Решение № СП-24/12.09.2016 г.
12-09-2016

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ СП-24

 

гр. София, 12 септември 2016 година

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание, при закрити врата, на тридесети май две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

        ЧЛЕНОВЕ:  полк. РУМЕН КАТРЕВ

         ст. лейт. ДАНИЕЛ ЛУКОВ

 

при секретар Нина Стоянова

и с участието на прокурора полк. ДАНЧО ДАНОВ

разгледа наказателно от общ характер дело № СП-16 по описа за 2016 г., докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по протест на Военно-окръжна прокуратура – София и жалби от адв. Б. – резервен защитник на подсъдимия Д. Р. Т. – бивш Началник сектор „Работа с клиенти и контролна дейност” в Изпълнителна агенция „……” – ….., от подсъдимата И.П.В. – бивш младши юрисконсулт в отдел „Правен“ на Изпълнителна агенция „…..“ – ….. и от адв. Р. П. – защитник на подсъдимия Д. К. Ч. – бивш главен експерт в сектор „…..” в Изпълнителна агенция „…..” – …. против присъда № СП 148/30.11.2015 г. по нохд № СП-148/2014 г. на Софийския военен съд.

        

………………………………………………………………………………………...

Предвид горно и на основание чл. 334, т. 3, чл. 337, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 338 от НПК Военно-апелативният съд

         

Р   Е   Ш   И   :

        

ИЗМЕНЯВА присъда № СП 148/30.11.2015 г. по нохд № СП-148/2014 г. на Софийския военен съд като признава подсъдимите Д. К. Ч. и Д. Р. Т. за невинни да са осъществили формата на изпълнително деяние „превишаване на права“ и ги оправдава по обвинението по чл. 282 ал. 1, алт. 4 НК .

ИЗМЕНЯВА присъда № СП 148/30.11.2015 г. по нохд № СП-148/2014 г. на Софийския военен съд и досежно деянието на подсъдимите Д.Р.Т. и И.П.В. по чл. 311, ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 НК, като на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, буква «б» НК ЗАМЕНЯ наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с пробация и за двамата подсъдими и им налага задължителните пробационни мерки: «задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично» за срок от шест месеца и «задължителни периодични срещи с пробационен служител» за срок по шест месеца за всеки от тях.

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.

      РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред Върховния касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                        

ЧЛЕНОВЕ:

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg