Решение
19-05-2016
РЕШЕНИЕ № 002 гр. София, 19.05.2016 година В ИМЕТО НА НАРОДА Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание при закрити врати в София, на осемнадесети януари две хиляди и шестнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ полк. РУМЕН ПЕТКОВ при секретар Катя Симова и с участието на прокурора полк. ИВО ПЕТКОВ разгледа наказателно дело от общ характер № 0031 по описа за 2015 г., докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ, образувано по протест на Софийската окръжна военна прокуратура и по жалба от подсъдимия ХХ К. К. от гр. С., ХХ, срещу присъда № 00160 от 07.08.2015 г. по НОХД № 00160/201Зг. на Софийския военен съд. ………………………….. Предвид горното и на основание чл.337, ал.1, т.1, чл. 337, ал. 1, т.2 и чл.338 НПК, Военно-апелативният съд РЕШИ: ИЗМЕНЯВА частично присъда № 00160 от 7.08.2015 г. по нохд № 00160/ 2013 г. на Софийския военен съд като: 1. ПРЕКВАЛИФИЦИРА деянието на подсъдимия ХХ К. от престъпление по чл.203, ал.1, вр.с чл.202, ал.1, т.1 вр. с чл.201, вр.с чл.26, ал.1 НК в престъпление по чл.203, ал. 1, вр. с чл.201, вр.с чл.26, ал.1 НК и го оправдава по първоначалното му обвинение. 2. НАМАЛЯВА наказанието на подсъдимия К. лишаване от право да заема длъжността ръководител в държавно или обществено учреждение за срок от 13/ тринадесет / години. 3. НАМАЛЯВА наказанието на подсъдимия К. лишаване от право да упражнява ръководна професия за срок от 13 / тринадесет / години. 4. ПРИЗНАВА подсъдимият К. за НЕВИНЕН да е извършил престъплението длъжностно присвояване чрез посредствения извършител Й. З. Г. и го ОПРАВДАВА в тази му част. ПОТВЪРЖДАВА присъда № 00160 от 07.08.2015 г. по нохд № 00160/201Зг. на Софийския военен съд в останалата й част. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред Върховния касационен съд в петнадесетдневен срок oт писменото съобщаване на страните за изготвянето му. Поради обстоятелството, че докладчикът по делото е на особено мнение, решението е изготвено от член-съдията полк. Ангелов на 10.05. 2016 год. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2. о.м.
© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg