Определение по чл. 327 НПК
20-02-2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 13

 

гр. София,  20. 02. 2017 година

 

          Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесети февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ          ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

          полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                             

при секретар Нина Стоянова

разгледа административно-наказателно дело № 6 по описа за 2017 г.,

докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано по жалба на младши сержант П. Г. Я. от военно формирование ***-С. З., чрез защитника му адвокат П. К. М. от АК-Я., срещу решение № 2 от 26. 01. 2017 г. по анд № 224/2016 г. по описа на Военен съд-Пловдив.

 

С решение № 2 от 26. 01. 2017 г. по анд № 224/2016 г. по описа на Пловдивския военен съд е признал за виновен обвиняемия младши сержант П. Г. Я. от военно формирование ***-С. З. за това, че в периода от 01. 02. 2012 г. до 23. 09. 2013 г. включително във военно формирование ***-С. З. при условията на продължавано престъпление на 13 пъти съзнателно се ползвал от неистински частни документи – 13 броя разписки за наем от дати както следва: от 01. 02. 2012 г. от 02. 04. 2012 г., от 02. 05. 2012 г., от 02. 07. 2012 г., от 01. 08. 2012 г., от 01. 10. 2012 г., от 01. 11. 2012 г., от 02. 01. 2013 г., от 01. 02. 2013 г., от 01. 03. 2013 г., от 01. 04. 2013 г., от 01. 07. 2013 г. и от 03. 09. 2013 г., представени със заявление-декларации до командира на военното формирование, като подписите за „получил сумата“ в 13 броя разписки за наем  не били положени от Д. А. К. от гр. П. и ги употребил, като ги представил пред командването и жилищната комисия на военно формирование ***-С. З., за да докаже изпълнението на свое наемно задължение по наемно правоотношение с ц. л. Д. А. К. от гр. П., като от него за самото съставяне на може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл. 316, алт. 1 вр. с чл. 309, ал. 1, алт. 1 вр. с чл. 26 НК, и на основание чл. 78а НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева.

На основание чл. 189, ал. 3 НПК съдът е осъдил обвиняемия младши сержант Я. да заплати направените разноски по делото, в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Военен съд-Пловдив сумата от 277,69 лева, както и да заплати в полза на РС „Военна полиция“ - Сливен сумата от 93,96 лева.

Съдът се е произнесъл по приложените по делото веществени доказателства.

В срока по чл. 319, ал. 1 от НПК е постъпила жалба от обвиняемия младши сержант Я., в която се правят доводи за неправилност и незаконосъобразност на първоинстанционния съдебен акт.

Твърди се, че:

От събраните по делото писмени и гласни доказателства вината на обвиняемия не е доказана по безспорен и категоричен начин;

В хода на наказателния процес са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, ограничаващи правото на защита на обвиняемия, изразяващи се в:

-        Постановлението на Военно-окръжна прокуратура-Пловдив по чл. 375 НПК не отговаря на изискванията на закона;

-        В това постановление не се прави предложение до ВС-Пловдив за освобождаване на обвиняемия мл. серж. Я. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Думите „предлагам“ съответно „правя предложение“ не се съдържат в текста на постановлението;

-   Със самото постановление прокурорът, който го е внесъл, освобождава обвиняемия от наказателна отговорност и му налага административно наказание;

-   В заглавната част на постановлението прокурорът е посочил и номера на съдебното дело, по което се произнася, а именно анд № 224/2016 г.;

-        Няма начин към момента на внасяне на постановлението във ВС-Пловдив на прокурора да му е известен номерът на делото, което ще бъде образувано от съда;

-        Има съмнение, че постановлението е изготвено след образувано на делото в съда или допълнения в постановлението са правени, след като делото е било образувано във ВС-Пловдив;

Прави се искане да бъде отменено изцяло обжалваното решение и да се върне делото за ново разглеждане от прокурора или на първоинстанционния съд алтернативно да се постанови съдебен акт, с който да се признае обвиняемият за невинен по повдигнатото му обвинение.

Не се прави искане за допълването на делото с нови доказателства.

Първоинстанционният прокурор е депозирал становище по жалбата.

Твърди се, че решението на първоинстанционния съд следва да бъде потвърдено като законосъобразно и мотивирано и вината на Я. е доказана по безспорен начин. Развиват се възражения в тази насока.

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, като съобрази направеното в жалбата искане, становището на първоинстанционния прокурор и след съвещание намира, че на този етап не следва да се провежда по делото въззивно съдебно следствие и допълването на същото с нови доказателства.

Делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 5 април 2017 година от 9 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

      НАСРОЧВА  анд № 6/2017 г. по описа на Военно-апелативния съд за разглеждане в открито съдебно заседание на 5 април 2017 година от 9 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните:

 ПРОКУРОР от Военно-апелативна прокуратура.

ОБВИНЯЕМИЯТ младши сержант П. Г. Я. от военно формирование ***-С. З.

НЕ ДОПУСКА провеждането на въззивно съдебно следствие.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд на Република България.

  

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                           

                                                                         ЧЛЕНОВЕ:                                                                                              

 

                                                                                                               

 

                                                                                                                  

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg