Определение
29-12-2015
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 22 гр. София, 29 декември 2015 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание, на двадесет и девети декември две хиляди и петнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ полк. ЮЛИЯН БАНКОВ при секретар Теодора Спасова разгледа частно наказателно дело № 32 по описа за 2015 година, докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ, образувано по частен протест на прокурор от Сливенската военноокръжна прокуратура против разпореждане от 04.12.2015 г., по НОХД № 185/2015 г., по описа на Сливенския военен съд. Производството е по чл. 345 от НПК и делото се разглежда по реда на Глава двадесет и втора от НПК. С разпореждане от 04.12.2015 г., по НОХД № 185/2015 г., по описа на Сливенския военен съд, съдията-докладчик, на основание чл. 249, ал. 1, вр. чл. 248, ал. 2, т. 3 НПК, е прекратил съдебното производство и е върнал делото на военния прокурор за отстраняване на допуснатите съществени процесуални нарушения. Съдията – докладчик е констатирал несъответствие между обстоятелствената и заключителната му част, без да е направил анализ на доказателствения материал. Разпореждането е протестирано от прокурор при Военно окръжна прокуратура – Сливен. В протеста се развиват доводи за необоснованост и незаконосъобразност на атакувания съдебен акт, като се излагат съображения в тяхна подкрепа. Прави се възражение, че посоченото от съдията-докладчик процесуално нарушение не е налице, тъй като обвинителният акт е едно цяло, като отразеното в обстоятелствената част напълно съответства на диспозитивната му част. Поради тези причини прокурорът счита, че не е налице съществено процесуално нарушение, водещо до ограничаване правата на обвиняемите или на пострадалия, както и на техните защитници. Военно-апелативният съд, след като разгледа атакуваното разпореждане и като взе предвид изложените в протеста съображения, намира за установено следното: Протестираното разпореждане е необосновано и незаконосъобразно. Изложените в протеста възражения са основателни. На първо място, от данните по делото е видно, че постановленията за привличане на обвиняемите в хода на досъдебното производство отговаря на обвинението посочено в обвинителния акт. На второ място изложеното в обстоятелствената част напълно съответства на диспозитивната част и липсва противоречие, което да е нарушило правото на защита на подсъдимите и защитниците им. На трето място не в разпореждането си съдията-докладчик следва да взема отношение относно начина на изписване на фактическата обстановка и правната квалификация, а в крайния си съдебен акт. Водим от гореизложеното настоящият състав намира, че атакуваното разпореждане се явява необосновано и незаконосъобразно и същото следва да бъде отменено, а делото върнато на Сливенския военен съд за продължаване на съдопроизводствените действия по внесения обвинителен акт и разглеждане на делото по същество. Водим от горното и на основание чл. 345 НПК Военно - апелативният съд, О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ разпореждане от 04.12.2015 г. по НОХД № 185/2015 г. по описа на Сливенския военен съд и ВРЪЩА делото на Сливенския военен съд за продължаване на съдопроизводствените действия по внесения обвинителен акт и разглеждане на същото по същество. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg