Определение
23-11-2015

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3

гр. София, 23 ноември 2015 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Военно-апелативният съд на Република България, в разпоредително заседание на двадесет и трети ноември две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

ЧЛЕНОВЕ: полк. ПЕТЬО СЛАВОВ ПЕТКОВ полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

при секретар Нина Стоянова

разгледа наказателно дело № 32 по описа за 2015 година докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано след отменително решение № 384 от 12. 11. 2015 г. по н.д. № 1187/2015 г. на Върховния касационен съд на РБ и по протест на прокурор при Военно-окръжна прокуратура-Сливен против присъда № 6/16 .04. 2015 г. по нохд № 89/2014 г. на Сливенския военен съд. Въззивното производство е образувано след отменително решение № 384 от 12. 11. 2015 г. по н.д. № 1187/2015 г. на Върховния касационен съд на РБ и по протест на прокурор при Военно-окръжна прокуратура-Сливен против присъда № 6/16 .04. 2015 г. по нохд № 89/2014 г. на Сливенския военен съд. В отменителното си решение № 384 от 12. 11. 2015 г. състав на Върховния касационен съд е дал изрични указания при повторното разглеждане на делото, с оглед отстраняване на нарушените права на прокуратурата, да бъде проведено въззивно съдебно следствие с повторен разпит на всички свидетели, за които предходните съдилища не са успели да отхвърлят възможните версии да участието им в извършеното деяние и с назначаване на нова дактилоскопна експертиза. Настоящият състав на въззивната инстанция, след като разгледа материалите по делото и съобрази дадените от касационната инстанция указания намира, че за обективното, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата, включени в предмета на доказване по настоящото дело, следва да бъде допуснат повторен разпит на свидетелите: Г. А. Г., М. В. Д., Р. А. Т., А. П. Б., Е. М. Д. и Т. И. Г. Следва също така да бъде назначена нова дактилоскопна експертиза, която да даде заключение дали е налице идентичност между намерените и иззети дактилоскопни следи от пластмасови пластики с магнитна лента, с изписан с черен маркер номер върху всяка една от тях, а именно № 4, № 6, № 7, № 11, № 13, № 14, № 21 и № 28, иззети като веществени доказателства на 20. 11. 2013 г. с протокол за претърсване, обиск и изземване, и дактилоскопните отпечатъци от ръцете на лицето Т. И. Г, ЕГН. В качеството на вещо лице следва да бъде назначен сержант Г. П. П. – помощник експерт – криминалист при Военна полиция-В. С оглед гореизложеното съдебното следствие следва да бъде възобновено, а делото насрочено за разглеждане на 21 декември 2015 г. от 10 часа. Ето защо и на основание чл. 327, ал. 1 и 3 НПК Военно-апелативният съд ОПРЕДЕЛИ: ВЪЗОБНОВЯВА съдебното следствие по внохд № 32/2015 г. по описа на Военно-апелативния съд. ДОПУСКА повторен разпит на свидетелите: 1. Г. А. Г., живущ в гр. В., ул. Д. С. №, ет., ап.; 2. М. В. Д., живущ в гр. В., ул. К. № 3. Р. А. Т., живущ в гр. В., ул. К. №, вх., ет., ап.; 4. А. П. Б., с постоянен адрес гр. К., ж. к., , бл., вх., ет., ап. и настоящ адрес гр. В., бул. О. П. №, ет., ап.; 5. Е. М. Д., живуща в гр. В., бул. С. №, вх., ет., ап. 6. Т. И. Г., живущ в гр. В., ул. И. Д. №, вх. НАЗНАЧАВА нова дактилоскопна експертиза със задача: Налице ли е идентичност между намерените и иззети дактилоскопни следи от пластмасови пластики с магнитна лента, с изписан с черен маркер номер върху всяка една от тях, а именно № 4, № 6, № 7, № 11, № 13, № 14, № 21 и № 28, иззети като веществени доказателства на 20. 11. 2013 г. с протокол за претърсване, обиск и изземване, и дактилоскопните отпечатъци от ръцете на лицето Т. И. Г., с ЕГН. НАЗНАЧАВА за експерт сержант Г. П. П. – помощник експерт – криминалист при Военна полиция-В. НАСРОЧВА разглеждането на делото за 21. 12. 2015 г. от 10.00 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, партер, съдебна зала № 4, за която дата да бъдат призовани подсъдимият и неговият защитник, допуснатите до повторен разпит свидетели и експертът. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg