Определение
11-05-2017

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

№ П-28

 

гр. София, 11.05.2017 година

                                                                 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на  десети май две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                                      ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                                          полк. РУМЕН ПЕТКОВ

        

                                              

разгледа частно наказателно дело № П-16  по описа за 2017 година,

докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по частен протест на Софийската военно-окръжна прокуратура срещу разпореждане от 03.04.2017 г. по НОХД № П-21/2017 г. по описа на Софийски военен съд.

Производството е по реда на чл. 249, ал. 3 от НПК в касационната му фаза.

………………………………………………………………………

Предвид гореизложеното и на основание чл. 345, вр. чл. 249, ал. 3 НПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯВА разпореждане от 03.04.2017 г. по НОХД
№ П-21/2017 г. по описа на Софийски военен съд и ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по внесения обвинителен акт.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                  ЧЛЕНОВЕ:

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg