Определение
06-01-2016
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1 гр. София, 06.01.2016 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в разпоредително заседание на шести януари две хиляди и шестнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ при секретар Катя Симова разгледа наказателно общ характер дело № 36 по описа за 2015 година, докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ Военно-апелативният съд, за да се произнесе, взе предвид следното: Въззивното производство е образувано по въззивен протест от прокурор при Военно-окръжна прокуратура – Сливен срещу присъда № 15/07.12.2015 г. по нохд № 172/2015г. на Сливенския военен съд. С протестираната присъда състав на Сливенския военен съд е признал подсъдимите ефрейтор 2-ри клас З. С. К. от в. ф. ХХ – С. и гр.л. К. В. О. от гр. С. за невиновни в това, че на 22.06.2014г. около 19:30 часа в гр. С., на бул. „Б. ш.“ в близост до „К.“, в съучастие като извършители, извършили непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като наричали в тяхно присъствие полицейските служители Х. С. П., Д. К. Д. и А. К. А. „мишки“ и „боклуци“, псували ги си думите „Ще ви еба майката“ и отправяли неприлични жестове към тях, показвайки им среден пръст, поради което и на основание чл. 304 от НПК ги е оправдал по обвиненията за престъпление по чл. 325, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК. В протеста е направено искане да се отмени постановената от Сливенския военен съд присъда и постановяване на нова осъдителна, като се признаят подсъдимите за виновни и им се наложат наказания лишаване от свобода с приложението на чл. 66 ал. 1 НК за гр.л. О. и административно наказание „глоба“ при условията на чл. 78а НК за подсъдимия ефр. К.. Бланкетно са посочени основанията, поради които присъдата на първоинстанционния съд следва да бъде отменена, а именно неправилна, незаконосъобразна и необоснована, тъй като е постановена в нарушение на материалния закон. Пояснено е, че след изготвяне на мотивите на присъдата ще бъде предоставено допърнение към протеста, тъй като към момента на изготвянето му те не са били изготовени. В протеста не е посочено има ли неизяснени обстоятелства и доказателства, които следва да се съберат и проверят от настоящата инстанция. По този начин протестът не отговаря на изискванията, посочени от закона и въззивният съд не може да извърши проверка на първоинстанционния акт. Видно от писмо вх. № СД-01-01/467/15 г.на Сливенския военен съд получено на 07.12.2015 г., с което Сливенската военно-окръжна прокуратура иска да им бъде предоставена присъдата с мотивите към нея, както и протокол от съдебното заседание има разпореждане „ДА“ с дата 07.12.2015 г. По-нататъшна кореспонденция няма и не е ясно изпращан ли е такъв препис от присъдата с мотивите и кога, тъй като мотивите, са изготвени на 17.12.2015 г. По този начин не може да бъде изяснено дали неотговарящият на изискванията на разпоредбата на чл. 320, а. 1 от НПК протест е вследствие на прокуратурата или на неизвършен контрол от страна на първоинстанционния съд. В тази насока следва да бъде изрично обърнато внимание за стриктно спазване на писмо изх. № 472/10.06.2014 г. на Военно-апелативния съд, с което подробно и изчерпателно е описан начинът и контролът на изготвените жалбите и протестите, които следва да бъдат изпращани във въззивната инстанция. На следващо място следва да се отбележи и, че писмо вх.№ СП-01-01/1499/2015 г. от 12.12.2015 г. на Сливенския военен съд неправилно е разделено на три части, като едната се намира в наказателно общ характер дело № 172/2015 г. стр. 60, другата част на корицата на същото наказателно дело и третата част е приложена към писмо изх. № СД-01-01/646/21.12.2015 година. По този начин не може да бъде извършена проверка дали въззивният протест е изпратен в срок и отговаря ли той на изискванията на закона (правомощия на първоинстанционния съд). Налице е само едно разпореждане, че преписи от него да се връчат на страните по делото. Не е ясно какво следва да се прави по-нататък, след като бъде изпълнено това разпореждане. Първоинстанционният съд, вместо да констатира, че протестът не отговаря на изискванията по чл. 320, ал. 1 НПК и да даде седмодневен срок за отстраняване на несъответствието, е изпратил делото във Военно-апелативния съд. Не е изпълнил задълженията си по окомплектоване и администриране на наказателното дело при изпращането му във въззивната инстанция. Сливенският военен съд не е изпълнил задълженията си по чл. 323, ал. 1, т. 1 НПК. Въззивното производство следва да бъде прекратено, а делото върнато на първоинстанционния съд за изпълнение на процедурата по чл. 323, ал. 1 НПК. По изложените съображения Военно-апелативният съд О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА въззивното производство по нохд № 36/2015 г. по описа на Военно-апелативния съд. ВРЪЩА делото на Сливенския военен съд за изпълнение на процедурата по чл. 323, ал. 1, т. 1 НПК по отношение въззивния протест на Военно-окръжна прокуратура – гр. Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg