Определение
11-01-2016
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1 гр. София, 11 януари 2016 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на единадесети януари две хиляди и шестнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ ЧЛЕНОВЕ: полк. ПЕТЬО СЛАВОВ полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ при секретар Емилия Стоянова разгледа административно наказателно дело № 1 по описа за 2016 година, докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ, образувано по частен протест на прокурор от Военноокръжна прокуратура – гр. София против разпореждане от 03.12.2015 г., по АНД № 279/2015 г., на съдия-докладчик от Военен съд – гр. София. С разпореждане от 03.12.2015 г., по АНД № 279/2015 г., на Военен съд – гр. София, съдията-докладчик на основание чл. 377, ал. 1, вр. чл. 249, ал. 2, вр. чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК е прекратил съдебното производство и е върнал делото на Военноокръжна прокуратура – гр. София за отстраняване на допуснатите нарушения. Недоволен от това разпореждане прокурор от Военноокръжна прокуратура – гр. София, го протестира пред настоящата инстанция. В протеста са развити съображения, че посочените в разпореждането съществени процесуални нарушения не са допуснати. Прави се искане за отмяна на атакуваното разпореждане и връщане на делото на първоинстанционния съд за разглеждането му по същество. Военно-апелативният съд, след като взе предвид събраните по делото доказателства и като съобрази изложените в протеста доводи, намира за установено следното: Протестът е неоснователен. Обосновано и законосъобразно в разпореждането си съдията докладчик е приел, че Постановлението с предложение за освобождаване на обвиняемия сержант Ц. Б. В. от в.ф. …. – М. от наказателна отговорност за извършено от него престъпление по чл. 212б, ал. 1, т. 4, вр. чл. 212, ал. 6, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК с налагане на административно наказание от 30.11.2015 г. по делото не отговаря на изискванията на чл. 375 и сл. от НПК. Делото е било внасяно в съда с идентично постановление срещу подсъдимия, като с разпореждане от 30.06.2015 г., влязло в сила на 15.07.2015 г. е било върнато на ВОП – София за отстраняване на съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия. При новото внасяне в първоинстанционния съд с Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание – под вх. № 1334/2015 г. постъпило на 30.11.2015 г. в 15.15 ч. било образувано АНД № 279/15 г. от Председателя на съда./ виж акт на Председателя л. 1 от АНД № 279/15 г./ Делото е било разпределено на съдия полковник М. Димитрова, видно от Протокол за избор на съдия докладчик – л. 26 от Делото с посочени дата, час и т.н., като Председателят определил и 30 дневен срок за произнасяне на съдията - докладчик. С разпореждане от 03.12.2015 г. съдия-докладчикът е констатирал, че значителна част от процесуалните нарушения, констатирани при предходното внасяне на делото в съда са били отстранени. Въпреки това са били допуснати нови нарушения на процесуалните правила, които в същата степен нарушават правото на защита на обвиняемия по делото. Както правилно е констатирал съдията – докладчик по делото налице са съществени противоречия между обстоятелствена и заключителна част на Постановлението на военния прокурор по основни съставомерни признаци на деянията довели до ограничаване правото на обвиняемия да научи точно в извършването на какво е обвинен, което винаги е съществено нарушение на процесуалните правила, без значение по коя процедура е предаден на съд обвиняемия /подсъдимия/. Правилно и конкретно съдията – докладчик е посочил множество съществени процесуални нарушения относно дата на извършване на деянията, относно размера на инкриминираните суми и относно акта на имуществено разпореждане на длъжностното лице, което има фактическа власт върху предмета на посегателство по отделните деяния. Липсата на индивидуализация на всяко деяние включващо се в съвкупната продължавана престъпна дейност, безспорно води до неяснота на обвинението. Въпросната липса на конкретика и яснота на обвинението в обвинителния акт и установеното противоречие между неговата обстоятелствена част и диспозитив следва да се третират като съществено нарушение на процесуалните правила относно съдържанието на обвинителния акт и непротиворечивото му единство от обстоятелствена и диспозитивна част, което пряко рефлектира върху процесуалното право на обвиняемия да научи конкретното престъпление, за което му е повдигнато обвинение с оглед необходимостта да организира защитата си. Тези пропуски са отстраними и следва да бъдат отстранени от военния прокурор. Съставът на съда извърши проверка и на възраженията на военния прокурор относно процедурата по образуване на административно наказателно дело от момента на внасяне на Постановлението и последващите актовете на компетентните лица по същото и не констатира да са налице процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на наказателно-процесуалното производство. Твърденията на военния прокурор са необосновани. Процедурата се е водила правилно по глава двадесет и осма от НПК. Изложеното налага атакуваното разпореждане да бъде потвърдено, а делото върнато на Военноокръжна прокуратура – гр. София за изготвяне на ново Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, отговарящо на изискванията на чл. 375 от НПК. Водим от горното и на основание чл. 377, ал. 2 във вр. чл. 341, ал. 2 от НПК Военно- апелативният съд О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 03.12.2015 г., по АНД № 279/2015 г., на съдия - докладчик от Военен съд – гр. София, с което е прекратено съдебното производство по АНД № 279/2015 г. по описа на Военен съд – гр. София. Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg