Определение № 21/19.04.2017 г.- чл.327
24-04-2017

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

21

 

гр. София, 19 април 2017 година

 

 

 

 

                   В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

 

 

 

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на деветнадесети април две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : полк.ЦАНЬО АНГЕЛОВ     

       ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО  СТРАНДЖАНСКИ

                         полк. РУМЕН  ПЕТКОВ

 

при секретар Е. Стоянова

разгледа наказателно общ характер дело № 13 по описа за 2017 година

докладвано от съдията полк. Странджански

образувано по жалба на подсъдимия редник Г.Д.С. от в. ф. ..... – С.З., и по жалба на частния обвинител и граждански ищец В.Г.Т. от същия град, срещу присъда № 30/31.05.2016 г. по наказателно общ характер дело № 308/2015 г. по описа на Пловдивския военен съд.

 

 

         С присъда № 30/31.05.2016 г. по нохд № 308/2015 г. състав на Пловдивския военен съд е признал подсъдимия редник Г.Д.С. от военно формирование ..... – С.З., за виновен в извършването на престъпление по чл. 129 ал.2 вр. ал. 1 от НК и го е осъдил на наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, условно с изпитателен срок от три години и го е осъдил да заплати на гражданския ищец В.Г.Т. от същия град сумата от 940 /деветстотин и четиридесет/ лева за причинени от престъплението имуществени вреди и сумата от 5000 /пет хиляди/ лева за причинени от престъплението неимуществени вреди със законните последици, като в останалата им част до претендираните суми, исковете са били отхвърлени и на основание чл. 189 ал.3 от НПК  съдът се е произнесъл и относно направените по делото съдебни разноски.

         С решение № 35/27.09.2016 г. по внохд № 58/2016 г. състав на Военно-апелативния съд е изменил частично посочената присъда на Пловдивския военен съд като е увеличил размера на наложеното наказание на подсъдимия редник С. на 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца лишаване от свобода, увеличил е размера на присъденото обезщетение  на гражданския ищец Т. за неимуществени вреди на 10 000 /десет хиляди/ лева, увеличил е размера на присъденото обезщетение на гражданския ищец Т. на 3929, 54 /три хиляди деветстотин двадесет и девет/ лева и петдесет и четири стотинки и е потвърдил присъдата в останалата й част.

         С решение № 5/04.04.2017 г. по к.н.д. № 1169/2016 г. състав на Върховния касационен съд, второ наказателно отделение,  е отменил решение № 35/27.09.2016 г. по внохд № 58/2016 г. на Военно-апелативния съд в частта, с която е увеличен размера на присъденото в полза на гражданския ищец В.Г.Т. обезщетение за имуществени вреди от престъплението и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд със съответни указания.

Настоящият въззивен състав на Военно-апелативния съд като съобрази указанията на Върховния касационен съд в посоченото по-горе решение № 5/04.04.2017 г. по к.н.д. № 1169/2016 г. намира, че за съдебното заседание на въззивната инстанция при повторното разглеждане на делото следва да бъдат призовани и разпитани в качеството им на свидетели: д-р М. М. – специалист-невролог чрез управител на балнео хотел „М.“ – гр. П. Б., ул. „….“ № .., тел. ….; д-р М. М. – общопрактикуващ лекар, на адрес: гр. С.З., ул. „…“ № .., тел. …; както и да бъдат призовани и преразпитани вещите лица по делото: д-р Т. Т. С. – специалист съдебен лекар, на адрес: гр. С.З., ул. „….“ № …, ап…., тел. ….,  и д-р Л. С. Д. -  специалист дентална медицина, на адрес: гр. С.З., ул. „…“ № .. ат… ап. …, тел. …, поради което  и на основание чл. 327 ал.3 и ал. 4 от НПК       

 

 

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

         ДА СЕ РАЗГЛЕДА делото в открито съдебно заседание на 17.05.2017 г., 10.30 часа, в гр. София, Съдебна палата – партер, зала 4, за когато да се призоват подсъдимия С., частния обвинител и граждански ищец Т. и лицата, посочени в обстоятелствената част на определението.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протестиране пред Върховния касационен съд.

 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:         

 

 

                                                                                                                    ЧЛЕНОВЕ:    

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg