански ищец, тъй като липсва пострадало лице по този текст от закона. Това е основание да се приеме, че пострадало юридическо лице не може да има в досъдебното производство, поради което и същото не може да обжалва постановлението за прекратяване на наказателното производство от прокурора по чл. 243 ал. 3 НПК, нито да обжалва определението на първоинстанционния съд по чл. 243 ал. 6 НПК пред настоящата инстанция. Военно-апелативният съд в настоящия състав намира, че определението на Софийския военен съд е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено. По тези изложени съображения и на основание чл. 243 ал.7 от НПК Военно-апелативният съд ОПРЕДЕЛИ: ПОТВЪРЖДАВА определение № 245/23.09.2015г. по частно наказателно дело № 245/2015г. по описа на Софийския военен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg