Решение
16-05-2016
Р Е Ш Е Н И Е № 15 гр. София, 16 май 2016 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание на единадесети април две хиляди и шестнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ при секретар Емилия Стоянова и с участието на прокурора подп. ЕВГЕНИ ИВАНОВ разгледа наказателно от общ характер дело № 25 по описа за 2016г., докладвано от съдията полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ, образувано по жалба на подсъдимия редник В.С.В. от военно формирование 54890 – К., срещу присъда № 17/16.02.2016 г. по НОХД № 323/2015 г. на Пловдивския военен съд. С обжалваната присъда състав на Пловдивския военен съд е признал подсъдимия В. за виновен в това, че на 17.07.2015 в град К. в района на в.ф. …… – К. намерил чужди движими вещи на обща стойност 154.50 лева и в продължение на една седмица не съобщил за тях на собственика – редник К.К. от същото военно формирование или на властта – престъпление по чл. 207 ал. 1 от НК и на основание чл. 78а от НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание ГЛОБА в размер на 100 (сто) лева. Съдът се е произнесъл и по деловодните разноски. В жалбата и в пледоариите пред настоящата инстанция се сочат доводи за незаконосъобразност и необоснованост на присъдата. Изтъква се довод, че са налице едновременно кумулативните предпоставки както на института на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК, така и на този по чл. 218б от НК, доколкото причинената вреда е в размер до две минимални работни заплати и е възстановена. Иска се отмяна на постановената присъда и прекратяване на наказателното производство Прокурорът заяви, че жалбата е неоснователна и следва де се остави без уважение. Първоинстанционният съд е приел за установена следната фактическа обстановка: На 17.07.2015 година сутринта редник К. бил на работа във в.ф. …. – К.. Установил, че телефонът му марка „SAMSUNG I 8260 Core Blue“, с фабричен № …… липсва, като след последния си разговор не е напускал района на поделението. Подал молба до РУП – К., за да му бъде оказано съдействие за откриване на телефона. Същият ден след развода, подсъдимият В. бил изпратен да коси тревата в поделението. Встрани от тревната площ, на асфалта, намерил инкриминирания телефон. Вдигнал го и прибрал у себе си. След края на работния ден се прибрал у дома си. Извадил намиращата се в телефона СИМ карта към оператор М-тел и един брой карта – памет с размер 2 гигабайта и го дал на съпругата си И. В., за да го използва. Тя поставила в телефона своята СИМ карта и го ползвала до 30.09.2015 година, когато полицейските органи разкрили, че телефонът се ползва от съпругата на редник В.. На посочената дата подсъдимият предал телефона на полицейските органи. Общата стойност на телефона, СИМ – картата и картата – памет е 154.50 лева. В хода на съдебното производство подсъдимият възстановил на пострадалия К. сумата 19.90 лева, представляваща стойността на СИМ – картата за мобилния телефон. Приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е в съответствие с доказателствата по делото и се възприема изцяло от въззивната инстанция. При така установените фактически положения съдът е направил законосъобразен извод, че подсъдимият е осъществила състава на престъплението по чл. 207 ал. 1 от НК. Присъдата е обоснована, основният съд е анализирал всички събрани доказателства и е направил верни изводи. Налице са достатъчно доказателства, които са дали възможност на съда да оформи правилно вътрешно убеждение, което е отразено в мотивите. Несъстоятелен е развитият в жалбата довод, че първостапенният съд трябвало да оправдае подсъдимия, да прекрати наказателното производство и на основание чл. 424 ал. 6 да изпрати делото на съответния командир за налагане на дисциплинарно наказание. Първостепенният съд е изложил съображения защо това не е било възможно. Към датата на внасяне на делото в Пловдивския военен съд с обвинителен акт – 23.12.2015 година цялостният предмет на престъплението не е бил възстановен или заместен. Това е сторено от подсъдимия едва в съдебното заседание на 16.02.2016 година, когато подсъдимият редник В. е заплатил напълно на редник К. предметът на престъплението, с което пострадалият е бил ощетен. Ето защо, към 23.12.2015 година не са били налице предпоставките нито на чл. 78а от НК, нито на чл. 218б от НК и прокурорът не е имал друга възможност, освен да внесе делото в съда с обвинителен акт. При вече образуваното наказателно производство пред Пловдивския военен съд, недопустимо е било съдът, разглеждащ обвинение за престъпление по НК, да наложи на подсъдимия административно наказание, когато приеме, че не са налице основания за постановяване на осъдителна присъда и го оправдае по повдигнатото обвинение, но констатира, че има достатъчно доказателства за административно нарушение. В този смисъл е т. 2.1 от ТР № 3 от 22.12.2015 г. по тълк. дело № 3/2015 г., ОСНК на ВКС. Единствената възможност за съда е била да освободи подсъдимия от наказателна отговорност и да му наложи административно наказание ГЛОБА по реда на чл. 78а от НК, предпоставките за което са осъществени по време на разглеждане на делото, на 16.02.2016 година. Тогава са били възстановени изцяло причинените от престъплението имуществени вреди. Наложеното на подсъдимия административно наказание ГЛОБА в размер на 100 (сто) лева е в съответствие с чл. 78а ал. 5 от НК. Деянието по чл. 207 ал. 1 от НК се наказва единствено с ГЛОБА от 100 до 300 лева. Ето защо административното наказание ГЛОБА не може да надхвърля този размер и съдът правилно е определил глобата да бъде в размер на 100 (сто) лева. При разглеждането на делото не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Предвид изложеното обжалваната присъда е законосъобразна и следва да бъде потвърдена. Предвид горно и на основание чл. 338 от НПК Военно-апелативният съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА присъда № 17/16.02.2016 г. по НОХД № 323/2015 г. на Пловдивския военен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg