Определение по чл. 327 НПК
15-06-2017

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

№ 39

 

гр. София, 15.06.2017 година

 

 

                                  В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на девети юни две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                           ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                            полк. РУМЕН ПЕТКОВ

        

при секретар Теодора Спасова

разгледа наказателно дело от общ характер № 11 по описа за 2017 година,

докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано   по жалба от матрос 3-ти клас Р. П. З. от военно формирование *** – В. срещу присъда № 4/24.02.2017 г. по нохд № 133/2016 г. на Сливенския военен съд.

 

         В съдебно заседание, проведено на 22.05.2017 г., след дадена последна дума на подсъдимия, съставът на Военно-апелативния съд се е оттеглил на съвещание, като е обявил, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок, за което страните ще бъдат писмено уведомени.

След внимателен анализ на събраните по делото доказателства съставът на Военно-апелативният съд счита, че не са изяснени всички обстоятелства, които имат значение за правилното му решаване. Това налага отмяна на определението, с което съдът е обявил делото за решаване и възобновяване на съдебното следствие. Съдът намери, че е необходимо от жилищната комисия на военно формирование *** – В. или от ГД „Инфраструктура на отбраната“ да бъдат изискани заверени копия на всички документи, свързани с картотекирането и изплащането на компенсационни суми за живеене на свободен наем от матрос 3-ти клас Р. П. З. от военно формирование *** – В., подавани от него до жилищната комисия на военно формирование *** – В. за периода 01.01.2009 г. до 30.09.2016 г.

Съдът, като взе предвид съображенията, изложени от подсъдимия З. в подадена частна жалба с вх. № 615/01.06.2017 г., намира, че неявяването му съдебното заседание на 26.04.2017 г. е било в резултат на недостатъчния срок от получаване на призовката, което е станало чрез неговата майка, до датата на съдебното заседание, което е станало причина и е затруднило подсъдимия да организира явяването си пред въззивната инстанция. Ето защо съдът намира, че следва да отмени определението си от 22.05.2017 г., с което на подсъдимия З. е била наложена глоба в размер на 300 (триста)лева.

 Водим от гореизложеното и на основание чл. 317, вр. чл. 302  от НПК, Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         ОТМЕНЯВА определението си от 22.05.2017 г., с което Военно-апелативният съд е обявил за решаване внохд № 11/2017 г.

         ВЪЗОБНОВЯВА съдебното следствие по внохд № 11/2017 г. и допуска събирането на нови писмени доказателства.

         ДА БЪДАТ ИЗИСКАНИ от жилищната комисия на военно формирование *** – В. или от ГД „Инфраструктура на отбраната“ заверени копия на всички документи, свързани с картотекирането и изплащането на компенсационни суми за живеене на свободен наем от матрос 3-ти клас Р. П. З. от военно формирование *** – В., подавани от него до жилищната комисия на военно формирование *** – В. за периода 01.01.2009 г. до 30.09.2016 година.

         ОТМЕНЯ протоколно определение от 22.05.2017 г., с което на подсъдимия Р. П. З. е била наложена глоба в размер на 300 (триста)лева.

НАСРОЧВА  делото в съдебно заседание в гр. София, Съдебна палата, партер, зала № 4 на 10.07.2017 г. от 10:00 часа с призоваване на страните по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg