Решение
28-06-2017

   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 27

                                

                             гр.София, 28 юни 2017 година

 

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 

Военно-апелативният съд на Република България в съдебно заседание на четиринадесети юни две хиляди и седемнадесета година  в състав:

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО  АНГЕЛОВ

                                  ЧЛЕНОВЕ:полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

    полк. РУМЕН  ПЕТКОВ

                                                 

при секретар Емилия Стоянова

и с участието на прокурора    полк. НИВЕЛИН НАЧЕВ

разгледа наказателно общ характер дело № 19 по описа за 2017г.

докладвано от съдията полк. Странджански,

образувано по въззивна жалба на подсъдимия офицерски кандидат 2-ри клас И.П.И от в. ф. .... – гр. Б., чрез неговия защитник адвокат Бердж Хаджолян от АК – гр. Варна, срещу присъда № 5/28.02.2017г. по нохд № 2/2017г. по описа на Сливенския военен съд.

 

         С присъда № 5/28.02.2017г. по нохд № 2/2017г. състав на Сливенския военен съд е признал подсъдимия капитан Б.Р.Х. от в. ф. .... – Б., за виновен в извършването на престъпление по чл. 311 ал.2 вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание глоба в размер на сумата от 1000 /хиляда/ лева, като на основание чл. 304 от НПК го е признал за невиновен за деянието по чл. 311 ал.1 от НК  и го е оправдал по това обвинение. С присъдата съставът на Сливенския военен съд е признал и подсъдимия офицерски кандидат И.П.И от в. ф. .... – Б., за виновен в извършването на престъпление по чл. 311 ал.2 вр. ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание глоба в размер на сумата от 1300 /хиляда и триста/ лева, като на основание чл. 304 от НПК го е признал за невиновен за деянието по чл. 311 ал.1 от НК и го е оправдал по това обвинение. С присъдата съдът се е произнесъл и по въпроса за съдебните разноски и веществените доказателства по делото.

         В подадената въззивна жалба се твърди, че присъдата е незаконосъобразна, тъй като не са били събрани писмени и гласни доказателства за виновността на подсъдимия и не е налице съставомерност на възведеното с обвинението деяние. Иска се атакуваната присъда да бъде отменена. В допълнително изложение към жалбата се твърди, че не са налице мотиви относно начина на определянето на наказанието „глоба“ по отношение на всеки от подсъдимите и по-конкретно не ставало ясно защо е налице разлика при определяне на наказанията при приет осъществен един и същ състав на престъпление. В пледоарията по същество в съдебно заседание на въззивния съд се иска подсъдимия да бъде оправдан по възведеното му обвинение.

         Представителят на Военно-апелативната прокуратура изразява становище, че обжалваната присъда е законосъобразна, мотивирана и справедлива, а изложените в жалбата аргументи са несъстоятелни. Иска се присъдата да бъде потвърдена.

  Съставът на Военно-апелативния съд след като взе предвид становищата на страните по делото и служебно провери правилността на обжалваната присъда на Сливенския военен съд на основание чл. 314 от НПК, намира за установено следното:

         С обжалваната присъда съставът на първоинстанционния съд е приел за установено от фактическа страна, че подсъдимият капитан Б.Р.Х.  служи в Българската армия от 2002 година. Със заповед № …. година на командира на ВВС, считано от 01.07.2012 година е назначен на длъжността „….“ във в. ф. .... – Б., а подсъдимият офицерски кандидат 2-ри клас И.П.И служи в Българската армия от 1990 година. Със същата заповед на командира на ВВС, считано от 01.07.2012 година е назначен на длъжността „….“ в същото военно формирование.

         Със заповед на министъра на отбраната на Република България № 137/03.06.2012 година бил нобявен Счетоводен документооборот в Министерство на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. Със същия били уредени правата и задълженията на административните звена, които изпълняват дейности по счетоводното отчитане на дълготрайните активи и материалните запаси, редът  за документиране на движението, изменението на качественото /техническото/ състояние и особеностите в счетоводното отчитане на дълготрайните активи и материалните запаси и примерните форми на счетоводните документи и указанията за тяхното изготвяне и ползване. Съгласно чл. 85 ал.5 от Счетоводния документооборот, резултатите от извършената инвентаризация на активите и пасивите се отразяват в „Инвентаризационен опис и сравителна ведомост на материалните запаси“ форма ПФПСД 038. Самата форма на инвентаризационния опис и сравнителна ведомост на материалните запаси с нейните реквизити е посочена в т. 22 от приложението на Счетоводния документооборот. В Указанията за нейното съставяне изрично е въведено изискването да бъдат попълнени всички реквизити на формата на инвентаризационния опис и да бъде подписана от членовете на комисията, извършила инвентаризацията и от материалноотговорното лице на инвентаризирания счетоводен обект. Попълването на всички  реквизити на счетоводния документ е задължително, тъй като липсата на някои от тях може да направи счетоводния документ невалиден и без доказателствена сила – аргумент от чл. 19 т.1 от Счетоводния документооборот.

         Със заповед № РД-130/28.09.2015 година на командира на в.ф. .... било разпоредено за времето от 01.10.2015 г. до 30.11.2015 г. във военното формирование да бъде извършена пълна годишна инвентаризация на отбранителните продукти за текущо доволствие и военновременни запаси.За извършване на инвентаризация на гориво-смазочни материали, техническо имущество за ГСМ, била назначена комисия в състав: председател – капитан Х. и членове – сержант П., редник 3-ти клас К. и цивилен служител П. от в.ф. .... Съгласно заповедта на командира на военното формирование назначената комисия следвало да извърши в пълен тсъстав в присъствието на материалноотговорното лице проверка на цялото ГСМ и СТ имущество, включително и това, находящо се  във войсковия район на ОКЦ-Е., с материалноотговорно лице офицерски кандидат 2-ри клас И.П.И. В качеството си на председател на комисията капитан Х. бил длъжностно лице по смисъла на чл. 93 т.1 от НК. Съгласно чл. 176 ал.2 от Счетоводния документооборот, назначената комисия била длъжна да провери състоянието на наличните гориво-смазочни материали и техническо имущество за ГСБ, включително и това, находящо се във войсковия район на  ОКЦ-Е.. Тази проверка комисията следвало да извърши в пълен състав съгласно чл. 176 ал.1 от Счетоводния документооборот. Въпреки, че комисията не извършила проверка на ГСМ и СТ имуществото находящо се във войсковия район ОКЦ-Е. за определения период, капитан Х. в качеството си на председател на назначената с посочената по-горе заповед  комисия, съставил официален документ – инвентаризационен опис и сравнителна ведомост на материалните запаси № 17/11.11.2015 година – горивосмазочни материали форма ПФПСД 038. В този документ капитан Х. удостоверил невярното обстоятелство, а именно, че на 09.11.2015 година назначената комисия съгласно заповед РД – 130/28.09.2015 година на командира на в.ф. .... извършила фактическа проверка на наличните гориво – смазочни материали и техническо имущество за ГСМ, находящи се в района на ОКЦ – Е., като на практика такава проверка не била извършена и материалноотговорното лице офицерски кандидат И. не се е подписал на изготвения инвентаризационен опис и сравнителна ведомост на материалните запаси. Инвентаризационният опис бил съставен от капитан Х. с цел да бъде използван за доказателство за това обстоятелство, а именно, че назначената от командира на в.ф. .... комисия е извършила фактическа проверка на гориво-смазочните материали и техническото имущество  за ГСМ на ОКЦ-Е., който бил утвърден от командира на военното формирование. Инвентаризационен опис и сравнителна ведомост на материалните запаси представлява официален документ по смисъла на чл. 93 т.5 от НК, тъй като е издаден по установения ред и форма от съответното длъжностно лице в кръга на службата му.

         Със заповед № РД-14/08.01.2015 година на командира на в.ф. ...., офицерски кандидат 2-ри клас И.П.И бил назначен за материално-отговорно лице за имущество за ГСМ и ТС за ГСМ на ОКЦ-Е.. В тази връзка същият е длъжностно лице по смисъла на чл. 93 т.1 от НК. Със заповед № РД-332/30.12.2014 година на командира на в.ф. ...., била назначена комисия за проверка на всички материални активи, съхранявани във войсковия район на ОКЦ – Е. към в.ф. ....-Б., за 2015 година в състав: председател – старши сержант И. К. И. и членове – старши сержант Т. М. Т., сержант Р. И. М. и редник 3-ти клас Е. Н. Г. Съгласно заповедта на командира комисията следвало да извърши проверките в пълен състав като следвало да се проверят не по-малко от 30 % произволно избрани номенклатури. Със същата заповед на офицерски кандидат 2-ри клас И.П.И в качеството му на началник на ОКЦ-Е., било възложено да представи за утвърждаване „План-график за дейността на комисията за проверка на активите, съхранявани във войсковия район на ОКЦ-Е. към в.ф. .... – Б., за 2015 година“. Във връзка с осъществяване на инвентаризационните проверки през 2015 година по заповед № РД-332/30.12.2014 година на командира на в.ф. ....-Б., офицерски кандидат 2-ри клас И.П.И, на 31.03.2015 година в качеството си на длъжностно лице – материалноотговорно лице за имуществото ГСМ и ТС за ГСМ на ОКЦ-Е., в кръга на службата си съставил официален документ – инвентаризационен опис и сравнителна ведомост на материалните запаси № 10.31.03.2015 година ГСМ и СТ форма ПФПСД 038. В този документ подсъдимият И.П.И удостоверил невярното обстоятелство, че на 3103.2015 година назначената комисия съгласно заповед № РД-332/30.12.2014 година на командира на в.ф. ....-Б., проверила правилно в негово присъствие всички материални запаси поименно описани в този инвентаризационен опис по количество, цена и стойност, като на практика такава проверка от членовете на комисията не била извършвана и те не са се подписали  на инвентаризационния опис и сравнителната ведомост на материалните запаси. Инвентаризационния опис бил състав от офицерски кандидат 2-клас подсъдимия И.П.И с цел да бъде използван за доказателство за това обстоятелство, а именно, че назначената от командира на военното формирование комисия е извършила фактическа проверка на ГСМ и СТ имуществото на ОКЦ-Е., който опис бил утвърден на 31.03.2015 година от командира на в.ф..... – Б.. На 01.07.2015 година подсъдимият И. в качеството си на длъжностно лице – материалноотговорно лице за имущество ГСМ и ТС на ГСМ на ОКЦ-Е., в кръга на службата си, съставил официален документ – инвентаризационен опис и сравнителна ведомост  на материалните запаси  № 12/01.07.2015 година ГСМ и СТ форма ПФПСД 038. В този документ подсъдимият офицерски кандидат 2-ри клас И.П.И удостоверил невярно обстоятелство, а именно, че на 30.06.2015 година назначената комисия съгласно заповед № РД-332/30.12.2014 година на командира на в.ф. .... – Б., е проверила правилно, в негово присъствие всички материални запаси поименно описани в този инвентаризационен опис по количество, цена и стойност, като на практика такава проверка от членовете на комисията не е била извършвана и те не са се подписали на инвентаризационния опис и сравнителната ведомост на материалните запаси. Инвентаризационният опис бил съставен от подсъдимия И. с цел да бъде използван за доказателство  на това обстоятелство, а именно, че назначената от командира на военното формирование комисия е извършила фактическа проверка на ГСМ и СТ имуществото на ОКЦ-Е., който опис бил утвърден от командира на военното формирование. Подсъдимият И. на 01.10.2015 година в качеството си на длъжностно лице – материалноотговорно лице за имущество ГСМ и ТС на ГСМ на ОКЦ – Е., в кръга на службата си съставил официален документ – инвентаризационен опис и сравнителна ведомост на материалните запаси № 13/01.10.2015 година ГСМ и СТ форма ПФПСД 038. В този документ подсъдимият И. удостоверил невярно обстоятелство, а именно, че на 30.09.2015 година назначената  комисия съгласно заповед № РД-332/30.12.2014 година на командира на в.ф. .... – Б., е проверила правилно, в негово присъствие, всички материални запаса поименно описани в този инвентаризационен опис по количество, цена и стойност, като на практика такава проверка от членовете на комисията не е била извършвана и те се са се подписали на инвентаризационния опис и сравнителната ведомост на материалните запаси. Инвентаризационният опис бил съставен от подсъдимия И. с цел да бъде използван за доказателство на това обстоятелство, а именно, че назначената от командира на военното формирование комисия е извършила фактическа проверка на ГСМ и СТ имуществото на ОКЦ-Е., който опис бил утвърден от командира на военното формирование на 01.10.2015 година.  Подсъдимият И.П.И на 30.12.2015 година в качеството си на длъжностно лице – материално отговорно лице за имущество ГСМ и ТС на ГСМ на ОКЦ – Е., в кръга на службата си съставил официален документ – инвентаризационен опис и сравнителна ведомост на материалните запаси № 73/30.12.2015 година ГСМ и СТ форма ПФПСД 038. В този документ подсъдимият И. удостоверил невярно обстоятелство, а именно, че на 30.12.2015 година назначената комисия съгласно заповед № РД-332/30.12.2014 година на командира на в.ф. .... – Б., е проверила правилно, в негово присъствие всички материални запаси поименно описани в този инвентаризационен опис по количество, цена и стойност, като на практика такава проверка от членовете на комисията не е била извършвана и те не са се подписали на инвентаризационния опис и сравнителната ведомост на материалните запаси. Инвентаризационният опис  бил съставен от подсъдимия И. с цел да бъде използван като доказателство за  това обстоятелство, а именно, че назначената с посочената заповед на командира на военното формирование комисия е извършила фактическа проверка на ГСМ и СТ имущество на ОКЦ-Е., който опис бил утвърден на 30.12.2015 година от командира на военното формирование. От заключението на назначената съдебно почеркова експертиза /л.47,т.2 от ДП/ се установява, че положените подписи от името на офицерски кандидат И.П.И в инвентаризационните описи № 10/31.03.2015г, № 12/01.07.2015г., № 13/01.10.2015г. и № 73/30.12.2015г. са изпълнени от него, а в инкриминираните документи подписите на членовете на комисията под № 1 – за серж. Т. и чл. №2 – за сержант М. са произволно положени /имитация/ от подсъдимия И..

         Тази така приета за установена от фактическа страна обстановка по делото от страна на първоинстанционния съд се доказва от събраните и проверени  в съответствие с изискванията на процесуалния закон в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства – показанията на свидетелите Д. П., К., С., ст. серж. И., ст. серж. Т., серж. М., р-к Г., св. Д., оф. кандидат Г., констативни протоколи, протоколи за доброволно предаване, справки, заповеди, инвентаризационни описи и сравнителни ведомости, складови разписки, длъжностни и служебни характеристики и др.,  както и от заключенията на назначените съдебно почеркови експертизи. Тази фактическа обстановка по същество не се оспорва и от подсъдимите Х. и И., които заявяват, че не е извършвана фактическа проверка и че са подписали инкриминираните документи. При тази правилно установена фактическа обстановка първоинстанционният съд е направил обосновани и законосъобразни правни изводи и относно правната квалификация на извършените от подсъдимите деяния, а именно, че подсъдимият Х. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. 311 ал.2 вр. ал.1 от НК, а подсъдимият И. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. 311 ал.2 вр. ал.1 вр. чл. 26 от НК, тъй като същите в качеството си на длъжностни лица в кръга на службата си, а подсъдимият И. и при условията на продължавано престъпление, са съставили официални документи – инвентаризационен опис и сравнителна ведомост на материалните запаси, в които са удостоверили неверни обстоятелства, а именно, че назначената със заповед на командира на военното формирование комисия е извършила фактическа проверка на материалните запаси за ГСМ в района на ОКЦ-Е., като на практика такава проверка от членовете на комисията не е извършвана, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тези обстоятелства, а деянието представлява „маловажен случай“. Съставът на въззивния съд намира, че както фактическите, така и правните изводи на първоинстанционния съд са обосновани и законосъобразни, тъй като съответстват изцяло на събраните по делото писмени и гласни доказателства. Първоинстанционният съд е анализирал показанията на всички посочени по-горе и разпитани от него свидетели, обсъдил е тези показания като ги е съпоставил и с писмените доказателства по делото и аргументирано е приел, че подсъдимите са осъществили състава на инкриминираното деяние. С оглед на чистото съдебно минало и на двамата подсъдими, много добрите им характеристики, осъществените деяния са изолиран случай в техния живот, както и че на практика липсват вредни последици, първоинстанционният съд законосъобразно е преценил осъществените деяния от страна на подсъдимите Х. и И. като „маловажен случай“ по смисъла на чл. 93 т.9 от НК и правилно е преквалифицирал деянията по ал.2 на чл. 311 от НК и за двамата подсъдими и законосъобразно ги е оправдал по обвинението по чл. 311 ал.1 от НК. Възраженията по въззивната жалба от страна на подсъдимия И. са правени и пред първоинстанционния съд, който аргументирано ги е отхвърлил като необоснована защитна позиция. Установено е по делото, че назначената със заповед на командира на военното формирование комисия не е извършвала възложените й със заповедта проверки на имуществото ГСМ във войсковия район на ОКЦ-Е. и въпреки това, подсъдимият И. е изготвил и подписал инкриминираните документи, в които вписал неверните обстоятелства, че назначената комисия е извършила заповяданата проверка, като положил произволен подпис – имитация на подписите на членовете на комисията и в тази насока показанията на свидетелите ст. серж. И.-председател на комисията, и членове ст. серж. Т. и серж. М. са категорични и безусловни. Техните показания се подкрепят и от обоснованото заключение на съдебнопочерковата експертиза, която е категорична за положените от подсъдимия И. подписи за материално отговорно лице и положените от него произволни подписи – имитация на подписите на членовете на комисията върху инкриминираните документи. Възражението по въззивната жалба на подсъдимия, че вписаните в инкриминираните инвентаризационни описи и сравнителни ведомости данни са верни и точни и поради това не може да се приеме, че същите отразяват неверни обстоятелства, е също неоснователно. Вписаните от подсъдимия И. данни за количество, цена и стойност на материалните запаси, същият е взел чрез разпечатки от финансово-стопанския отдел на военното формирование, видно от показанията на свидетелката Д., но фактическа проверка на тези материални запаси от страна на комисията в присъствието на подсъдимия, каквото е разпореждането в посочената заповед на командира на военното формирование не е извършвана и точно това са неверните обстоятелства, които са отразени в инкриминираните документи, които са послужили като доказателство за тези обстоятелства, видно от показанията на свидетеля Г. Ето защо тези възражения по въззивната жалба на подсъдимия И. следва да бъдат оставени без уважение като неоснователни.

         При определянето на вида и размера на наложените наказания на подсъдимите Х. и И., след като правилно е преценил наличието на предпоставките  по чл.78а от НК и законосъобразно е освободил и двамата подсъдими от наказателна отговорност, първоинстанционният съд правилно е наложил административно наказание глоба на всеки един от двамата подсъдими като е съобразил за всеки от тях размера на това наказание в съответствие с изискванията на принципа за индивидуализация на наказанието събирайки необходимите доказателства относно степента на обществена опасност на деянието и с оглед на обстоятелството, че подсъдимия И. е осъществил няколко деяния, съставляващи продължавано престъпление по смисъла на чл. 26 от НК, правилно е определил по отношение на него и по-голям размер на наложеното наказание глоба. В този смисъл съставът на въззивния съд намира, че оплакването във въззивната жалба на подсъдимия И. за несправедливост на наказанието, тъй като е налице разлика при определянето на наказанията за всеки един от подсъдимите при приет осъществен един и същи състав на престъпление – за подсъдимия Х. наказанието е глоба от хиляда лева, а за подсъдимия И. наказанието е глоба от хиляда и триста лева, се явява неоснователно и също следва да бъде оставено без уважение.

         При извършената служебна проверка от страна на въззивния съд на обжалваната присъда на първоинстанционния съд не бе констатирано да са допуснати други съществени нарушения на процесуалните правила или да са налице други основания за отмяна или изменение на атакуваната присъда, поради което въззивният съд счита, че посочената присъда на Сливенския военен съд следва да бъде потвърдена като обоснована, законосъобразна и правилна, а подадената въззивна жалба следва да бъде оставена без уважение като неоснователна.

         По тези изложени съображения и на основание чл.334 т.6 и чл.338 от НПК, Военно-апелативният съд

 

 Р   Е   Ш   И  :

 

         ПОТВЪРЖДАВА присъда № 5/28.02.2017г. по нохд № 2/2017г. по описа на Сливенския военен съд като обоснована, законосъобразна и правилна.

         РЕШЕНИЕТО не подлежи на жалба или протест. 

 

 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ:  

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg