Решение 1
04-05-2016

Р Е Ш Е Н И Е № 14

гр. София, 04.05.2016 година

В И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание на шестнадесети март през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ХРИСТО СТРАДЖАНСКИ

ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

при секретар Теодора Спасова и с участието на прокурора полковник К. КОЛЕВ разгледа наказателно от общ характер дело № 12 по описа за 2016г., докладвано от съдията полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ, образувано по жалбите на подсъдимите Л. Н. Н., Н. Н. Ц., Л. П. З. и И. Л. Л., срещу присъда № 70/02.12.2015 г. по НОХД № 70/2015 г. на Софийския военен съд. С обжалваната присъда състав на Софийския военен съд е признал подсъдимите Л. Н. Н., И. Л. Л., Л. П. З. и Н. Н. Ц. за виновни в това че Н. и Л. за времето от 19.03.2009 г., 24.04.2009 г., 27.04.2009 г. до неустановена дата през 2009 година, а З. и Ц. на 27.04.2009 година при продължавано престъпление, в съучастие като съизвършители помежду им, чрез съставяне на документи с невярно съдържание, съответно Н. и Л. съставили 4 броя актове за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващи, че са постигнати изискванията на проекта (образец 12), 7 броя актове за извършени видове ремонтни, строителни и монтажни работи (образец 19), 7 броя Протоколи за монтирано обзавеждане на служебно жилище съгласно МП № 223 и Сметка за изпълнени РСМР и обзавеждане на 7 броя службени жилища, стандарт – категория II, а четиримата подсъдими заедно в съучастие като съизвършители на 27.04.2009 година при продължавано престъпление, чрез съставяне на документи с невярно съдържение – 7 броя констативни актове за установяване годността за приемане на строежа (образец 15) дали възможност на юридическото лице „С. к. К.“ ООД да получи без правно основание чуждо движимо имущество – сумата 9 592.35 лева, собственост на Министерството на отбраната на РБ и на основание чл. 212 ал. 2, вр. ал. 1, вр. с чл. 20 ал. 2, вр.чл. 26 ал. 1 и чл. 54 от НК ги е осъдил съответно Н. и Л. на по 2 (години) и 2(два) месеца лишаване от свобода, а З. и Ц. на по 2(две) години лишаване от свобода условно с изпитателен срок от по 5 (пет) години за всеки от подсъдимите. Първостепенният съд е осъдил подсъдимите да заплатят на Министерството на отбраната на република България обезщетение за причинените му от престъплението имуществени вреди, съответно Л. Н. и И. Л. в размер на по 3 670.60 лева, ведно със законната лихва от датата на деянието до окончателното и изплащане, а Л. З. и Н. Ц. в размер на по 1 125.56 лева, ведно със законната лихва от датата на деянието до окончателното и изплащане. Съобразно изхода на делото съдът е резпределил между четиримата подсъдими и деловодните разноски. В жалбите на четиримата подсъдими се сочат доводи за незаконосъобразност и необоснованост на присъдата, също и за допуснати съществени нарушения на съдопроизводствени правила и за явна несправедливост на наложеното наказание. В жалбата на Н. Ц. се изтъква, че заповедта, с която е определена за член на приемателната комисия и Наредба № 3/2003 година не и възлагат задължение да извършва проверка на количеството на извършените РСМР, а единствено и само на качеството на изпълнението и на годността на жилищата за въвеждането им в експлоатация. В този смисъл от доказателствата по делото не била установена субективната страна на приписваното и престъпление, тъй като не бил налице пряк умисъл за извършване на деянието. Сочи също, че съдът не е съобразил множеството смекчаващи отговорността обстоятелства и в този смисъл наложеното и наказание от две години лишаване от свобода се явява завишено. Оспорва се присъдата и в гражданско-осъдителната и част, доколкото с ПМС 123/15.05.2015 година като граждански ищец е следвало да встъпи не Министерството на отбраната, а изпълнителна агенция “Военни клубове и военнопочивно дело“. В жалбата на подсъдимия Л. З. и в допълнение към нея се изтъква, че този подсъдим никога не е подписвал Акт образец 12. Ползвал е вече подписания Акт образец 12, когато е подписвал Акт образец 15, в който се отразяват извършените скрити работи. Никога не му е възлагано да извършва проверка и да подписва, дали дадени работи са извършени или не и след това, дали правилно са отразени в Акт образец 15. Последният е документът, с който се констатира, че сградата е напълно завършена и служи за удостоверяване годността за приемане на строежа. Акт образец 15 е основание за съставяне на Протокол образец 16 за установяване годността за ползване на строежа. В него не може да става дума за плафони, тоалетни казанчета и т.н. В допълнително изложение към въззивната жалба от подсъдимата Л. Н. се посочва, че първостепенният съд е възпроизвел безкритично заключението на вещото лице инж. А. П., като не е обсъдил и игнорирал показанията на свидетели участвали както в извършването, така и в замерването на СМР, състоянието на жилищата и обзавеждането. Възразява още, че в мотивите на съда само декларативно е посочено, че заключението на вещото лице кореспондира с останалите писмени доказателства по делото, без да е посочено и обсъдено с какви други доказателства то кореспондира. Това противоречи на имперетивните норми на НПК за оценка и анализ на доказателствата. Противоречи и на практиката на ВКС сочеща, че експертизата не е средство за събиране на доказателства, а средство за изясняване на някои обстоятелства, за които са необходими специални знания. Няма как при налични преки доказателства, чрез заключение на вещо лице да се твърди, че това което е отразено в протоколи – Образец 12 и заявено от свидетелите не е извършено. Замерванията на СМР извършени от разследващите от военната полиция и вещото лице К. са в период занчително по-късен от извършените СМР. Наемателите извършили преустройства, довели до премахване или закриване на извършени СМР. Вещите лица не са използвали методи за обективно установяване на вида и обема на актуваните скрити работи. При изготвяне на експертизите не са демонтирани подови или стенни облицовки от вещите лица, за да се установи наличието и обема на скритите ремонтни работи. Не са анализирани от първостепенния съд показанията на свидетелите В. Ц., К. Т., Т. А., П. Ц., К. Ц., И. М., които са участници в ремонтните работи. Според някои от свидетелите били налице технически пречки за монтиране на част от обзавеждането. За фирмата изпълнител не съществувало задължение по договора за извършване на определени дейности, като например полагане на електрическа инсталация, с които били свързани други монтажни работи – например поставяне на електрически плафониери. Сочи се още, че изпълнителят нямал задължение по договор да извършва определени СМР като обръщане и измазване на дограма, че актуваната замазка от епоксидна смола, поради небрежност била пренесена в акта, че разликите в положения ламиниран паркет са незначителни. Не били събрани доказателства какви реконструкции са били извършени в инкриминираните жилище преди извършените замервания. Относно немонтираното обзавеждане се твърди, че причината е техническа пречка, като монтираното друго обзавеждане било равностойно на немонтираното. Посочва се, че с Акт образец 15 се установява, обекта е изпълнен съобразно одобрените проекти. Нямало изискване с този акт да се приема обекта по цени и обем на извършените работи и за установяване на съответствие или несъответствие по извършените работи. В този смисъл удостверяването с акта било вярно. Липсвали доказателства за познанство или други отношения на подсъдимата Н. с подсъдимия Л. или представляваното от него дружество. Така деянието било несъставомерно и от субективна страна. Иска се отмяна на присъдата и постановяване на нова оправдателна такава, а алтернативно връщане на делото, заради допуснати процесуални нарушения ограничаващи правото на защита на тази подсъдима. В писмени бележки към жалбата на подсъдимия Л. се сочи, че при правилно установената фактическа обстановка неправилно е прието, че актовете образец 12, 15 и 19 съдържат неверни обстоятелства. Не било налице съизвършителство между подсъдимите Н. и Л., понеже липсвал общ умисъл. В пледоарията си пред настоящата инстанция сочи, че за да е налице умисъл деецът ясно и недвусмислено трябва да съзнава, че документите, които подписва са с невярно съдържание, че съдържат неверни обстоятелства и това именно да го мотивира, за да получи представляваното от него дружество определена сума пари. В случая свидетелят Ц. му предоставил протоколите обрезци 12, 15 и 19 извън обектите като го уверил, че отразеното в тях е вярно. Не било установено още, че в протоколите са вписани неверни обстоятелства. Съдът приел подобни факти само въз основа на СТЕ от вещото лице Ц. и то при условие, че защитата оспорила всички протоколи за оглед от месец април 2009 година, т.е. вещото лице е работило върху данни, които са били оспорени. Замерванията в обектите били извършени непрецизно, особено относно скритите ремонтни работи. Затова позовавайки се на експертизата съдът допуснал съществено нарушение на процесуалните правила. В пледоарията си защитникът на подсъдимата Ц. изтъква, че в подписания от нея Акт образец 15 не са отразени неверни обстоятелства. Тя е построила всички седем апартамента, които са били обект на договора със строителната компания. Предметът на този акт е да документира, че обектите са годни за ползване. Задълженията на комисията били определени в Наредба № 3 и не включвали извършването на проверка относно количеството на извършените СМР. За да се стигне до финалния Акт образец 15 били съставени други актове, с които са закривани отделните ремонтни дейности. Замяната на едни вещи с други при извършваните СМР била допустима с оглед на всеки конкретен случай. Някои СМР не били извършени по обективни причини, като например поставянето на окачени тавани. Към договора нямало проект, който да посочва как и по какъв начин да бъдат изпълнени отделните СМР. В техническото задание към обществената поръчка били описани само видовете СМР, които да се осъществят, но как да бъдат изпълнени зависело от изпълнителя. Не било доказано, че прозорците на част от апартаментите не били обърнати. Технически не било изяснено по какъв начин се прави това. Не съществувала и саморазливна замазка от епоксидна смола. Първостепенният съд не е отговорил на повечето от агументите на защитата, понеже е използвал единствено схематични аргументи. Иска се отмяна на присъдата и постановяване на нова, с която да подсъдимата да бъде оправдана. Алтернативно се иска намаляване на наложеното наказание като несъразмерно тежко и несъобразено с тежкото здравословно състояние на подсъдимата и другите смекчаващи обстоятелства. В пледоарията си защитникът на подсъдимия З. се позовава на липса на субективна страна на престъплението, за което той е обвинен. Същият е подписал само Акт образец 15, в който са отразени факти от други, предходни протоколи, които не са съставени от него. Сочи довод, че по отношение на този подсъдим са налице условията на чл. 9 ал. 2 от НК, поради явна незначителност на обществената опасност на деянието. Пледира и за явна несправедливост на наложеното наказание, както и за определянето му при условията на чл. 55 от НК. Иска отмяна на присъдата и постановяване на нова оправдателна такава. Алтернативно иска определяне на наказанието на подсъдимия при условията на чл. 55 от НК. Прокурорът заяви, че жалбите са неоснователни и следва де се оставят без уважение. Първоинстанционният съд е приел за установена следната фактическа обстановка: През 2007 година и 2008 година във военно-жилищния фонд на МО били приети от тогавашния Регионален отдел „УРНИ” – гр. П. 7 броя апартаменти. Те се намират в гр.П. и били държавна собственост. Приемането на апартаментите извършили комисии, изготвили съответните протоколи (том III, л.365-380). Седемте броя апартаменти били както следва: 1. АПАРТАМЕНТ № * - в ж.к. „С.”, бл. *, вх. *, ет. *, *. 2. АПАРТАМЕНТ № * - в ж.к. „С.”, бл. *, вх. *, ет. *, *. 3. АПАРТАМЕНТ № * - в ж.к. „Д.”, бл. *, вх. *, ет. *, *. 4. АПАРТАМЕНТ № * - в ж.к. „Д.”, бл. *, вх. *, ет. *, *. 5. АПАРТАМЕНТ № * - на ул. „Г.” № *, бл. „***”, вх. *, ет. *, *. 6. АПАРТАМЕНТ № * - на ул. „Х. Д.” № *, бл. „***”, ет. *, *. 7. АПАРТАМЕНТ № * - в комплекс „***”, ул. „Н. Б.” № *, бл. *, вх. *, ет. *, *. Съгласно Наредба за отдаване под наем и за разпореждане с имоти от ВЖФ на МО и за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне (приета с ПМС № 16/05.02.2008 г.изм. и доп. с ПМС № 223/08.09.2008 (ДВ бр.81 от 16.09.2008 г.отм) минимално необходимото обзавеждане на служебните жилища бил стандарт категория II. За да бъдат приведени съгласно стандарта апартаментите е следвало да бъдат ремонтирани и обзаведени съгласно приложение 3 към чл. 31, ал.2 от Наредбата както следва: Кухненски бокс: под - теракота; стени - фаянс до ниво на височина СКШ (секционен кухненски шкаф); останалите стени и таван - латекс; СКШ долен ред: вградена мивка алпака, вграден кухненски плот с 4 бр. бързонагряващи гнезда, вградена фурна, смесителна батерия за кухня; СКШ - горен ред: вграден абсорбатор; щори за прозорците; хладилник - 240 л. При самостоятелни кухни допълнително се доставят и монтират маса за хранене и 4 стола; отопление. Спалня: под - ламиниран паркет; стени и таван - латекс. Обзавеждане: четирикрилен гардероб - 1 бр.; спалня с двулицев матрак, нощни шкафчета - 2 бр.; тоалетка с огледало - 1 бр.; стол - 1 бр.; таванска плафониера - 1 бр.; стенни плафониери - 2 бр.; двурелсов PVC корниз - 1 бр.; тънки и плътни пердета; дъска за гладене; отопление. Детска стая: под - ламиниран паркет; стени и таван - латекс; единични легла с матраци - 2 бр.; ракла - 1 бр.; бюро - 1 бр.; стол - 1 бр.; гардероб - 1 бр.; PVC корниз; тънки и плътни пердета; таванска плафониера - 1 бр.; стенни плафониери - 2 бр. Трапезария: под - ламиниран паркет; стени - латекс. Обзавеждане: секция - 2 бр.; секция - поставка за телевизор; маса за хранене - 1 бр.; столове - 4 бр.; мека мебел - диван.; табуретки - 2 бр.; ниска маса; PVC корниз; тавански плафони за стени - 3 бр.; отопление. Коридор: под - теракота; стени - латекс. Обзавеждане: портманто; шкаф за обувки; стенно огледало; таванска плафониера. Санитарен възел: под - теракота; стени - фаянс; окачен таван - влагоустойчиво пано 60/60 с вградено ел. осветление; тоалетна чиния - моноблок; порцеланова мивка с ботуш и смесителна батерия; душ батерия - 1 бр.; стенно огледало над мивка с поставка или стенен шкаф с огледало; пълен аксесоар за баня за комплектуване на WC; отопление/бойлер.Мокро помещение: под - теракота; стени - фаянс; таван - латекс. Директорът на ТД – П. свидетеля Г. С. Г. изготвил през месец януари 2009г. докладна записка до Изпълнителния директор на ИА „Социални дейности на МО”, в която посочил необходимостта в 7-те апартамента да се извършат ремонтно строително - монтажни работи (РСМР) за да започне да се ползват за живеене от военнослужещи. Приложена била количествена сметка и докладната му била утвърдена. Директорът Г. изпратил в ИА „СД на МО” и втора докладна записка ведно със 7 броя технически задания и 7 броя количествени сметки за РСМР. Необходими били парични средства за РСМР и обзавеждане на всичките 7 броя апартамента в размер до 200 000 лева. Съгласно НВМОП следвало в ТД – П. да бъдат събрани и разгледани три оферти от три фирми. Директорът Г. издал заповед № з-23/02.02.2009 г. за събирането, разглеждането и оценяването на три оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „РСМР и обзавеждане на 7 бр. служебни жилища от ВЖФ на МО, находящи се в гр. П.”. Със заповедта назначил комисия за изпълнение в състав: Председател: подсъдимия З. и членове свидетелите С. Т. А., Е. Б. М. и подсъдимата Н.. Председателят на комисията подсъдимият З. изпратил покани до три частни фирми, като приложил по 1 бр. техническо задание и 1 бр. количествена сметка. В поканите били посочени документите, които фирмите следвало да представят. Трите частни фирми към които били изпратени поканите, депозирали в деловодството на ТД – П. към ИА „Социални дейности на МО“ исканите документи и заявили, че ще участват в процедурата по обществената поръчка. Подсъдимият З. не дава обяснява защо е поканил именно трите фирми „С. к. К.” ООД – с. О., обл. П., ЗС „И.” ООД – гр. П. и „Д.” ЕООД – гр. П.. Комисията се събрала на 17.02.2009 г. в ТД – П. и разгледала офертите. Изготвила протокол от същата дата с класиране на фирмите, който бил представен на Директора за утвърждаване. От трите оферти най-ниска обща цена посочила „С. к. К.” ООД, която фирма комисията предложила за изпълнител на обществената поръчка. Фирмата била с двама съуправители и съсобственици подсъдимия Л. и свидетеля В. Й. Ц., които представлявали фирмата си заедно и поотделно. На 20.02.2009 г. в гр. П. между ТД – П., представлявана от свидетеля Г. като възложител и „С. к. К.” ООД, представлявана от подсъмия Л. като изпълнител, бил сключен договор № 3/20.02.2009 г. (том III, л. 430-442). Цената по договора за РСМР и извършването на обзавеждане на 7-те апартамента била офертната им цена от 131 810.94 лв. без ДДС. В договора били уговорени сроковете за извършване на услугата, начина на заплащане от Възложителят на Изпълнителя, извършване съгласно договора на дейности, които да съответстват на горепосочените нормативни стандарти. В договора било посочено като основание за заплащане на изпълнените количества и видове РСМР и обзавеждане при финансова възможност на Възложителя и след приемане на изпълнението съгласно „Констативен акт образец 15“, заверка на „Протоколи образец 19“ и „Сметка 22“. Възложителят имал право във всеки момент от изпълнението на договора да осъществява контрол върху качеството и количеството на изпълнените РСМР и обзавеждане както и да заменя видове работи в рамките на предмета на поръчката, да определя лицата, които ще упражняват контрол при изпълнение предмета на договора по количество, качество, единични цени на РСМР и обзавеждане, които лица съответно ще подписват Протокол обр. 2, Акт обр. 12, Протокол обр. 19 и оформят Сметка 22 от страна на Възложителя. Окончателното изплащане на парични средства от Възложителя на Изпълнителя следвало да бъде извършено след извършените РСМР и обзавеждане и след като са били подписани Констативни актове обр. 15, Протоколи обр. 19 и Сметка 22. Изпълнителят бил длъжен да изпълни възложените му РСМР и обзавеждане точно и качествено при спазване на действащите правила и норми за строителство, за противопожарна безопасност и безопасност на труда, да представя необходимата документация за освидетелстване, отчитане, заплащане на РСМР и обзавеждане. Следвало да представя актове, протоколи, изпитвания, сертификати и други и да изпълнява нарежданията на определените от Възложителя лица по Раздел IV чл. 12 т.12.2 от договора. Договорени били гаранционните срокове на РСМР и обзавеждането, условията за прекратяване на договора и други. Договорът бил подписан от свидетеля Г. от страна на Възложителя и от подсъдимия Л. от страна на Изпълнителя въпреки, че за подпис на „Изпълнител” било изписано името на другия съуправител и съсобственик свидетеля В. Ц.. Фирмата внесла парична гаранция, съгласно изискването в договора. Директорът Г. издал Заповед № з-33/20.02.2009 г., с която разпоредил да се осъществява строителен контрол при извършване на РСМР и обзавеждане на 7 бр. служебни апартамента от ВЖФ на МО във връзка със сключения Договор № 3/20.02.2009 г. от подсъдимата Н., в качеството й на главен експерт в сектор „НСЖ”. Заповядал тя да открие строителна площадка с Протоколи обр. 2, да осъществява контрол по отношение изпълнение на предмета на договора – по количество, качество, единични цени на РСМР и обзавеждане, да подпише Протоколи обр. 2, Акт обр. 12, Протоколи обр. 19 и Сметка 22. Разпоредил тази заповед да се сведе до знанието за сведение и изпълнение от Н., която се запознала и се подписала за това на 04.03.2009 г. (том III, л. 449). Подсъдимата Ц. съхранявала ключовете от 7-те апартамента, предвидени за ремонтиране и обзавеждане, съгласно договора. Тя посочила жилищата на свидетеля Ц. и му предоставила ключовете им. Двамата съуправители организирали работници си за изпълнение на поетите договорни ангажименти. Част от дейностите, като например изработване, доставка и монтаж на ПВЦ дограма, доставка и монтаж на ламинирани паркети и доставка на готовото обзавеждане били извършени от служители на други фирми подизпълнители, които имали договорни отношения с Изпълнителя. От фирмата изпълнител в седемте жилища работили работниците свидетелите Т. П. А., И. П. М., Т. Д. М., К. И. Т., К. С. Ц., П. Ц. Ц.. Съуправителят на фирмата свидетелят В. Ц. също работил във всички жилища, като ръководел и подпомагал непосредствено работниците при извършване на различни видове РСМР. Той отчитал ежедневно извършваните дейности, грижил се за доставката на нужните строителни и други материали и заплащал надници на работниците, т. е. бил организатор и фактически изпълнител по работите в отделните жилища. Работниците извършвали СМР както следва: И. М. и Т. А. – основно в блок „*”, в ж.к. „Д.”, бл. * и ж.к. „С.” бл.*. П. Ц. и К. Ц. – основно в ж.к. „С.”, бл. *, в бл. „*”, в ж.к „Д.”, бл. *. К. Т. и Т. М. - в ж.к. „*”, бл. *. Съуправителят Ц. работил във всички жилища и му помагал работникът А.. Работниците демонтирали старите мивки с плотове в кухненските помещения, стара ламперия, фаянс, сваляли стари тапети от стените, демонтирали паркет, отстранявали мокети, полагали върху стените и таваните грунд, извършвали шпакловка с шпакловъчна смес, боядисвали стени и тавани с латекс, замазвали ъгли около ново поставената дограма. В някои от апартаментите била правена изравнителна подова замазка от цимент и пясък. След приключване на дейността по ремонта се премествали в следващото жилище. След работниците започвал работа съуправителя В. Ц., който поставял теракот и фаянс, монтирал ел. уреди в кухните, където било необходимо, ремонтирал ВиК и ел мрежата, поставял тоалетни чинии, казанчета, респективно тоалетни чинии тип „моноблок”, монтирал умивалници, монтирал ел. бойлери, поставял ПВЦ ъгли, боядисвал вътрешна дограма (врати). Изнасяни са били строителни отпадъци, било доставяно и монтирано обзавеждане. При тази негова дейност отчасти му помагали в различните жилища и посочените работници. В периода на ремонт обектите били посещавани от подсъдимата Н., а в някои случаи с нея била и подсъдимата Ц.. И двете не съобщавали на началниците си за констатирани нередности по ремонта и обзавеждането на апартаментите при изпълнение на договора от строителя. В изпълнение на Заповед № з-33/20.02.2009 г. на Директора, издадена на основание със ЗУТ и Наредбата за съставяне на актове и протоколи по време на РСМР, подсъдимата Н. изготвяла за всяко едно жилище указаните й за етапа на изпълнение на договора строителни актове – 7 бр.обр. 12, Приложение № 12 към чл. 7, ал. 3, т. 12 от Наредба № 3 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закрИ.е. Актове обр. 12 били изготвяни и подписвани на 19.03.2009 г. от страна на Възложителя от подсъдимата Н., а от страна на Изпълнителя от подсъдимия Л. въпреки, че в документите било посочено името на другия съуправител В. Ц.. В тези актове подсъдимата Н. отразявала извършените СМР по жилища като количество в линейни и квадратни метри, респективно кубични метри, по проект и за реално изпълнение, като била поставяна оценка за изпълнението им. Разлика между проектираните количества РСМР и реално изпълненото била допустима и следвало да се установи от строителния надзор чрез непосредственото замерване по всеки един обект на изпълнение. С напредване на строителната дейност на 24.04.2009 г. подсъдимата Н. била изготвила 7 бр. акт обр. 19 за завършени видове РСМР, номерирани от 1 до 7 съгласно чл.5 от Договор №3/20.02.2009г. В тях били посочени данни от акт обр. 12 и последващите дейности, извършени след тях. Актовете съдържали наименование на РСМР, мярка за отчетените РСМР, количеството им, единичната им цена и стойност без ДДС. Тъй като се касаело за отчитане на завършени РСМР, отново било нужно лицето, натоварено да упражнява строителен надзор, да е било извършило непосредствено замерване на отчетените по протоколи РСМР. Положените подписи на двамата подсъдими Н. и Л. удостоверително документирали, че изброените РСМР по количество и вид са били реално извършени, което да се отрази в акта. След като приключила документирането на РСМР и били изготвени актовете за това, подсъдимата Н. пристъпила към изготвянето на 7 бр. протоколи за монтирано обзавеждане на служебно жилище, стандарт категория ІІ, съгласно ПМС № 223/2008 г., с което се изменя и допълва Наредбата приета с ПМС № 16/2008г.(ДВ бр.81 от 16.09.2008г.). В изготвените протоколи за всяко едно жилище поотделно, било отразено обзавеждането, единичната му цена, количеството на всеки артикул и сумарно по пера общата цена без ДДС. Протоколите били подписани от подсъдимата Н. от страна на Възложителя и от подсъдимия Л. от страна на Изпълнителя, като под подписа му било изписано името на другия съуправител свидетеля Ц.. И при изготвянето на тези протоколи е било в сила задължението на изпълняващия строителния надзор подсъдимата Н. да брои и отчита обзавеждането точно и вярно. Директорът на ТД – гр. П. издал заповед № з-180/24.04.2009г., с която назначил комисия за приемане на РСМР и обзавеждане на процесните служебни жилища в състав: председател подсъдимия З. и членове подсъдимите Н. и Ц.. Със заповедта за назначаване на комисията директорът разпоредил комисията да започне работа на 27.04.2009 г. и в срок до 29.04.2009 г. да състави констативен акт обр. 15 за всяко едно жилище, които актове да му се предоставят за да упражни личен контрол за изпълнението на договора. Заповедта била доведена до знанието на тримата членове на комисията, за което същите се подписали като запознали се (том III, л. 450). За всяко едно жилище бил изготвен констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/2003г. Този акт съставили на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ от Възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части или от техническия ръководител за строежите от пета категория. Този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор и с този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя. Актът съдържа: а) описание на договорите за изпълнение на строителството, строителните книжа, екзекутивната документация и съставените актове и протоколи по време на строителството, документацията от строителното досие на обекта (актове, протоколи, дневници, декларации за съответствие на вложените строителни продукти и други документи, изискващи се по съответен нормативен акт), както и на тези за проведени изпитвания, измервания и др., доказващи правилността на изпълнението, и др.; б) данните от огледа на място и околното пространство (възстановено ли е във вида при открИ.е на строителната площадка), включително описание на строежа и на неизвършени, незавършени или недобре извършени работи, които до подаване на искане за издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) следва да бъдат отстранени, за което се съставя констативен протокол и др.; в) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) доказателства, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ и условията на сключения договор, въз основа на които съставителите установяват годността за приемане на строежа, частта или етапа от него;).Със съставянето на този акт, се извършвало предаване на строежа от строителя (Изпълнителя) на Възложителя. Актовете били изготвени на 27.04.2009 г. от подсъдимата Н. и от текстуалната му част е видно, че комисията от страна на Възложителя и строителя В. Ц. от страна на Изпълнителя, са се били събрали на местостроежа за установяване състоянието му и готовността му за въвеждане в експлоатация. За съставяне на актовете били приложени като доказателства: договор № 3/2009г., протоколи обр. 2, протоколи обр. 12, като в текстуалната част на акта било посочено, че монтираното обзавеждане е съгласно стандарт категория II от Наредбата, а в акта същото не е било описано като доказателство: „Протокол за монтирано обзавеждане стандарт категория II“. Лицата установявали, че РСМР са били извършени качествено, а монтираното обзавеждане било съгласно изискуемия стандарт категория ІІ от Наредбата. Прието било, че строежа е изпълнен съгласно условията на договора и посочените по-горе строителни нормативни актове. Върху всеки един констативен акт се били подписали участвалите в установяването лица, като отново вместо посочения в акта свидетел В. Ц. се бил пописал подсъдимия Л.. Цялата документация била представена на Директора свидетеля Г., който докладвал до своите началници, които изпратили на място лицето, осъществяващо дейноста по финансов контрол. Финансовият контрольор бил длъжен да направи проверка единствено по документи и същият не установил нарушения. В ТД – П. била изготвена сметка обр. 22, в която било отразено, че стойността на предмета на договора между страните след проверка възлиза на 157 833.19 лв. с ДДС. Сметката била подписана от инвеститорския контрол подсъдимата Н., от финансовия контрольор, от Възложителя свидетеля Г. и Изпълнителя подсъдимя Л., като под подписа му отново е било отразено името на свидетеля Ц.. На практика с това е било дадено разрешение да бъде заплатена договорената сума на Изпълнителя по договора. На 28.04.2009 г. от името на МОЛ В.Ц. по отношение МОЛ Г. е била изготвена фактура № *** на стойност 131 527.66 лв. без ДДС, за 157 833.19 лв. с ДДС. С платежно нареждане от 28.04.2009 г. ТД – П. е наредила да се изплати на „С. к. К.” ООД сумата 157 833.19 лв. с ДДС, което платежно нареждане било изпълнено и сумата преведена на фирмата. При отчитане изпълнението на процесния договор длъжностните лица подсъдимите Н., З., Ц. и Л., съставяли официални документи, в които удостоверявали неверни обстоятелства – че са извършени неизвършени РСМР, отчитали по-големи количества от реално извършените количества РСМР, отчитали доставка и монтаж на обзавеждане, което реално не е доставено и монтирано, с цел като се използват тези документи като доказателство за изпълнение на договора да се облагодетелства фирма „С. к. К.” ООД да получи без правно основание пари, както следва:...

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg