Решение 3
04-05-2016
осветление; че е извършен монтаж на стенни плафониери – 5 бр. на стойност 125 лв. без ДДС, като реално са монтирани 0 /нула/ бр. 25.Подсъдимите Н., З., Ц. и Л. на 27.04.2009г. в гр. П., като съизвършители, съставили официален документ - Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр.15) за жилище с местонахождение гр.П., жк. „*”, ул. „*”, бл. №*, вх. *,ет. *, ап. *, в който удостоверили неверни обстоятелства, а именно, че комисията се събрала на местостроежа, запознала се с Договор №3/20.02.2009г., Количествено – стойностна сметка за извършване на РСМР и обзавеждане на служебни жилища, стандарт категория ІІ от Наредбата (приета с ПМС № 16/05.02.2008 г.) (отм.) – неразделна част от договора, Техническо задание – неразделна част от договора, Протокол обр. 12 от 19.03.2009г., за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закрИ.е, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за същото жилище, установила и решила, че строежът е изпълнен съгласно изискванията на договора и приложенията към него, като реално, комисията не се е събирала на местостроежа, не е извършвала оглед и не е отчела разликите в РСМР и разликите от реално вложеното обзавеждане съобразно стандарт категория ІІ, с предвидените такива в договора и приложенията му, както следва: че е извършена доставка и монтаж на PVC первазии ъгли за ламинат и паркет в размер на 61,00л.м. на стойност 488,00лв. без ДДС, при реална изпълнени – 40,50л.м. на стойност 324,00лв. без ДДС; че е извършен монтаж на стенна облицовка от фаянс в размер на 17,60кв.м. на стойност 756,80лв. без ДДС, при реално изпълнени 15,53кв.м. на стойност 667,79лв. без ДДС; че е извършена направа на окачен таван – пана 60/60см. в размер на 4,00кв.м. на стойност 116,00лв. без ДДС, при реално изпълнени – 0 /нула/ кв.м.; че е извършено сваляне на стара вътрешна мазилка, със събиране на отпадъците в размер на 27,20кв.м. на стойност 157,76лв. без ДДС, при реално изпълнени – 0 /нула/ кв.м.; че е извършено изкърпване на гипсова шпакловка в размер на 19,80кв.м. на стойност 194,04лв. без ДДС, при реално изпълнени – 0 /нула/ кв.м; че е извършен монтаж на стенен шкаф с огледало на стойност 120 лв. без ДДС, при реално извършен монтаж само на огледало на стойност 50 лв. без ДДС; че е извършен монтаж на вградено ел. осветление в окачен таван на стойност 100 лв. без ДДС, като реално не е монтиран окачен таван с предвиденото вградено в него ел. осветление; че е извършен монтаж на стенни плафониери – 7 бр. на стойност 175 лв. без ДДС, като реално са монтирани 0 /нула/ бр., 26.Подсъдимите Н. и Л. като съизвършители, съставили официален документ - сметка за изпълнени РСМР и обзавеждане на 7 бр. служебни жилища в гр.П., стандарт категория ІІ (обр.22) от 2009 г., в който удостоверили неверни обстоятелства за стойността на РСМР и обзавеждане на базата на горните документи с невярно съдържание. Разликата между отчетените и действително извършени РСМР и доставено обзавеждане по инкриминирания договор е на стойност 9592,35 (девет хиляди петстотин деветдесет и два лева и 35 стотинки), които са недължимо платени на изпълнителя – компанията „*“. С тази сума е бил ощетен бюджетът на Министерството на отбраната. Приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е в съответствие с доказателствата по делото и се възприема изцяло от въззивната инстанция. При така установените фактически положения съдът е направил законосъобразен извод, че подсъдимите са осъществили състава на Присъдата е обоснована, основният съд е анализирал всички събрани доказателства и е направил верни изводи. Налице са достатъчно доказателства, които са дали възможност на съда да оформи правилно вътрешно убеждение, което е отразено в мотивите. Развитите възражения и доводи в жалбата на подсъдимите и пледоариите на защитниците им са несъстоятелни. Не е вярно възражението в допълнителното изложение към жалбата на подсъдимата Н., че доказателствената съвкупност се изчерпвала със заключението на вещото лице А. П.. Вярно е, че експертизата не е средство за събиране на доказателства, а такова за изясняване на някои обстоятелства по делото, за което са необходими специални знания от различни области на науката, изкуството, техниката и т.н. В случая обаче са налице други доказателствени средства и писмени доказателства, чрез които се установяват всички обстоятелства, които са от значение за делото. В том VI на досъдебното производство са приложени седем броя протоколи за оглед на местопроизшествие с фотоалбуми към тях. Органите на досъдебното производство са извършили оглед на всеки един от инкриминираните седем броя апартаменти в град П., в които са извършвани РСМР. Във всеки протокол подробно са измерени и описани размерът на площите в апартаментите, по които са извършвани или е следвало да бъдат извършени РСМР – шпакловки, замазки и боядисване (стени, тавани и подове), площите на поставяните ПВЦ дограми, наличието или липсата на други принадлежности които е следвало да бъдат поставяни (ламинат, окачени тавани, санитарен фаянс, количество первази и други подобни). В протоколите е описано и доставеното обзавеждане. В том IV от досъдебното производство (от л. 91 до л. 125), за всяко от инкриминираните жилища, в които са извършвани РСМР, са приложени съответните документи свързани с извършваните РСМР и тяхното приключване и отчитане, а именно: актове – Образец 19 за завършени видове ремонтни, строителни и монтажни работи, подписани от подсъдимите Л. Н. и И. Л.; протоколи за монтираното обзавеждане на служебни жилища съгласно ПМС № 223, стандарт категория II, подписани от подсъдимите Н. и Л.; протоколи за откриване на строителна площадка и определяне ниво на строежа – Образец 2, подписани от Н. и Л.; актове за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, установяващи, че са постигнати изискванията на проекта- Образец 12, подписани от подсъдимите Н. и Л. и констативни актове за установяване годността за приемане на строежа – Образец 15, подписани от подсъдимите З., Н., Ц. и Л.. Въз основа на посочената изчерпателна строителна документация, протоколите за оглед на местопроизшествие и двете строително-технически експертизи органите на досъдебното производство и първостепенния съд са установили разликите между действително извършените РСМР и невярно документираните завишени количества извършени в различна степен от подсъдимите в посочените строителни актове и протоколи. Именно лъжливо документиране е причината на компанията „*“ да бъде изплатена неследваща се облага. Няма основание да се поставя под съмнение коректността на отразените като действително извършени РСМР в протоколите за оглед на местопроизшествие. При всеки от седемте огледа е участвал като експерт инженер С. К., който впоследствие е извършил и първата строително-техническа експертиза по делото (на л.л. 2 – 42 от том VII от досъдебното производство). Ето защо и настоящата инстанция намира, че съответните площи, върху които са извършени поставяне на теракот и ламинат, шпакловки, замазки и боядисване на стени и тавани, площта на съответните ПВЦ дограми, наличието или не на окачени тавани и на санитарен фаянс, дължината на съответните ПВЦ первази и т.н. са точно измерени и отразени в тези документи. Двете назначени съдебно-технически експертизи са отразили в заключенията си пункт по пункт разликите между действително извършените РСМР и невярно отразените в завишени количества такива, за които е било заплатено от възложителя на изпълнителя. Разликите при отделните видове РСМР във всеки от седемте апартамента се свеждат до следните: а) разлика в реално положената настилка теракот и отразената в посочените по-горе строителни книжа; б) разлики между действително положените фаянсови облицовки и отразените; в) разлики в площта или въобще липси на монтирани окачени тавани. Тази липса например може да се види от снимковия материал към протокола на оглед на местопроизшествие на ап. * в блок *, вход *, ет. *, в ж.к. „*“ в град П. (на л.л. 3 – 20 от том VI от ДП, по конкретно на л.л. 11 и 12). Същевременно в протокола за монтирано обзавеждане в същото служебно жилище (на л. 97 от том IV от ДП) е посочено, че е монтирано вградено ел. осветелние в окачен таван. За конкретното жилище, по същия начин стои и въпросът с посочените като монтирани тоалетна чиния – моноблок и порцеланова мивка с ботуш. Видно от снимките към протокола за оглед – на л.л. 9 и 10 от том VI от ДП, такива не са били монтирани; г) разлики в действителното количество на свалената стара мазилка и отразеното като извършено по-голямо количество; д) разлики в актуването по изкърпването на гипсовата шпакловка; е) разлики в площта на действително поставената ПВЦ дограма и посочената като поставена в повече такава в строителните книжа; ж) разлика в действителната дължина на извършеното обръщане на страниците на ПВЦ дограмата. Не е вярно твърдението, че изпълнителят нямал задължение по договор да извършва определени СМР като обръщане и измазване на дограма, че актуваната замазка от епоксидна смола, поради небрежност била пренесена в акта, че разликите в положения ламиниран паркет са незначителни. В сключения между страните договор № 3/20.02.2009 година (том IV на л.л. 70 – 75 от ДП) в раздел I – Предмет на договора е посочено, че изпълнителят трябва да извърши ремонтни строително-монтажни работи и обзавеждане на седем броя апартаменти съгласно количествата и видове работи отразени в Приложение № 1 (Количествено - стойностна сметка) и в Приложение № 2 (Техническо задание), представляващи неразделна част от договора. В Количествено – стойностна сметка за извършване на ремонтни работи и обзавеждане на служебни жилища съгласно ПМС № 16/05.02.2008 година, стандарт категория II (на л.л. 77 – 80 от том IV) в позиция 1 е посочена направа на изравнителна замазка от епоксидна смола на 90 кв.м., с единична цена на кв.м. 22.00 лева и обща цена без ДДС 1980.00 лева, а в позиция 25 е посочено измазване (обръщане) около нова дограма с изолационен материал на площ от 201.00 метра, с единична цена по 12.00 лева на метър на обща стойност 2412.00 лева. Видно от чл. 3, раздел II – Цени и начин на плащане от цитирания по горе договор между страните общата стойност на възложените РСМР и обзавеждане е 131 810.94 лева. Същата стойност е посочена и в цитираната количествено-стойностна сметка. Тази сума е била платена на изпълнителя, което означава, че той е бил длъжен да извърши както обръщането и измазването на нова дограма, така и изравнителната замазка от епоксидна смола. В том IV на досъдебното производство, съответно на л.91, на л. 96 и на л. 111 са приложени Актове Образец 19 за завършени видове ремонтни и строително-монтажни работи, съответно за апартамент * в град П., ж.к. „С.“, блок *, вход *, етаж *, за апартамент * в град П., ж.к. „С.“, блок *, вход *, ет. * и за апартамент * в град П., улица „*“, блок „*“, вход *, ет. *. Отразено е в актовете, че в тези жилища е направена изравнителна замазка от саморазливна епоксидна смола, която впоследствие е била заплатена на изпълнителя. От разпита на експерта инженер А. П. (в с.з. на 17.06.2015 г., на л. 163 и следващите от нохд № 70/2015 г. на СВС) се установява, че при огледите на посочените апартаменти е разкъртила, за да види скритите СМР. Там където евентуално е трябвало да има изравнителна саморазливна замазка реално е нямало такава. Обявена е била циментова и саморазливна настилка, но била изпълнена само циментова замазка, като е нямало саморазливна замазка. Установява се още от разпита на експерта, че саморазливната настилка има това качество, че заема цялата площ на едно и също ниво и технически е невъзможно да не стигне на цялата площ. Такива настилки се изпълняват от най-високата точка, за да обхванат цялото помещение. Според вещото лице не е било необходимо при огледа да се извършва по-голямо разкъртване, за да не се повреди положения ламинат. Пак според вещото лице, за жилища подобна саморазливна замазка не е задължителна като тип настилка. Въпреки това, в посочените три жилища такава замазка е била фактурирана и платена, без да е била изпълнена. При това видно от първоначалните Техническите задания и Количествените сметки РСМР на посочените три жилища (съответно на л.л. 25-28, на л.л. 29 – 32 и на л.л. 41-44 от том IV на ДП) подобна саморазливна замазка от епоксидна смола не е била предвидена за изпълнение. След като подобна саморазливна замазка не е била предвидена за изпълнение по договора, впоследствие тя бива описана като изпълнена без това да е така в Количествено – стойностните сметки (на л.л. 77 – 80 от том IV) и в цитираните по-горе Актове Образец 19 (на л.л. 91, 96 и 111 от същия том). Това сочи категорично на прекия умисъл у съставителите на тези документи – подсъдимите И. Л. и Л. Н. да удостоверяват в тях като извършени РСМР, които не са осъществени. По идентичен начин стои и въпросът със строително-монтажната дейност –измазване (обръщане) около нова дограма с изолационен материал. Такива дейности липсват в Техническите задания и Количествените сметки РСМР за всяко от седемте жилища (л.л. 25 -52 от том IV на ДП). Това означава, че те не са предмет на договора между страните. Неясно защо впоследствие се явяват описани като извършени в други количествено-стойностни сметки (на л.л. 53 – 55 и на л.л. 77-80 от том IV на ДП), въз основа на които е осъществено плащането. Видно от т. 4 на цитираната СТЕ на инженер А. П. „обръщането на страници около монтираната ПВЦ дограма е изпълнено чрез замазка само от вътрешната страна (към помещението). Налице е и разлика между изпълнената замазка и отразената в количествената сметка като изпълнена. Последната е в повече от действителната и това е отразено в общите таблици към първа задача на експертизата. Показателен е маниерът на подсъдимите Л. и Н. всяка строително-монтажна дейност да бъде отразявана в завишен размер от действително извършената. Така от разликите се получава една значителна сума, с която изпълнителят се облагодетелства за дейности, които не са извършени. Показанията на свидетелите В. Ц., К. Т., Т. А., П. Ц., К. Ц., И. М. не само не оневиняват подсъдимите, а напротив. Уличават ги в документиране на РСМР, каквито не са били извършвани. Нито един от сочените свидетели не съобщава дори приблизителното количество на извършените от него РСМР. Свидетелят Ц., при разпита му в с.з. на 20.10.2015 година признава, че на места не са монтирани моно – блокове и ПВЦ первази, поради техническа невъзможност. Съобщава общо, че са поставяни замазки, без да уточнява какви точно, дали циментови или саморазливни. Съобщава само за един адрес, където е правена замазка, а именно в блок „*“. По нататък твърди, че такава саморазливна замазка била поставяна и в седемте апартамента, което е очевидно невярно. Съгласно техническите задания, посочени по-горе, не е имало изисквания по договор да се поставя такава замазка. Показанията му в тази им част се опровергават от тези на останалите работници в апартаментите. Ц. говори по принцип за нещата, а не с конкретни цифри и данни. Освен това е заинтересован от изхода на делото, доколкото като управилтел на фирмата на изпълнителя е получил имотна облага, която не му се следва. Свидетелят К. Т. (в с.з. на 02.12.2015 година) съобщава, че е извършвал шпакловка и боядисване с латекс, къртене и изхвърляне на боклук. Не посочва нито в кои апартаменти е работил, нито размерът на извъшените от него ремонтни дейности. Съществен момент от показанията на този свидетел на досъдебното производство (на л.л. 125 и 126 от том V, прочетени по реда на чл. 281 ал. 2 от НПК в с.з. на 02.12.2015 г.), е че освен циментова замазка не са правили изравнителна замазка от саморазливна смола в нито един от апартаментите. Това показва, че подсъдимите Л. Н. и И. Л. са удостоверявали като извършени дейности, които в действителност не са били извършвани и подкрепя изводите в СТЕ на инж. А. П., досежно поставянето или не на саморазливна замазка от епоксидна смола. Свидетелят Т. А. е работил в три апартамента като е правил шпакловки и боядисване с латекс. В показанията му на досъдебното производство (на л.л. 77 и 78 от том V, прочетени по реда на чл. 281 ал. 2 от НПК в с.з. на 02.12.2015 г.) също заявява, че изравнителни замазки от саморазливна епоксидна смола не са правени в нито един от апартаментите. Заявява още, че в нито един от седемте апартамента не са сваляли стара вътрешна мазилка и не са събирали и изхвърляли отпадъци от стара мазилка, понеже такава не е имало. Завява, че не си спомня каква квадратура е изработил и колко му е платено от свидетеля Ц.. Заявява още, че са подмазали дограмата от вътрешната страна и са оформили ъглите от вътрешната страна, но на повечето места тези ъгли не са оформени добре, а са само заоблени, понеже това е било невъзможно. Това кореспондира със заключението на вещото лице А. П. в т. 4 от СТЕ, че „обръщането на страници около монтираната ПВЦ дограма е изпълнено чрез замазка само от вътрешната страна (към помещението). Свидетелят К. Ц. в показанията си на досъдебното производство (на л.л. 137 - 139 от том V, прочетени по реда на чл. 281 ал. 2 от НПК в с.з. на 02.12.2015 г.) заявява, че е работил в три от апартаментите като основно е шпакловал стени и тавани. Не съобщава дори приблизително размерът на квадратурата, която е шпакловал. И. М. също е работил в три от апартаменти като е извършвал шпакловка и латекс. В показанията си на досъдебното производство (на л.л. 140 и 141 от том V, прочетени по реда на чл. 281 ал. 2 от НПК в с.з. на 02.12.2015 г.) изрично заявява, че не е правил саморазливна замазка от епоксидна смола. Заявява, че докато е работил в апартаментите не са влизали хора, които да проверяват или да оглеждат нещо. С това опровергава показанията на свидетеля В. Ц., че РСМР били оглеждани преди да бъдат отразени документално като завършени. П. Ц. не се е качвал в никой от седемте апартамента, а само е изхвърлял строителни отпадъци. Несъстоятелни са доводите на подсъдимите Н. Ц. и Л. З., че заповедта, с която са определени за членове на приемателната комисия и Наредба № 3/2003 година не им възлагат задължение да извършват проверки на количеството на извършените РСМР, а единствено и само на качеството на изпълнението и на годността на жилищата за въвеждането им в експлоатация. Видно от заповедта на директора на Териториалната дирекция № з-180/24.04.2009 година (на л. 90 от том IV на ДП) подсъдимата Н. Ц., заедно с подсъдимите Л. Н. и Л. З. са назначени в състава на комисия за приемане на изпълнени РСМР и обзавеждане на седем броя служебни жилища находящи се в град Плевен. В заповедта е посочено за приетите РСМР и обзавеждане комисията да състави констативни актове Образец 15. Това означава, че задължение и на Ц. и З. съгласно посочената заповед е било заедно с другите подсъдими да провери изпълнението на инкриминираните РСМР и да констатира тяхното съответствие със сключения договор, техническите задания и количествените сметки. Ето защо тя не може да се позовава, че се е предоверила на документи съставени от други лица, в случая Акт образец 19 подписан от подсъдимите Н. и Л.. Съгласно цитираната заповед отчитането на извършените РСМР и на доставеното обзавеждане е трябвало да стане с Акт Образец 15. Участието на подсъдимия Л., като представител на изпълнителя в комисията по приемане на РСМР и на доставеното обзавеждане е в съответствие с разпоредбите на чл. 5 ал. 1 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Съгласно тази разпоредба всички обстоятелства свързани със строежа, включително и строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, актовете за приемане и предаване на строителни и монтажни работи се документират от представителите на страните по сключените договори съгласно тази наредба. Като не са изпълнили цитираната заповед и разпоредбите на посочената наредба, да проверят и приемат действително извършените РСМР и доставено обзавеждане и са удостоверили, че всичко е осъществено съгласно договора, техническите задания и количествени сметки, без това да е така, подсъдимите са съзнавали, че въз основа на това удостоверяване изпълнителят ще получи неследваща му се облага за сметка на възложителя и са искали настъпването на този резултат. Същественото е, че точното удостоверяване на извършените РСМР е било част от фактическия състав по заплащането на съответните суми на изпълнителя по договора – компанията „*“. В този смисъл умисълът на всеки от подсъдимите е пряк. Налице е и общност на умисъла доколкото посочената заповед № з-180/24.04.2009 година (на л. 90 от том IV на ДП) вменява задължение на подсъдимите заедно да удостоверят извършените и приети РСМР и обзавеждане във всяко от седемте жилище, което да стане със съставянето на констативен акт Образец 15. Въпреки заповедта за лично удостоверяване Ц. и З. не са проверили извършените РСМР и обзавеждането, а са приподписали невярното удостоверяване от страна на другите двама подсъдими – Л. Н. и И. Л.. Ето защо те не могат да твърдят, че съставянето на Образци Акт 15 за всяко от жилищата не им налага задължение да проверяват действително извършените РСМР и доставено обзавеждане в тях. Именно разпоредбите на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.37 от 4 май 2004г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 декември 2012г. им вменява точно това задължение. Член 4 ал. 1 от същата задължава определените лица да съставят актовете и протоколите непосредствено след извършени проверки, огледи и измервания на място само когато са постигнати изискванията към строежите за съответните СМР. В член 7 ал. 3 т. 15, буква „б“ изрично предвижда, че в констативния акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение 15), които актове са подписвани от Ц. и З., изрично предвижда актът да съдържа данните от огледа на място, включително описание на строежа и на неизвършени, незавършени или недобре извършени работи, които до подаване на искане за издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) следва да бъдат отстранени, за което се съставя констативен протокол и др. Нещо което Ц. и З. не са извършили, въпреки очевидните несъответствия между извършените и дължими от изпълнителя РСМР. Подписаните Образци Акт 15 са били част от фактическия състав по изплащането на неследващата се облага на изпълнителя. За умисъла на дееца се съди по неговите действия, а не по твърденията му. В случая действията на Ц. и З. разкриват общност на прекия умисъл с другите двама подсъдими. Това е така, понеже без тяхната дейност не би се стигнало до изплащане на неследващата се имотна облага на изпълнителя по обществената поръчка. По чл. 212, ал. 2 НК отговаря онзи, който, чрез съставяне на документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ съзнателно даде възможност на другиго да получи без правно основание чуждо имущество. Тук деецът лично или посредствено участвува в съставянето на документа, и то с намерение в бъдеще да бъде използуван за получаване от другиго на обществено имущество без правно основание. Съставителят лично не получава обществено имущество. Следователно изпълнителното деяние се изразява в даването на възможност да се получи чуждо имущество без правно основание чрез посочените по-горе документи. Престъплението е довършено в момента, когато след използуване на документа и въз основа на него чуждото имущество бъде реално получено. Като е употребил понятието "документи", законодателят е имал предвид всички видове неистински, поправени или с невярно съдържание - както официалните по смисъла на чл. 93, т. 5 НК, така и частните документи, доколкото могат да служат като основание за получаване на чуждо имущество и без съдържанието им допълнително да е включено в други официални документи. Чрез документа с невярно съдържание, неистинския или преправен такъв могат да се въведат в заблуждение или да се поддържа, или използува заблуждението както у отделни лица, така и у група лица или колективни органи - различни видове съвети, приемателни и други комисии и т. н. – в този смисъл е Постановление № 8 от 28.12.1978 г. по н. д. № 5/1978 г. на Пленума на ВС. В конкретния случай извършеното от четиримата подсъдими отговаря на квалификацията по чл. 212 ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал. 1 от НК, по която те са били обвинени и осъдени от първостепенния съд. Наложеното на подсъдимите Л. Н. Н. и И. Л. Л. наказание в размер на по две години и два месеца лишаване от свобода, условно с изпитателен срок от по пет години не е явно несправедливо. Основният съд е съобразил наличните смекчаващи и отегчаващи обстоятелства и определил наказанието при значителен превес на смекчаващите с приложението на института на условното осъждане. Настоящата инстанция констатира изключителна снизходителност проявена от основния съд по отношение на тези двама подсъдими. Това е така предвид тяхната основна роля в цялостната престъпна дейност. Съгласно заповед № з-33/20.02.2009 година на директора на Териториалната дирекция в П. (на л. 89 от том IV ДП) на подсъдимата Л. Н. е било възложено и осъществяването на контрол по отношение на цялостното изпълнение на договора – количество, качество, единични цени на РСМР и обзавеждане. Вместо да осъществява контрол обаче, тази подсъдима в съучастие с представителя на изпълнителя – подсъдимия И. Л. Л., очевидно заинтересован да стори това, са документирали извършвани дейности в завишени количества и не със съответното качество, с което са нанесли сериозни щети на бюджета на Министерството на отбраната. Поради това наказанието лишаване от свобода на тези двама подсъдими, освен по-високо по размер, следваше да бъде и без приложението на института на условното осъждане. Поради липса на съответен протест, обаче този недостатък на присъдата не може да бъде отстранен. Наказанията на другите двама подсъдими – Л. П. З. и Н. Н. Ц. в размер на по две години лишаване от свобода условно с изпитателен срок от по пет години също не са явно несправедливви. Първостепенният съд е отчел наличните смекчаващи и отегчаващи обстоятелства и е определил размера на това наказание при значителен превес на смекчаващите обстоятелства и за двамата подсъдими. Тези наказания са съответни на дейността на двамата подсъдими. При оценката на инкриминираната дейност е ирелевантно последвалото влошаване на здравословното състояние на Ц., доколкото е приложен институтът на условното осъждане. Неоснователни са доводите за липса на активна легитимация на Министерството на отбраната, понеже като граждански ищец следвало да встъпи Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почино дело“. Както е посочено и в жалбата, съгласно ПМС № 54/01.04.2010 година изпълнителлният директор на агенцията е второстепенен раазпоредител с бюджет към министъра на отбраната. След като бюджетът на агенцията се определя от министъра на отбраната не е било проблем процесуалният представител на последния да остане конституиран като страна по делото, без да е необходимо да бъде заместван в хода на делото от представител на второстепенния разпоредител с бюджета. Министерството на отбраната е претендирало сума в размер на 9532,35, която е в рамките на обвинението по обвинителния акт. С исковата молба (на л.л. 84 – 104 от нохд № 70/2015 г. та СВС) не е искано солидарно осъждане на четиримата подсъдими за тази сума, поради което основният съд е я резпределил между четиримата подсъдими съобразно участието им в цялостната престъпна дейност. По този начин е осъдил Л. Н. Н. и И. Л. Л. да заплатят на Министерството на отбраната обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди в размер на по 3670,60 лева, ведно със законната лихва от датата на деянието до окончателното изплащане на сумата, а подсъдимите Л. П. З. и Н. Н. Ц. за заплатят на Министерството на отбраната обезщетение за причинените от деянието имуществени вреди в размер на по 1125,56 лева, ведно със законната лихва от датата на деянието до окончателното изплащане на сумата. Произнасянето по този начин е законосъобразно, доколкото съответства на имуществените щети причинени на МО от цялостната престъпна дейност на четиримата, която е описана в обвинителния акт. При разглеждане на делото не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Предвид изложеното обжалваната присъда е законосъобразна и следва да бъде потвърдена. Предвид горно и на основание чл. 338 от НПК Военно-апелативният съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА присъда № 70/02.12.2015 г. по НОХД № 70/2015 г. на Софийския военен съд. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Върховен касационен съд в петнадесетдневен срок от писменото съобщаване на страните за изготвянето му. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg